Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.14-0030-C0001
Номер на проект: A13-22-30
Наименование: Повишаване квалификацията и професионализма на служителите в Областна администрация - Кърджали
Бенефициент: Областна администрация Кърджали
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 28.04.2014
Дата на приключване: 28.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване квалификацията и професионализма на служителите в Областна администрация - Кърджали (ОА), чрез провеждане на специализирани обучения за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта.
Дейност 2. Провеждане на процедури за избор на подизпълнители.
Дейност 3. Обучение „Емоционална интелигентност в управлението” (УА-5) (3-дневно обучение, 24 учебни часа, за 25 служители на Областна администрация – Кърджали, ИПА-София)
Дейност 4. Обучение „Английски език” – нива А1, А2 и В1 съгласно Европейската езикова рамка (300 учебни часа – всяко ниво по 100 учебни часа, за 5 служители на Областна администрация - Кърджали)
Дейност 5. Обучение „Гръцки език” – нива А1, А2 и В1 съгласно Европейската езикова рамка (300 учебни часа – всяко ниво по 100 учебни часа, за 5 служители на Областна администрация - Кърджали)
Дейност 6. Обучение „Управление на екипното представяне и екипната ефективност” (изнесено 3-дневно обучение, 24 учебни часа, за 30 служители на Областна администрация - Кърджали)
Дейност 7. Дейности за информация и публичност. Поддейност 7.1. Изготвяне на информационна табела – 1 брой. Поддейност 7.2. Информационни публикации в печатни медии при стартирането и приключването на проекта – 4 броя. Поддейност 7.3. Изготвяне на
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 50 700 BGN
Общ бюджет: 32 118 BGN
БФП: 32 118 BGN
Общо изплатени средства: 32 118 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 32 118 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 080 BGN
2015 22 038 BGN
32 118 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 27 301 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 568 BGN
2015 18 733 BGN
27 301 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 818 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 512 BGN
2015 3 306 BGN
4 818 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) 3 броя сключени договори с членовете на екипа
Индикатор 2 (Д) 2 броя отчети – междинен и финален
Индикатор 3 (Д) 3 броя разработени тръжни документи
Индикатор 4 (Д) 3 броя проведени процедури /процедурите могат да бъдат окрупнени при указание на УО/
Индикатор 5 (Д) 3 броя избрани изпълнители /броят може да бъде редуциран, в зависимост от процедурата препоръчана от УО 1 брой директно възлагане на обучения на ИПА
Индикатор 6 (Д) 3 броя подписани договори /броят може да бъде редуциран, в зависимост от процедурата препоръчана от УО 1 брой директно възлагане на обучения на ИПА
Индикатор 7 (Д) 1 брой избран изпълнител
Индикатор 8 (Д) 1 брой подписан договор
Индикатор 9 (Д) 1 брой проведено обучение
Индикатор 10 (Д) 1 брой избран изпълнител1
Индикатор 11 (Д) 1 брой подписан договор1
Индикатор 12 (Д) 1 брой проведено обучение1
Индикатор 13 (Д) 1 брой избран изпълнител11
Индикатор 14 (Д) Информационни банери
Индикатор 15 (Д) Публикации в пресата
Индикатор 16 (Д) Изготвена, отпечатана и разпространена брошура
Индикатор 17 (Д) 1 брой табела


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз