Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.14-0017-C0001
Номер на проект: A13-22-17
Наименование: Повишаване на професионализма и ефективността на служителите на Министерство на инвестиционното проектиране
Бенефициент: Министерство на инвестиционното проектиране
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 24.04.2014
Дата на приключване: 24.01.2015
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на професионализма и ефективността на служителите на Министерство на инвестиционното проектиране чрез провеждане на обучения за повишаване на техните умения и компетенции
Дейности: Дейност 1 Дейности по организация и управление на проекта Дейността е необходима за качественото и срочно изпълнение и отчитане на проектните дейности. Пряко ще допринесе за постигане на заложените цели. Дейност 1 се състои от две под-дейности: Под-дейност 1 Формиране на екип за организация и управление на проекта Със заповед на министъра на инвестиционното проектиране ще бъде сформиран екип за организация и управление на проекта, който ще е отговорен за изпълнението му в съответствие с изискванията на ОПАК. Екипът ще е отговорен и за мониторинга върху изпълнението на проекта и за неговото отчитане. Под-дейност 2 Разработване на документация за провеждане на процедури за избор на изпълнители В рамките на дейността ще се извършат дейностите по разработване на документации, съгласно ЗОП за избор на изпълнители на дейностите по проекта. Предвижда се всички изпълнители да бъдат избрани в началото на проекта, като в договорите ще се предвидят съответните клаузи и механизми за започване на изпълнението на дейностите на различни етапи от проекта. По този начин ще се елиминира рискът от забавяне в процеса на изпълнение на проекта, влошаване качеството на дейностите поради забавяне на предходни дейности и ще се осигури стабилност на изпълнението и ангажираност на изпълнителите в целия период на изпълнение на проекта. Разработването на документации ще се възложи на външен изпълнител.
Дейност 1, поддейност 1.1 Изготвяне на тръжна документация Изготвяне на тръжна документация
Дейност 2 Провеждане на обучения, които са включени в каталога за обучения на ИПА В рамките на тази дейност ще се проведат две обучения по следните теми:  Стратегическо управление и разработване на публични политики (УА-1 от каталога на ИПА за 2014 г.); Участие в обучението ще вземат 10 служители на ръководни длъжности от администрацията на МИП.  Доброто управление – отворена и прозрачна администрация (ОПЕА-1 от каталога на ИПА за 2014 г.) Участие в обучението ще вземат 20 служители на ръководни и експертни длъжности от администрацията на МИП.
Дейност 3 Провеждане на Специализирани обучения В отговор на идентифицираните нужди на служителите за повишаване на квалификацията са избрани допълнителни специализирани обучения извън каталога на ИПА за 2014г. на следните теми:  Успешният екип – създаване, мотивиране и развитие;  Инструменти за подобряване на финансовата стабилност на публични организации;  Работа със специфични групи граждани.
Дейност 4 Дейности за информация и публичност В тази дейност се предвижда предоставяне на информация на широката общественост и осигуряване на публичност на проекта, като се използват подходящи комуникационни средства. Още при подаване на проектните предложения кандидатите представят предвидените от тях дейности за оповестяване на финансовия принос на Европейския социален фонд (ЕСФ).
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 679 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 936 BGN
2015 - 17 936 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 245 BGN
2015 - 15 245 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 690 BGN
2015 - 2 690 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По дейност 1: Брой граждански договори
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Протоколи от работни срещи на екипа по проекта
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Финален доклад и междинен технически и финансов отчет
Индикатор 7 (Д) По дейност 1: Брой разработени документации за избор на изпълнители
Индикатор 8 (Д) По дейност 1: Брой проведени процедури по ЗОП
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: Брой обучени служители на тема „Стратегическо управление и разработване на публични политики“
Индикатор 10 (Д) По дейност 2: Брой обучени служители на тема „Доброто управление – отворена и прозрачна администрация“
Индикатор 11 (Д) По дейност 3: Брой обучени служители на тема „Успешният екип – създаване, мотивиране и развитие“
Индикатор 12 (Д) По дейност 3: Брой обучени служители на тема „Инструменти за подобряване на финансовата стабилност на публични организации“
Индикатор 13 (Д) По дейност 3: Брой обучени служители на тема „Работа със специфични групи граждани“
Индикатор 14 (Д) По дейност 4: Брой пресконференции
Индикатор 15 (Д) По дейност 4: Брой брошури, папки, химикали, ноутпадове
Индикатор 16 (Д) По дейност 4: Брой банери
Индикатор 17 (Д) По дейност 4: Публикувана информация на сайта на общината


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз