Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.08-0003-C0001
Номер на проект: 13-31-4
Наименование: Внедряване и сертифициране на система за управление на качеството в ДАМТН, съответстваща на изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2008
Бенефициент: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 24.04.2014
Дата на приключване: 26.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на качеството на извършваните услуги, с цел по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса.
Дейности: Дейност 1: Разработване на тръжни документации и провеждане на процедури за избор на изпълнители на проектните дейности В рамките на дейността се предвижда да бъде извършено разработване на тръжни документации, обявяване на обществени поръчки, участие в оценителни комисии, избор на изпълнители и сключване на договори за изпълнение на заложените в проекта дейности, за които се изисква възлагане на обществена поръчка. Всички, планирани в проекта процедури за възлагане на обществени поръчки ще бъдат извършени в съответствие с изискванията и реда на Закона за обществените поръчки. Дейността ще бъде изпълнявана от избрания, в съответствие с разпоредбите на ЗОП изпълнител. Разработването на техническото задание, необходимо за провеждането на процедура за избор на изпълнител по настоящата дейност, както й обявяването на обществената поръчка, сформирането на оценителна комисия и изборът на изпълнител ще бъде организирано от екипа на ДАМТН.
Дейност 2: Оценка и анализ на съществуващото положение относно наличните подходи за управление на качеството в ДАМТН, разработване на системата, обучение на представители на ДАМТН за внедряване и управление на системата за управление на качеството, и Дейността обхваща трите основни етапа, които се изпълняват в процеса на изграждане на системата за управление на качеството. 1. Оценка и анализ на съществуващото положение относно наличните подходи за управление на качеството в ДАМТН, включващ: • Преглед на изградените към момента документни модели за отчитане на дейността; • Анализ на текущото осъществяване на работните процеси по дирекции и дейности; • Оценка на функциониращите работни процедури и инструкции; • Анализиране на организационната структура и разпределението на задълженията и отговорностите относно извършваните дейности; • Провеждане на интервюта с ръководни и изпълнителни кадри относно начина на протичане на работните процеси и сравняване на резултатите; • Идентифициране и преглед на изискванията на нормативните актове, касаещи дейността на ДАМТН; • Получаване на предложения за корекция и подобрение на съществуващата система от персонала; • Получаване и анализиране на предложенията относно системата за управление на качеството от външните заинтересовани страни; • Оценка на наличната технологична и информационна инфраструктура на ДАМТН (в това число хардуер, софтуер и документооборотна система); • Анализ на съществуващите административни процеси, свързани с предоставянето на административни услуги и съответната нормативна база; • Проучване на утвърдени добри практики в държавни организации с подобен род дейност; • Определяне и обосновка на необходимите изменения и допълнения във вътрешните документи. В резултат на осъществените аналитични дейности ще бъде изготвен изчерпателен доклад, систематизиращ информацията от проучванията и съдържащ анализи и изводи, които ще послужат като основа за следващите дейности. 2. Обучение на представители на ДАМТН за внедряване и управление на системата за управление на качеството, включващо: • Определяне на ролите, които ще изпълняват отделните членове на екипа за внедряване и управление на системата – пълномощник от ръководството за системата, вътрешни одитори на системата за управление на качеството, координатори; • Определяне на дата за провеждане на обучението на екипа; • Разработване на план-програма за обучението включваща темите за обучение, лекторите, датите и часовете на занятията; • Изготвяне на материали за обученията, включващи детайлно разглеждане на стандарта БДС EN ISO 9001:2008, начини за изграждане и внедряване на системата за управление на качеството и изискванията за провеждане на вътрешни одити на системата; • Провеждане на обучението, включващо следните теми: - детайлно разглеждане на структурата и изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2008; - подход за изграждане и внедряване на системата за управление на качеството; - изискванията за провеждане на вътрешни одити на системата. • Провеждане на писмен тест на участниците в обучението; • Провеждане на анкета на участниците за изследване на мнението им за обучението; • Издаване на сертификати за участие в обучението. 3. Разработване и внедряване на система за управление на качеството, включваща два подетапа – разработване и внедряване на системата. В рамките на изпълнението на подетап разработване ще бъде извършено: • Изготвяне на примерен модел на политиката по качеството на ДАМТН. Последващо обсъждане и допълнение на политиката съвместно с ръководството на ДАМТН; • Дефиниране на обхвата на системата за управление на качеството съвместно с ръководството на ДАМТН; • Съставяне на документен модел на системата за управление на качеството, състоящ се от наръчник по качеството, оперативни процедури, работни инструкции и формуляри; • Разработване на наръчник на системата за управление на качеството, следващ структурата на стандарта БДС EN ISO 9001:2008 и съдържащ препратки към оперативни процедури и работни инструкции там, където това е необходимо. При разработването на наръчника следва да се спазят изискванията на БДС EN ISO 9001:2008, приложимите нормативни документи, добрите практики и резултатите от комуникацията със заинтересованите страни; • Разработване на оперативни процедури и приложени към тях формуляри, съобразени със спецификата на дейностите, изпълнявани от ДАМТН, изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2008, нормативните актове, резултатите от анализа и оценяването, добрите практики и резултатите от комуникацията със заинтересованите страни; • Разработване на работни инструкции и приложени към тях формуляри, описващи в детайли изпълнението на дефинираните по време на изготвянето на анализите работни процеси. При разработването на работните инструкции следва да се спазят изискванията на БДС EN ISO 9001:2008, приложимите нормативни документи, добрите практики и резултатите от комуникацията със заинтересованите страни; • Съобразяване на системата за управление на качеството със съществуващите процедури за управление на качеството там, където е приложимо; • Организиране на процеса за управление на документите с приоритет към електронното създаване и централизирано съхранение на документи и записи, с цел намаляване на хартиените копия и улесняване на достъпа. Създаване на препратки към съществуващите електронни системи за управление на документооборота в случаите, в които това е приложимо; • Представяне на документния модел на екипа за внедряване и управление на системата и запознаването им с неговото съдържание и структура; • Дефиниране на изпълнителите на отделните дейности от обхвата на системата (абонати) и документите от системата, с които ще работят; • Обсъждане на документния модел с екипа за внедряване и управление на системата, който от своя страна запознава абонатите с разработените документи. Внасяне на корекции и изменения в документния модел на системата, в случай на възражения и забележки; • Окончателно приемане на разработения документен модел на системата за управление на качеството от екипа за управление на проекта, екипа за внедряване и управление на системата и ръководството на ДАМТН. В рамките на изпълнението на подетап внедряване ще бъде извършено: • Утвърждаване на модела на документацията на системата за управление на качеството и определяне на дата на влизане в сила на системата от ръководството на ДАМТН; • Поставяне на цели по качеството, съобразени с политиката и с плана за действие на ДАМТН за годината; • Разработване на програми за изпълнението на поставените цели; • Предоставяне на документите по абонати и запознаване със съдържанието им; • Стартиране на работа в съответствие с изискванията и предписанията на изградената система за управление на качеството; • Измерване и наблюдение на функционирането на процесите от системата. Установяване на несъответствия и предприемане на коригиращи и превантивни действия за тяхното отстраняване; • Провеждане на първоначално изследване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги. Обобщаване на получените данни в анализ; • Завеждане на планираните обучения на персонала на ДАМТН за годината в план-програма. Извършване на последващи действия по доказване и оценка на ефективността от преминалите обучения; • Планиране и отчитане на поддръжката на инфраструктурата; • Осигуряване на спазването на изискванията по безопасност и здраве при работа (БЗР) и документирането на дейностите по БЗР; • Изпълнение на предоставяните услуги и обмен на информация с потребителите съгласно изискванията на системата; • Управление на техническите средства за измерване и контрол съгласно разработените документи на системата; • Провеждане на цялостен вътрешен одит на системата съвместно с членовете на екипа за внедряване и управление на системата. Отстраняване на несъответствията, установени на одита и съставяне на доклад от одита; • Оказване на съдействие при провеждане на прегледа от ръководството на системата за управление на качеството; • Оказване на съдействие при отстраняване на евентуални несъответствия, установени при провеждането на сертификационен одит на системата от външна независима акредитирана организация. Дейността ще бъде изпълнявана от избрания, в съответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) изпълнител, който ще бъде подпомогнат от екипа за управление на проекта и представители на всички дирекции към ДАМТН.
Дейност 3: Сертифициране на системата за управление на качеството При осъществяването на тази дейност изпълнителят ще извърши сертифициране на разработената и внедрена система за управление на качеството, реализирана при изпълнението на Дейност 2. Дейностите по сертифициране на системата включват: • Планиране на одит екипа, съставен от лица, притежаващи квалификация за водещи одитори, одитори и експерти по БДС EN ISO 9001:2008, както и нужната компетентност за провеждане на одит на системата за управление на качеството на ДАМТН, съгласно нейния обхват. Членовете на одит екипа следва да не са извършвали консултантски услуги, свързани с разработването на системата за управление на качеството на ДАМТН и да не са провеждали обучения и вътрешни одити на системата две последователни години преди провеждането на сертификационния одит; • Изготвяне на план-програма за провеждане на сертификационния одит, включващ датите на провеждане на одита, одитираните локации, дейности и лица; • Провеждане на 2 фази на сертификационния одит – преглед на документацията и проверка на място; • Извършване на сертификационния одит и обобщаване на резултатите от одита в доклад, включващ анализ на установените данни по време на проверката, препоръките за подобрение, добрите практики, евентуалните несъответствия и сроковете за тяхното отстраняване; • Издаване на сертификат с тригодишен срок на валидност, доказващ съответствие на системата за управление на качеството на ДАМТН с изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 9001:2008. Сертификатът следва да се издаде след представяне на необходимите доказателства за отстраняване на евентуалните несъответствия, установени по време на сертификационния одит. Дейността ще бъде изпълнявана от избрания, в съответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) изпълнител, който ще бъде подпомогнат от екипа за управление на проекта и представители на всички дирекции към ДАМТН.
Дейност 4: Дейности за информация и публичност Дейността ще се извършва през целия период на изпълнение на проекта, като се прилагат подходящи мерки за публичност и информираност, съгласно правилата на Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията от 8 декември 2006 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент (ЕO) № 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие. Дейностите за информация и публичност имат за цел да се популяризират разработената, внедрена и сертифицирана система за управление на качеството и останалите резултати от проекта, до възможно най-широк кръг граждани, представители на бизнеса и държавни администрации. Информационната кампания има за цел да стимулира обратната връзка от заинтересованите страни и в последствие използването на усъвършенстваните административни и информационни услуги и по този начин да подобри достъпът на клиентите до услугите, предоставяни от ДАМТН. По отношение на популяризирането на проекта и резултатите от неговото изпълнение ще бъдат: • изготвени и отпечатани прессъобщения в национален ежедневник при стартиране и приключване на проекта; • графично изображение (интернет-банер), което ще бъде поставено на интернет страницата на ДАМТН и ще дава възможността за бърз и лесен достъп до основна и актуална информация за проекта; • организирани информационни дни при стартирането на проекта, с цел представяне на заложените цели и дейности и при приключването на проекта, с цел представяне на резултатите от него пред целевите групи; • разработени и разпространени рекламни материали – цветни плакати; • изготвени комплекти, включващи торбичка, тефтер-бележник, химикалка, флаш памет и календар с флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и ОПАК, които ще бъдат предоставени на участниците в информационните дни по проекта. Върху всички информационни материали, както и върху всички други подходящи документи, изготвени по проекта (например: присъствени списъци, отчети и др.) ще бъдат отпечатани флага на ЕС и думите „Европейски съюз“, логото и слогана на ОПАК – „ОПАК. Експерти в действие“, логото и слогана на ЕСФ – „Европейски социален фонд. Инвестиции в хората“, както и където е приложимо името и логото на ДАМТН, наименованието на проекта и източникът на финансиране. Изборът на външен изпълнител за изработване на материалите за визуализация ще се осъществи в съответствие с разпоредбите на ЗОП.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 107 981 BGN
Общ бюджет: 87 373 BGN
БФП: 87 373 BGN
Общо изплатени средства: 52 868 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 87 373 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 21 596 BGN
2015 31 272 BGN
52 868 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 74 267 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 18 357 BGN
2015 26 581 BGN
44 938 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 106 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 239 BGN
2015 4 691 BGN
7 930 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели системи за управление на качеството
Индикатор 2 (Д) По дейност 1 - Разработена тръжна документация
Индикатор 3 (Д) По дейност 2 -Разработен доклад, съдържащ систематизирана информация за резултатите от извършените анализи, обобщения, изводи и препоръки
Индикатор 4 (Д) По дейност 2 - Обучени членове на екипа за внедряване и управление на системата; притежаващи издадени сертификати
Индикатор 5 (Д) По дейност 2 - Комплект материали за обучение покриващи темите на обучението
Индикатор 6 (Д) По дейност 2 - Удовлетвореност от обучението
Индикатор 7 (Д) По дейност 2 - Разработена и внедрена система за управление на качеството, включваща: - Наръчник по качеството, оперативни процедури, работни инструкции и формуляри, предоставени на електронен носител; - обхват на системата за управление на качествот
Индикатор 8 (Д) По дейност 3 - План-програма за провеждане на сертификационния одит
Индикатор 9 (Д) По дейност 3 - Доклад от сертификационния одит
Индикатор 10 (Д) По дейност 3 - - Сертификат за внедрена и функционираща система за управление на качеството на ДАМТН, в съответствие с изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 9001:2008
Индикатор 11 (Д) По дейност 4 - Изготвени и публикувани прессъобщения в национален ежедневник
Индикатор 12 (Д) По дейност 4 - Графично изображение (интернет-банер)
Индикатор 13 (Д) По дейност 4 - Изготвени и разпространени комплекти, включващи торбички, тефтер/бележник, химикалка,флаш памет и календар
Индикатор 14 (Д) По дейност 4 - Организирани информационни дни за целевите групи
Индикатор 15 (Д) По дейност 4 - Изготвени и разпространени цветни плакати


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз