Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.14-0028-C0001
Номер на проект: A13-22-28
Наименование: Повишаване ефективността на работа в областна администрация Добрич
Бенефициент: Областна администрация Добрич
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 25.04.2014
Дата на приключване: 25.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване административния капацитет на служителите в областна администрация Добрич за по ефективно и ефикасно изпълнение на професионалните задължения
Дейности: 1. Организация и управление В рамките на дейността ще бъде сформиран екип от трима членове – ръководител, координатор и счетоводител. На първата среща на екипа ще бъде изготвен в детайли план за действие и конкретните ангажименти на членовете на екипа, ще бъде уточнен график за ежемесечните срещи на екипа. Ежемесечните срещи ще отчитат напредъка по изпълнение на проекта, резултатите от изпълнението на проекта, констатирани евентуални пропуски, несъответствия и мерки за преодоляването им. Екипът за управление е изцяло ангажиран с организация на проектните дейности, съблюдаване резултатите от тях и отчитането им.
2. Обучения в Института по публична администрация 2.1 Стратегическо управление и разработване на публични политики /сигнатура по Каталога за 2014 УА–1/. В обучението ще се включи един служител на ръководна позиция. 2.2 Управление на човешките ресурси /сигнатура по Каталога за 2014 УА-3/. В обучението ще се включат двама служители, работещи в областта на човешките ресурси и подбора на кадри. 2.3 Държавен протокол /сигнатура по Каталога за 2014 УА-9/. В обучението ще се включи един служител, осъществяващ срещи с външни за администрацията лица. 2.4 Прилагане на административнопроцесуалния кодекс (за юристи) /сигнатура по Каталога за 2014 ПП-5-1/. В обучението ще се включи един служител, работещ като юрисконсулт в администрацията. 2.5 Прилагане на комплексно административно обслужване /сигнатура по Каталога за 2014 ПП-3/. В обучението ще се включат двама служители, работещи в сферата на административното обслужване. На участниците в обучението са предвидени командировъчни според Наредбата за командировките в страната. Всички служители успешно преминали курса на обучение ще получат сертификати за участие.
3. Обучения по ключови компетентности 3.1 Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация. Обучението е насочено към всички служители в администрацията. Продължителността на обучението е 3 дни 20 уч. часа. В обучението ще бъдат включени 20 служителя. 3.2 Екипна и лична ефективност. Обучението е насочено към всички служители в администрацията. Продължителността на обучението е 3 дни 20 уч. часа. В обучението ще бъдат включени 20 служителя. 3.3 Социални отношения и ефективни преговори. Обучението е насочено към експертите, които поддържат делови контакти с други институции, както и с въшни за администрацията структури. Продължителността на обучението е 3 дни 20 уч. часа. В обучението ще бъдат включени 15 служителя. 3.4 Комуникативни и презентативни умения. Обучението е насочено към ръководините и експертните длъжности в областната администрация. Продължителността на обучението е 3 дни 20 уч. часа. В обучението ще бъдат включени 15 служителя. Всички служители, успешно преминали курса на обучение, ще получат сертификати за участие.
4. Обучение по информационни технологии Компютърни технологии в административната дейност Обучението ще включи теми свързани с усъвършенстване уменията за работа с текстообработващи програми, електронни таблици, работа в интернет среда, обмен на информация. Обучението ще се провежда в подходящи за целта компютърни зали. Служителите ще бъдат разделени на две групи от по десет човека. Продължителността на обучението е 60 уч. часа. Всички служители успешно преминали курса на обучение ще получат сертификати за участие.
5. Дейности за информация и публичност Провеждане на две пресконференции: начална за представяне пред обществеността на целите, дейностите и очакваните резултати, и заключителна, целяща представяне на постигнатите по проекта резултати. Изработване на брошури с темите на обученията. Брошурите ще бъдат насочени към служителите в областната администрация с цел информиране за предстоящите обученията и начина за включване в тях. Изработка на банер, който ще бъде поставен при провеждане на обученията и пресконференциите за популяризиране на проекта и приноса на европейските структурни фондове. Изработка на семинарни папки /с името на проекта, задължителните реквизити за публичност/, които ще се използват за поставяне на материали от обучението, при провеждане на пресконференциите. Изработка на химикали с логото на програмата - ще бъдат разпространяване на пресконференциите и обученията. Блок листи за писане с логото на ОПАК ще се предоставят на участниците в обученията. Регистрационни форми за заявяване участие в обучение от служителите. Настолни календари с логото на програмата. Флаш памет с логото на програмата за участниците в обучението по дейност 4.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 73 976 BGN
Общ бюджет: 66 980 BGN
БФП: 66 980 BGN
Общо изплатени средства: 66 980 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 66 980 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 795 BGN
2015 52 185 BGN
66 980 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 56 933 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 576 BGN
2015 44 357 BGN
56 933 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 047 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 219 BGN
2015 7 828 BGN
10 047 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По дейност 1 - Сключени договори
Индикатор 5 (Д) По дейност 1 - Проведени работни срещи
Индикатор 6 (Д) По дейност 2 - Обучени служители
Индикатор 7 (Д) По дейност 3 - Проведена тръжна процедура
Индикатор 8 (Д) По дейност 3 - Обучени служители
Индикатор 9 (Д) По дейност 4 - Обучени служители
Индикатор 10 (Д) По дейност 5 - Организирани пресконференции
Индикатор 11 (Д) По дейност 5 - Изработени брошури
Индикатор 12 (Д) По дейност 5 - Изработен банер
Индикатор 13 (Д) По дейност 5 - Изработени семинарни папки
Индикатор 14 (Д) По дейност 5 - Изработени химикали
Индикатор 15 (Д) По дейност 5 - Изработени блок листи
Индикатор 16 (Д) По дейност 5 - Изработени регистрационни форми за обучение на служителите
Индикатор 17 (Д) По дейност 5 - Изработени настолни календари с лога на ОПАК
Индикатор 18 (Д) По дейност 5 - Изработени флаш памет с лога на ОПАК


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз