Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.14-0046-C0001
Номер на проект: А13-22-46
Наименование: Изграждане на модерна, многофункционална и висококвалифицирана администрация на Държавната агенция за закрила на детето за осъществяване на ръководните, координационните и контролните й функции в областта на закрилата и правата на децата на национално и международно ниво
Бенефициент: Държавна агенция за закрила на детето
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 08.05.2014
Дата на приключване: 08.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Надграждане на професионалната компетентност на служителите в администрацията на Държавната агенция за закрила на детето за ефективно прилагане на отговорностите като единствен орган на Министерски съвет по координация, мониторинг и контрол на политиките за деца
Дейности: 4. Организиране и участие на служителите от администрацията на ДАЗД в професионални курсове от каталога за обучение на Института за публична администрация за 2014 /ИПА професионални/ Осъществяването на дейността включва организирането и участието на: - 13 служители в обучение: Комуникационни стратегии и изграждане на публичен образ /УА-8/; 27 служители в обучение: Разработване, прилагане и мониторинг на публичните политики /ПП-1/; 15 служители в обучение: Роля и политика на администрацията за управление на миграционните процеси /ПП-9/; обучение: Прилагане на административно процесуалния кодекс /ПП-5-1: 6 служители в обучение/; обучение: Прилагане на административно процесуалния кодекс ПП-5-2: 12 служители в обучение/; Прилагане на гражданско процесуалния кодекс /ПП-6-1: 6 служители в обучение/; обучение: Прилагане на гражданско процесуалния кодекс /ПП6-2: 12 служители в обучение/.
2. Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнители по проекта /провеждане на процедура за избор на изпълнители съгласно Закона за обществените поръчки/ Дейността включва подготовка и провеждане на процедури за избор на външни изпълнители за извършване на следните дейности по проекта: дейности – 1, 5, 6, 7, 8.
8. Дейности за информация и публичност В рамките на дейността ще бъде проведена комуникационна кампания за популяризиране на дейностите, приноса и резултатите от проекта. Дейността ще включва: 1. Публикуване на информация за проекта на интернет и на фейсбук страниците на ДАЗД; 2. Дизайн и отпечатване на рекламна брошура, папки, химикалки, тефтери, блок-нотове, настолен календар – бележник, по проекта; 3. Включване на информация и резултатите от проекта в годишния доклад за дейността на ДАЗД.
3. Създаване на график за провеждане на обученията за служителите от администрацията на ДАЗД Дейността включва изработване на график за провеждане на обученията за служителите от администрацията на ДАЗД, относно планираните курсове и времеви график на обученията.
6. Организиране и участие в езикови курсове за служителите от администрацията на ДАЗД, които не са включени в каталога за обучения на Института за публична администрация Осъществяването на дейността включва организирането и участието на: 35 служители от администрацията на ДАЗД в английски езикови курсове; 6 служители от администрацията на ДАЗД в немски езикови курсове.
5. Организиране и участие на служителите от администрацията на ДАЗД в специализирано обучение по Закона за достъп до обществена информация /извън каталога на Института по публична администрация/ Осъществяването на дейността включва организирането и участието на: 12 служители в специализирано обучение по прилагане на Закона за достъп до обществена информация.
1. Управление, координация, мониторинг и отчитане на проекта /Организация/ Като първи етап от изпълнение на дейността се предвижда сформиране на проектен екип за управление, координация, мониторинг и отчитане на проекта, и за осигуряване на експертиза при изпълнение на проектните дейности. Екипът ще бъде сформиран през първия месец от изпълнение на проекта и ще осъществява дейност през целия проектен период. Той ще планира, извършва подготовка и организация на дейностите, контрол над тяхното изпълнение и отчитането им пред Бенефициента и Управляващия орган. В екипа ще бъдат включени следните позиции: Ръководител на проекта; Координатор на проекта; счетоводител. Проектният екип ще провежда ежемесечни работни срещи, на които ще бъдат планирани предстоящите задачи и дейности, както и отчитане на резултатите от реализираните дейности. По време на първите срещи ще се разработи подробен и текущо актуализиран план и график за действие с конкретни задачи, срокове, роли и задължения на проектния екип. Ръководителят на проекта ще бъде отговорен за управлението и конкретното разпределение на отговорностите и задачите между отделните членове на екипа. Координаторът ще извършва текущ вътрешен мониторинг на проектните дейности, с цел спазване на крайните срокове и навременно установяване на потенциални рискове за изпълнението им, ще подготви и следи за изпълнението на график за провеждане на обученията за служителите от администрацията. Счетоводителят ще осъществява финансовата отчетност на дейностите и ще завежда и съхранява всички разходооправдателни документи. Екипът по проекта ще подготвя и предоставя на Управляващия орган по програмата междинни и финални доклади за техническо и финансово изпълнение. За целите на изпълнението на проекта и провеждането на срещите на екипа, ще бъдат използвани помещения в сградата на Кандидата, определени за офис на проекта. Подготовката на междинните и финалните отчети за изпълнението на проекта ще се извърши съгласно Ръководството за изпълнение на проекти по ОПАК и изискванията на Управляващия орган. Сред основните задачи на проектния екип ще бъде осъществяването на текущ контрол над изпълнението на проекта за гарантиране, че изпълнението на проекта е в съответствие с изискванията на договора по ОПАК.
7. Организиране и провеждане на изнесено обучение за служителите на ДАЗД с цел усъвършенстване на индивидуалните знания, умения и поведение, проявявани в реалната работна среда. Осъществяването на дейността включва организирането и провеждането на двудневно обучение, което цели да надгради индивидуалните знания, умения и поведение, необходими в работна среда за професионално изпълнение на стратегическите и оперативни цели на служителите на ДАЗД.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЕТ "Персонал - Консулт - Г. Попов"
"Алианс Принт" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 88 229 BGN
Общ бюджет: 63 362 BGN
БФП: 63 362 BGN
Общо изплатени средства: 63 362 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 63 362 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 18 532 BGN
2015 44 830 BGN
63 362 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 53 857 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 752 BGN
2015 38 105 BGN
53 857 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 504 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 780 BGN
2015 6 724 BGN
9 504 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 (Д) Основен индикатор: Общ брой обучени служители от териториални отдели на ДАЗД
Индикатор 4 (Д) По дейност 1: Заповеди за сформиран проектен екип, съставен от 3 души административен персонал
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Проведени 9 работни срещи на проектния екип
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Изпълнен проект
Индикатор 7 (Д) По дейност 2: Сключени договори и събрани първични счетоводни документи от изпълнителите
Индикатор 8 (Д) По дейност 3: Изработен график за провеждане на обученията за служителите на ДАЗД
Индикатор 9 (Д) По дейност 4: Посетени 7 професионални обучения от каталога на ИПА
Индикатор 10 (Д) По дейност 4: Обучени 91 служители от администрацията на ДАЗД
Индикатор 11 (Д) По дейност 8: Публикувана информация за проекта и дейностите
Индикатор 12 (Д) По дейност 8: Изработени рекламни материали по проекта
Индикатор 13 (Д) По дейност 8: Информация за дейностите и резултатите от проекта в годишния доклад за дейността на ДАЗД.
Индикатор 14 (Д) По дейност 5: Организирано и проведено специализирано обучение по прилагане на ЗДОИ
Индикатор 15 (Д) По дейност 5: Обучени 12 служители от администрацията на ДАЗД за прилагане на ЗДОИ.
Индикатор 16 (Д) По дейност 6: Проведен курс по английски език, съобразен с нивото на владеене от служителите-35 oбучени служители на ДАЗД.
Индикатор 17 (Д) По дейност 6: Проведен курс по немски език - 6 oбучени служители
Индикатор 18 (Д) По дейност 7: Проведено 1 изнесено обучение
Индикатор 19 (Д) По дейност 7: Участвали 73 служители на ДАЗД с повишени познания относно индивидуалните умения и поведение, проявявани в реалната работна среда, подобрена осигуреност на ежедневната дейност на експертите в ДАЗД.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз