Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.08-0020-C0001
Номер на проект: 13-31-23
Наименование: Развитие на електронното управление чрез изграждане на национален регистър на плановите документи в областта на устройството на територията
Бенефициент: Министерство на инвестиционното проектиране
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 14.04.2014
Дата на приключване: 14.10.2015
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Развитие на електронното управление чрез осигуряване на цялостен и комплексен процес по устройствено планиране
Дейности: Дейност № 1 Разработване на национален регистър на плановите документи в областта на устройството на територията Чрез дейността ще бъде разработена Национална информационна платформа и електронен станадарт за обмен на данни в областта на устройственото планиране, която има характер на Електронен национален регистър на плановите документи в областта на устройството на територията За изпълнението на тази дейност са предвидени следните под-дейности: Поддейност 1.1 Инвентаризация и анализ на наличните устройствени документи Извършване на пълна инвентаризация на действащите устройствени планови документи - анализ на тяхното сътояние, степен на актуалност, структура, съдържание, типове данни, използвани за тяхното създаване, начините за изобразяване на отделните устройствени компоненти и др. На тази основа следва да се дефинира какъв да бъде обхвата на регистъра, да се извърши типологизация и класификация на документите, които следва да залегнат в регистъра. Поддейност № 1.2 Разработване на цифров стандарт за разработване и предаване на устройствени планове, в съотвествие с изискванията на Директива 2007/2/EC (или т.нар. Директива “INSPIRE”) за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност и Закона за достъп до геопространствени данни Дейността включва подробно проучване на нормативната уредба и по-конкретно Наредба 8 към ЗУТ ЗА ОБЕМА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА УСТРОЙСТВЕНИТЕ СХЕМИ И ПЛАНОВЕ, на чиято основа да се разработи цифров стандарт за предаване на готовите устройствени планове, който да е в съотвествие с Директива “INSPIRE” и Закона за достъп до геопространствени данни. На тази основа следва да се предложи актуализация на горецитираната наредба. Поддейност № 1.3 Проектиране и разработване на Електронен национален регистър на плановите документи в областта на устройството на територията Поддейността ще бъде насочена към проектиране и разработване на информационна система с геопространствяена функционалност под формата на Единен електронен регистър, който да служи за съхранение и ползване по електронен път на данните от устройствените планове. Системата трябва да бъде внедрена чрез използване на многослойни, отворени архитектурни стандарти, с оглед на постигане на: o Намаляване разходите по внедряване; o Централизирана поддръжка на множество приложения; o Скалируемост и функционални подобрения; o Оперативна съвместимост. Изисквания за архитектурата: o Архитектура, ориентирана към услугата - АОУ; o Автономност на модула, интегриране и оперативна съвместимост; o Разширяемост на компонентите без архитектурни/структурни промени; o Използване на обекта – ориентирани/релационнни модели. Дейността включва: - Проектиране на Информационната система - Доставка на базов софтуер - Изграждане на Информационна система с трислойна, обектно ориентирана архитектура, с геоинформационна функционалност - Дефиниране на нива на достъп Поддейност 1.4 Инсталация, първоначално захранване с данни на системата и обучение Дейността включва инсталацията на системата в рамките на администрацията на МИП и първоначално захранване на данни. Обема и съдържанието на входираните данни ще се осъществява на основата на доклада за изпълнение на под-дейността по Инвентаризация и анализ на наличните устройствени документи
Дейност 3 Организация и управление на проекта За изпълнението на дейността ще бъде сформиран Екип за управление на проекта (ЕУП), състоящ се от служители на МИП. ЕУП ще включва : 1. Ръководител на проекта 2. Координатор на проекта 3. Координатор специфични дейности - представител на дирекция Устройствено планиране на територията 4. Координатор специфични дейности - представител на дирекция Инвестиционно проектиране - 5. Експерт нормативна база 6. Специалист ИКТ (IT) 7. Технически сътрудник 8. Счетоводител. Спесификата на основната дейност 1 по настоящия проект предопределят и необходимостта от включването на служители със съответната експертиза, която да осигури качественото и целесъобразно изпълнение на проекта. Служителите, определени за участие в ЕУП, са с подходяща квалификация и опит в управлението на проекти, като притежават и специфичните знания, свързани с изпълнението на проекта. Сформираният екип ще създаде организация и ще работи за реализация на основните и специфични цели на проекта, чрез управление на комуникацията, координиране на дейностите, разпределяне на отговорности, управление на разходите, наблюдение и мониторинг за успешно приключване на планираните дейности. За по-ефективното управление на проекта ще се изготви План за действие, в който ще се заложат срокове за изпълнение и разпределение на дейностите. Екипът ще бъде отговорен за изготвянето на междинните и окончателния доклад към Управляващия орган на ОПАК и за своевременно провеждане на обществените поръчки. В рамките на дейността ще бъде координиран и процеса по провеждане на процедури за избор на изпълнитела по реда на ЗОП. За да се осигури законосъобразност и целесъобразност на планираните обществени поръчки ще бъде нает външен изпълнител, който да разработи пълния пакет документации за провеждане на процедури за избор на изпълнители по дейностите на проекта.
Дейност 4 Одит на проекта В рамките на дейността ще бъде избран одитор, който да извърши независим финансов одит по реда на Закона за независим финансов одит. Избраният одитор ще извърши одитна проверка под формата на ангажимент за договорени процедури. Документацията за избора на изпълнител по реда на ЗОП ще бъде изготвена от външен изпълнител.
Дейност № 2 Информация и публичност Дейностите за информация и публичност ще включват: а) Провеждане на пресконференции - Начална пресконференция за целите, планираните дейности и очакваните резултати по проекта, както и източниците на неговото финансиране; Заключителна пресконференция за представяне на постигнатите резултати по проекта; В пресконференциите ще бъдат поканени представители на всички заинтересовани страни – граждани, бизнес, публични организации, медии. б) Информационни материали – папки, химикалки, ноутпадове, USB памет, брошура. В брошурата ще бъдат отразени целите, дейностите и очакваните резултати по проекта. в) Публикации в печатни и он-лайн издания – ще бъдат изготвени съобщения за проекта и неговите етапи. Съобщенията ще бъдат публикувани в печатни и он-лайн издания. г) Информационна табела – информационната табела ще бъде изработена и поставена в сградата на МИП, с цел всеки посетител на министреството да бъде информиран за реализирания проект и финансовия принос на ОПАК и ЕСФ
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 797 200 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 159 440 BGN
2015 - 159 440 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 135 524 BGN
2015 - 135 524 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 23 916 BGN
2015 - 23 916 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели практики за подобряване на достъпа до административно обслужване за хора в неравностойно положение
Индикатор 2 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 3 (Д) Разработен аналитичен доклад
Индикатор 4 (Д) Разработено обосновано предложение за промени в Наредба 8 към ЗУТ, модел за цифров стандарт за ОУП и ПУП
Индикатор 5 (Д) Разработен и въведен Електронен национален регистър на плановите документи в областта на устройството на територията
Индикатор 6 (Д) Проведено обучение за служители на МИП за работа с регистъра
Индикатор 7 (Д) Техническо обезпечаване за изпълнението на електронната услуга
Индикатор 8 (Д) - Проведени пресконференции;
Индикатор 9 (Д) - изработена табела;
Индикатор 10 (Д) -. отпечатани публикации в местни и/или национални печатни издания;
Индикатор 11 (Д) - разпространени информационни материали
Индикатор 12 (Д) Брой сключени договори
Индикатор 13 (Д) - проведени тръжни процедури за избор на външни изпълнители;
Индикатор 14 (Д) - проведени срещи на екипа за управление на проекта;
Индикатор 15 (Д) - съответствие на изпълнението на дейностите със заложения план-график.
Индикатор 16 (Д) Извършени одитни проверки
Индикатор 17 (Д) Изготвен одитен доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз