Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0178-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Момчилград
Бенефициент: Община Момчилград
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 26.02.2009
Дата на приключване: 26.08.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Момчилград
Описание
Описание на проекта: Да се стимулират процесите свързани с устойчиво водоползване, пречистване и опазване на водните ресурси на територията на гр. Момчилград при спазване на принципа за подобряване на екологичното им състояние.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Като встъпителна част от настоящия проект ще бъде сформиран основния екип по изпълнение и управление на дейностите и ще бъдат сключени съответните договори с тях /Основните членове в екипа са разписани в т. 1.4 от настоящата апликационна форма/. Ръководителя на проекта ще проведе разяснителна кампания, с която ще запознае останалите членове на екипа с целите и задачите на настоящия проект, както и с техните отговорности и задължения във връзка с успешната реализация на всички дейности. Ще бъде разработена специализирана система за мониторинг и контрол върху своевременното и коректно изпълнение на дейностите, предвидени в проекта, на база на предварително дефинирани индикатори за ефективност на изпълнението. Всеки член на екипа по проекта ще се отчита ежемесечно на ръководителя за възникналите рискове и проблеми в процеса на изпълнение, за да могат да бъдат предвидени и преодолени бъдещи заплахи от възникване на такива рискове. Експертът - поддоговаряне ще разработи и план-график за избор на подизпълнители за част от дейностите по проекта по правилата и процедурите на Закона за обществени поръчки. Ще бъдат разграничени и основните типове поръчки според горецитирания закон.
Дейност 2:Разработване на идеен проект за изграждане на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) Избран подизпълнител ще изготви идеен проект за изграждане на ГПСОВ. Идейният проект ще съдържда следната информация: • Геодезическо заснемане на площадката, върху която ще се разположат съоръженията на пречиствателната станция за отпадни води /ПСОВ/, в което да са отразени наличните на площадката подземни съоръжения и такива подлежащи на преместване; • Архитектурен проект /ген.план/, върху който са нанесени /ситуирани/ отделните подобекти /съоръжения, басейни, екплоатационен път др./. Като вариант за експлоатационен път, може да се избере съществуващия селскостопанския път , който граничи с имот № 15001 – площадката на ГПСОВ. • Идеен проект по част “В и К”; • Технически проект по част “електро”; • Технически проект по част “Конструктивна”; • Проект по част “Технологична”-изготвя се като обяснителна записка от доставчика. Проекта трябва да включва указания и изисквания към проектните разработки на останалите специалности; • План за безопасност и здраве; • Оценка на съответствието на проекта /изготвя се от лицензирана фирма за стр.надзор/;
Дейност 3: Разработване на прединвестиционни проучвания Прединвестиционните проучвания трябва да съдържат: • обща част - местоположение, геоложка изученост на района, геоморфоложка и геолого-литоложка характеристика на района, хидрогеоложка характеристика на района, физико-геоложки явления и процеси. • специална част - геолого-литоложки строеж на площадката и физико-механични показатели на строителните почви, хидрогеоложки условия, физико-геоложки явления и процеси • графични приложения - ситуация на обекта, скица на обекта. Към прединвестиционните проучвания трябва да бъде включена и: технико-икономическа обосновка за определяне на икономическата целесъобразност и ефективност на инвестиционното строително намерение; обосновка на социалната целесъобразност и ефективност на инвестиционната инициатива За предоставяне на точна, пълна и изчерпателна информация в техническото задание за разработване на работен проект за доизграждане и реконструкция на ситемите за водоснабдяване и канализация и за последващите процеси по изграждане на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) трябва да бъдат разработени прединвестиционни проучвания с описания по-горе обхват и съдържание. Такива прединвестиционни проучвания не са реализирани до този момент в гр. Момчилград. ПРЕДИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОУЧВАНИЯ трябва да определят основните технически параметри на цялостния обект, за да може в кратки срокове да бъдат извършени задължителните стъпки в цялостния инвестиционен процес.
Дейност 4:Геодезически заснемания Геодезическото заснемане трябва задължително да включва: • точното координатно разполагане на обектите по генералния план; • геодезическата опорна мрежа за трасирането и контролирането при изграждане на подобектите и на обекта като цяло; • данните за трасирането и контролирането на основните и подробните оси; • вертикалното планиране на територията на обекта и точното височинно разполагане на подобектите. Геодезически заснемания трябва да бъдат извършени на терените върху които ще се реконструира и доизгражда канализационна и водоснабдителна мрежа и върху площадката върху която ще се изгражда ГПСОВ. Геодезическото заснемане ще бъде включено на последващ етап като основна част от работният проект.
Дейност 5:Разработване на ПУП – парцеларен план ПУП – парцеларен план трябва да съдържа: • обяснителна записка; • извадка от картата на възстановената собственост /КВС/ за съответното землище, координатен регистър характерните точки, регистър на имотите, регистър на собствениците, таблица със засегнатите и подлежащи на отчуждителна преписка имоти по площ, начин на трайно ползване и собственици; • разработка – ПУП - ПП. Той трябва да илюстрира границите на имотите върху, които ще се oсъществяват строителството и реконструкцията на канализационната и водоснабдителна мрежа и върху които ще се изгражда пречиствателна станция.
Дейност 6:Организиране и провеждане на обществени обсъждания Ще бъдат организирани и проведени общо 2 /две/ обществени обсъждания за: - обявяване на ПУП – парцеларен план пред населението; - обявяване на разрешителното за строеж и представяне на работния проект за изграждане и реконструкция на ВиК системите.
Дейност 7:Финансово - икономически анализи, в т.ч. анализ на разходите и ползите Избран подизпълнител ще изготви финансово - икономически анализи за 2 вида инвестиционни дейности: • за изграждане на ГПСОВ и • за доизграждане и реконструкция на канализационна и водоснабдителна мрежа Финансово икономическият анализ трябва да обхваща следните етапи: • Финансов анализ за изчисляване на съответните финансови потоци по текущи пазарни цени; • Интегриране на външните въздействия; • Определяне на коефициентите на преобразуване; • Изчисляване на икономическите ползи и разходи. Финансово – икономическият анализ трябва да включва в себе си задължително Анализ „разходи - ползи”. Анализът „разходи-ползи” е практическа техника за оценка приемливостта на един инвестиционен проект чрез претегляне на ползите и разходите, свързани с неговата реализация. Той трябва да включва: • Определяне на кръга от разходи и ползи, които обхваща анализа; • Остойностяване на очакваните ползи и разходи от проекта; • Определяне на нормата на дисконтиране. • Прилагане на методологията на анализа за оценка на ефективността.
Дейност 8:Разработване на работен проект за доизграждане и реконструкция на системите за водоснабдяване и канализация Преди възлагането на проектирането ще бъде разработено техническо задание за проектиране, с което ще бъдат определени: • Изисквания към обекта; • Фазите на проектиране; • Необходимите проектни части Части на проекта: Част: Архитектурна – генерален план Част:Технологичен проект по част В и К Част: Електро Част: Конструктивна Част: Здравословни и безопасни условия на труд ЗБУТ Част: План за организация и изпълнение на строителството /ПОИС/ Част: Хидрогеоложки и инженерно геоложки доклад Част: Вертикална планировка и ограда Част: Санитарно-охранителна зона /СОЗ/ за Напорния резервоар Част: Геодезия -Трасировъчен план Част: Количествени сметки Част: Опазване на околната среда Работният проект трябва да бъде разработен в съответствие със скицата и заданието за проектиране. Раб. проект ще засяга следните видове СМР: • Изграждане на довеждащ колектор 2; • Изграждане на нови канализационни клонове в част от новопостроените квартали и недоизградени канализационни клонове в гр. Момчилград ; • Реконструкция на изградената канализационна мрежа в града; • Подмяна на вътрешна водопроводна мрежа; • Изграждане на напорен резервоар. Работният проект трябва да включва следните основни елементи за отделните видове СМР: • работни чертежи и детайли, по които се изпълняват отделните видове СМР; • обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения, към която се прилагат издадените във връзка с проектирането документи и изходни данни; • изчисления, обосноваващи проектните решения; • подробна количествено-стойностна сметка; • технически спецификации При представяне на Работния проект ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изготви и остойности, към него, количествено – стойностна сметка като посочи източникът на разходни норми /УСН, ЕТНС и др./ и съответните шифри, които е използвал при формиране на единичните цени на съответните видове СМР, които ще се извършват при реализиране на проекта и изпълнение на съответния обект, за който се отнася проекта. За всяка част на проекта трябва да се изготви спецификация на вложените в нея строителни продукти - съоръжения, апаратура, материали и т.н.
Дейност 9:Разработване на доклад за оценка на съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежа, съгласно чл. 143, ал. 1 от ЗУТ Във връзка с разработеният работен проект за доизграждане и реконструкция на системите за водоснабдяване и канализация е необходимо да бъде избран подизпълнител - лицензирана от МРРБ консултантска организация, на основание чл. 166, ал. 2 от Закона за Устройство на териториите, която да направи технически контрол на проектите и оценяване на съответствието, съгласно ЗУТ. Възложителя възлага на консултанта – подизпълнител, оценката на работния проект, която да обхваща проверка за съответствие със: • предвижданията на подробния устройствен план; • правилата и нормативите за устройство на територията; • изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2; • взаимната съгласуваност между частите на проекта; • пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления; • изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност. На база на извършените оценки на отделните части на проекта Изпълнителят изготвя доклад от оценката, където излага своето становище. Докладът трябва да бъде предаден на Възложителя, в предварително указан от него срок.
Дейност 10:Осигуряване на необходимите разрешителни Във връзка с изпълнението на инвестиционните дейности трябва да бъдат осигурени следните документи: • Становище на Регионалната инспекция по околната среда и водите за необходимостта от ОВОС; • Издаване на разрешение за заустване на воден обект; • Разрешително за строеж; • Положително становище на органите по пожарна безопасност за строежите от Първа и Втора категория; • Становища и предварителни договори от съответните експлоатационни дружества за свързване на вътрешните мрежи и инсталациите на обекта с мрежите на техническата инфраструктура – становища за проучване от ЕВН България, ВиК ООД – Кърджали, БТК;
Дейност 11:Консултанстки услуги за разработване на инвестиционен проект Ще бъде организирана и проведена процедура за избор на подизпълнител за разработване и на инвестиционен проект – в т.ч. попълване на Апликационна форма и всички съпътстващи документи по Оперативна програма «Околна среда 2007-2013 г. Приоритетна ос 1. Възложителят ще се ангажира да предостави на Консултанта цялата необходима изходна информация, с която разполага, свързана с разработване на инвестиционния проект, включително разработените в рамките на настоящият проект анализи, проучвания и документи.
Дейност 12: Популяризиране на проекта Популяризирането на проекта ще бъде осигурено чрез разработване на рекламно – информационни материали за масово разпространение и публикуване на аносни в местните електронни медии. Печатните материали ще бъдат разпространявани на обществените обсъждани, в сградата на Общинска администрация, ВиК ООД и др. Институции, имащи отношение към изпълнението на проекта. За разработване на дизайна на печатните материали ще бъде ангажиран графичен дизайнер. В проекта са предвидени следните средства и методи за популяризиране: • Публикации в местна преса – 3; • Радио излъчвания – 3; • ТВ анонс – 2; • Печат и разпространение на брошури – 4000 бр • Печат и разпространение на дипляни – 5000 бр. • Изработка, доставка и монтаж на билборд и възпоменателна табела Материалите трябва да отговарят на изискванията за визуализация на ЕО.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 261 007 BGN
Общ бюджет: 215 371 BGN
БФП: 215 371 BGN
Общо изплатени средства: 215 371 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 215 371 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 52 201 BGN
2010 85 761 BGN
2011 77 408 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
215 371 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 172 297 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 41 761 BGN
2010 68 609 BGN
2011 61 927 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
172 297 BGN
В т.ч. Национално финансиране 43 074 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 10 440 BGN
2010 17 152 BGN
2011 15 482 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
43 074 BGN
Финансиране от бенефициента 48 624 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз