Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0058-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за реконструкция на водоснабдителната мрежа, изграждане на канализационна мрежа, довеждащи колектори и ПСОВ на гр. Неделино
Бенефициент: Община Неделино
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 12.05.2011
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Кърджали
Описание
Описание на проекта: Обща цел: Опазване и подобряване на екологичното състояние на водите в Община Неделино чрез реконструкция на водопроводната мрежа и доизграждане на канализационна мрежа, довеждащи колектори и пречиствателна станция за отпадни води
Дейности: Дейност 1: Разработване на прединвестиционно проучване Разработването на прединвестиционни проучвания ще се извърши в съответствие с Наредба 4 на Закона за устройство на територията и ще включва: - Геодезическо проучване - Геоложко проучване - Хидроложко проучване - Физико-химичен анализ на водата
Дейност 2: Проектиране на канализационната мрежа, довеждащите колектори, ГПСОВ и водоснабдителната мрежа. - Разработване на технически/работни проекти и КСС за СМР за водопроводната мрежа - Разработване на технически/работни проекти и КСС за СМР за канализационната мрежа - Разработване на технически/работни проекти и КСС за СМР за колекторите - Работен проект и КСС за СМР за ПСОВ
Дейност 3: Осигуряване на разрешителни за инвестиционния проект Изготвяне на документацията, необходима за издаване на: - Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадни води (съгл. ЗВ) - ОВОС (при необходимост) - Разрешително за строеж - Становище за екологична оценка
Дейност 4: Извършване на финансов и икономически анализ Извършването на финансов и икономически анализ цели да се пресметнат стойностите на индикаторите за финансово изпълнение на проекта. Финансовият анализ трябва да включва: - оценка на финансовата рентабилност на инвестицията; - определяне на приноса на Фондовете; - проверка на финансовата устойчивост на проекта; Икономическият анализи трябва да включва следните индикатори за икономическо изпълнение на проекта: - икономическа нетна настояща стойност; - икономическа норма на възвращаемост; - съотношение ползи/разходи; Тъй като не всички социално-икономически въздействия могат да бъдат оценени в количествено и финансово отношение, в допълнение към оценката на индикаторите за изпълнение следва да се отчетат и непаричните разходи и ползи във връзка със следните фактори: въздействие върху заетостта, опазване на околната среда, социално равенство и равните възможности. Извършването на анализ на разходите и ползите е необходимо, за да се докаже, че проекта е целесъобразен от икономическа гледна точка и допринася за целите на регионалната политика на ЕС.
Дейност 5: Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в бъдещия инфраструктурен проект Консултантска услуга за изготвяне на: пояснителни документи, технически спецификации, изисквания към кандидатите и офертите, критерии за оценка, образци на оферта, проекто-договори и др
Дейност 6: Изготвяне на пълен формуляр за финансиране на инвестиционния проект Консултантска услуга за изготвяне на пълен и качествен формуляр за кандидатстване по процедура за финансиране „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, ОПОС
Дейност 7: Управление на проекта Управлението на проекта ще бъде възложено на изпълнител при спазването на изискванията на ЗОП/НВМОП. Дейността включва ежедневна координация на дейностите, подготовка на задания и документация за изпълнението, комуникации с техническия и административен екип по проекта, доставчици и изпълнители, изготвянето на доклади до УО. Всички етапи от управлението на проекта ще бъдат съгласувани с бенефициента.Ще се открие отделна банкова сметка, банковите транзакции ще се наблюдават ежедневно, счетоводството ще се води на отделни бланки, описани по дата и номер. Всички дълготрайни активи ще се заведат в отделно перо и ще имат инвентарен номер. Задължение на счетоводителя е изготвянето на междинни и финални финансови доклади. Ръководителят ще изготвя техническите доклади. Дейностите по проекта, под-договарянето, документооборота и разходите ще бъдат наблюдавани от ръководител проект. Подготовката и изпълнението на договорните процедури ще бъде съгласно ЗОП. Оперативната дейност по финансовото управление на разходите по проекта и изготвянето на документите ще е ежедневна.
Дейност 8: Одит на проекта Възлагане на услуга на лицензирана одиторска фирма. Докладът от одита ще бъде приложен към окончателния доклад по проекта.
Дейност 9: Мерки за информация и публичност Информиране и консултиране с МЗ за всички медийни дейности преди започването на проекта, както и по време на основните фази от изпълнението на проекта Изготвяне на информационни табели, провеждане на пресконференции, проучване на обществените нагласи свързани с екологичните проблеми в общината чрез анкета, медийно отразяване. Спазване на всички изисквания за публичност и информация съгл. Приложение 16 от Договора за финансиране при изготвянето на документи, официална кореспонденция, медийни изяви и др.
Дейност 10: Процедури по съгласувания и одобрения на работните проекти. Съгласуване на работните проекти с различните инстанции включително: РИОКОЗ; ПАБ;НЕК и дружествата за еектроразпределение и други.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 043 020 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 208 604 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 208 604 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
208 604 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 166 883 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
166 883 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 41 721 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
41 721 BGN
Финансиране от бенефициента 5 000 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз