Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.14-0055-C0001
Номер на проект: A13-22-55
Наименование: Държавна комисия по стоковите борси и тържищата – модерна, компетентна и ефективна държавна администрация
Бенефициент: Държавна комисия по стокови борси и тържищата
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 24.04.2014
Дата на приключване: 24.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване квалификацията на служителите в Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), чрез провеждане на специализирани обучения за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта. ■ Формиране на ефективен екип за управление на проекта, включващ ръководител, счетоводител и координатор. ■ Осигуряване на ефективно и ефикасно управление, организация и координация на дейностите по проекта. ■ Успешно изпълнение на всички дейности по проекта и постигане на заложените цели.
Дейност 2. Провеждане на процедури за избор на подизпълнители. ■ Подготовка и провеждане на процедури за избор на подизпълнители при спазване изискванията на Закона за обществени поръчки /ЗОП/ и указанията на Договарящия орган.
Дейност 3. Обучение „Комуникационни стратегии и изграждане на публичен образ” (УА-8) ■ Провеждане на специализирано обучение „Комуникационни стратегии и изграждане на публичен образ” (УА-8), включено в каталога на Института по публична администрация, при спазване указанията на Договарящия орган. ■ Продължителност: 2.5 дни, 20 учебни часа. ■ Участници: 26 служители на ДКСБТ. ■ Сертификат за завършено обучение: 26 броя
Дейност 4. Обучение „Емоционална интелигентност в управлението” (УА-5). ■ Провеждане на специализирано обучение Обучение „Емоционална интелигентност в управлението” (УА-5), включено в каталога на Института по публична администрация, при спазване указанията на Договарящия орган. ■ Продължителност: 3 дни, 24 учебни часа. ■ Участници: 26 служители на ДКСБТ. ■ Сертификат за завършено обучение: 26 броя
Дейност 5. Обучение „Управление на екипното представяне”. ■ Провеждане на обучение „Управление на екипното представяне” от подизпълнител, избран при спазване разпоредбите на ЗОП и указанията на Договарящия орган. ■ Продължителност: 3 дни, 24 учебни часа . ■ Участници: 26 служители на ДКСБТ. ■ Учебно съдържание: - Група и екип. Основни отличия /теория и практика/ - Основни критерии за ефективна работа на екипа. Правила за работа в екипа. Ключови навици на членовете на групата /теория и практика/ - Групова динамика. Етапи на развитие на екипа /теория/ - Задачи и цели. Роли в екипа. Процес на функциониране. Междуличностни отношения. Недостатъчно и прекомерно ръководство /практика/ - Групова динамика. Етапи на развитие на екипа /практика/. - Роли в екипа и тяхното разпределение /теория и практика/. - Качества и таланти в екипната работа. Шест фактора, които силно влияят на успешната дейност на екипа. Определяне на най-приемливия състав. Корекция на небалансиран екип /теория и практика/ - Алгоритъм на създаване на ефективен екип. Обратна връзка /теория и практика/. - Правила за обратна връзка /теория и практика/. - Препоръки при формиране и управление на ефективни екипи. ■ Сертификат за завършено обучение: 26 броя
Дейност 6. Обучение „Усъвършенстване на личната ефективност”. ■ Провеждане на обучение „Усъвършенстване на личната ефективност” от подизпълнител, избран при спазване разпоредбите на ЗОП и указанията на Договарящия орган. ■ Продължителност: 3 дни, 24 учебни часа. ■ Участници: 26 служители на ДКСБТ. ■ Учебно съдържание: - Анализ на личната ефективност. Инструменти. Ключови показатели за ефективност. Фотография на работния ден. Значение. Правила. - Лични препястствия за ефективно управление на времето. Фактори. - Целеполагане. Основни стъпки при формиране на цели. Анализ на целите. - Планиране на задачите. Определяне на приоритети. Видове планиране в зависимост от задачите. - Самомотивация. Работно натоварване. Типични грешки. Принципи на ефективната почивка. - Справяне със сложни и неприятни задачи. Механизми. - Саморегулация. Как да настроим своя вътрешен „биокомпютър”? Основни стъпки. - Работа в напрегната, стресова среда. - Антистрескултура. Отношение към кариерата. Емоционално и професионално прегаряне. Групи в риск. Начини за справяне. ■ Сертификат за завършено обучение: 26 броя
Дейност 7. Дейности за информация и публичност. С тази дейност ДКСБТ създаване на достатъчно на брой ефективни и различни по вид средства за осигуряване на информация и публичност по проекта. Дейността предвижда изготвяне от подизпълнител на информационна табела – 1 брой, информационна брошура – 1000 броя, публикации в печатни медии – 4 броя, изготвяне на информационни банери – 2 броя.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Мастило дизайн" ООД
"Българска финансова група" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 58 970 BGN
Общ бюджет: 43 224 BGN
БФП: 43 224 BGN
Общо изплатени средства: 43 224 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 43 224 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 794 BGN
2015 31 430 BGN
43 224 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 36 741 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 025 BGN
2015 26 716 BGN
36 741 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 484 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 769 BGN
2015 4 715 BGN
6 484 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) Дейност 1 :сключени договори с членовете на екипа.
Индикатор 5 (Д) Дейност 1 : отчети – междинен и финален
Индикатор 6 (Д) Дейност 2 : разработени тръжни документи
Индикатор 7 (Д) Дейност 2 : проведени процедури /процедурите могат да бъдат окрупнени при указание на УО
Индикатор 8 (Д) Дейност 7 - Изготвена информационна табела
Индикатор 9 (Д) Дейност 2 : избрани изпълнители /броят може да бъде редуциран, в зависимост от процедурата препоръчана от УО
Индикатор 10 (Д) Дейност 7 - Изготвена и отпечатана информационна брошура за резултатите от проекта
Индикатор 11 (Д) Дейност 2 : директно възлагане на обучения на ИПА
Индикатор 12 (Д) Дейност 7 - Публикации в печатни медии
Индикатор 13 (Д) Дейност 2 : подписани договори /броят може да бъде редуциран, в зависимост от процедурата препоръчана от УО
Индикатор 14 (Д) Дейност 3 : избран изпълнител
Индикатор 15 (Д) Дейност 7 - Изготвени информационни банери
Индикатор 16 (Д) Дейност 3 : подписан договор
Индикатор 17 (Д) Дейност 6 - Избран изпълнител с процедура по ЗОП
Индикатор 18 (Д) Дейност 6 - Подписан договор с изпълнител
Индикатор 19 (Д) Дейност 3 : проведено обучение
Индикатор 20 (Д) Дейност 4 : избран изпълнител
Индикатор 21 (Д) Дейност 6 - Проведено обучение
Индикатор 22 (Д) Дейност 4 : Подписан договор
Индикатор 23 (Д) Дейност 5 - Избран изпълнител с процедура по ЗОП
Индикатор 24 (Д) Дейност 4 : Проведено обучение
Индикатор 25 (Д) Дейност 5 : Избран изпълнител
Индикатор 26 (Д) Дейност 6 - Подписан договор с изпълнител по проекта
Индикатор 27 (Д) Дейност 5 : Подписан Договор
Индикатор 28 (Д) Дейност 5 - Проведено обучение
Индикатор 29 (Д) Дейност 5 : Проведено обучение
Индикатор 30 (Д) Дейност 6 : Избран Изпълнител
Индикатор 31 (Д) Дейност 6 : Подписан Договор
Индикатор 32 (Д) Дейност 6 : Проведено обучение
Индикатор 33 (Д) Дейност 7 : Изработвена информационна табела
Индикатор 34 (Д) Дейност 7 : Изготвена, отпечатана и разпространена брошура
Индикатор 35 (Д) Дейност 7 : Публикации в пресата
Индикатор 36 (Д) Дейност 7 : информационни банери


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз