Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0296-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Енергийна ефективност"
Бенефициент: "ЛИА" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 14.04.2014
Дата на приключване: 20.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: "Енергийна ефективност"
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 5„Информиране и публичност
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 «Инвестиция» - Доставка на оборудването, инсталиране, 72 часови проби, обучение на персонала и въвеждане в експлоатация на новото оборудване
Разходи за извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 90 157 BGN
Общ бюджет: 175 065 BGN
БФП: 87 532 BGN
Общо изплатени средства: 87 532 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 87 532 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 87 532 BGN
2015 0 BGN
87 532 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 74 403 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 74 403 BGN
2015 0 BGN
74 403 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 130 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 13 130 BGN
2015 0 BGN
13 130 BGN
Финансиране от бенефициента 90 157 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия (%)
Индикатор 7 (Д) Предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 8 (Д) Създадени нови работни места (брой, вкл. за мъже/за жени) (Определение: Брой създадени работни места, изчислени на пълен работен ден)
Индикатор 9 (Д) Въведени нови технологии / продукти(нова гама продукти)
Индикатор 10 (Д) . Икономия на електроенергия за единица оборотни средства


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз