Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.08-0017-C0001
Номер на проект: 13-31-20
Наименование: „Подобряване на качеството на обслужване на гражданите и бизнеса, създаване и въвеждане на ясни, надеждни и унифицирани процедури за разработените електронни услуги чрез внедряване на Система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008.”
Бенефициент: Национален статистически институт
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 07.04.2014
Дата на приключване: 07.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на общественото доверие и затвърждаване престижа на Националния статистически институт като модерна, гъвкава и надеждна администрация, посредством внедряване на Система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008.
Дейности: Дейност 1: Провеждане на процедури по реда на Закона за обществените поръчки, при спазване на принципите, условията и реда за възлагането им, съгласно изискванията на нормативната уредба в областта /ЗОП и ППЗОП/. 1. Ще бъдат проведени процедури при спазване изискванията на Закона за обществените поръчки и най-добрите практики. 2. Ще бъдат избрани изпълнители. 3. Ще бъдат подписани договори с изпълнителите.
Дейност 2: Разработване на инструмент за Система за управление на качеството в Националния статистически институт и внедряване на Система за управление на качеството Подобряване качеството на обслужване на гражданите и бизнеса, създаване и въвеждане на ясни, надеждни и унифицирани процедури за разработените електронни услуги поставя изискванията за разработване и внедряване на ефективна Система за управление на качеството по международния стандарт ISO 9001:2008. Според изискванията на стандарта системата обхваща вътрешно-организационната документация, отнасяща се до управлението на качеството в организацията. Следването на изискванията на ISO 9001:2008 и внедряването на Система за управление на качеството осигурява способността на Института да предоставя статистическа информация и електронни услуги с едно и също постоянно качество, в съответствие с изискванията на потребителите и приложимите разпоредби на националното законодателство. Извършването на анализ и оценка на съществуващите административни и статистически процеси на предлаганите услуги в Националния статистически институт от гледна точка на съответствие с изискванията по стандарт ISO 9001:2008 е една от основните дейности по проекта. Общото описание на Дейност 2 включва: 1. Диагностика, анализ и оценка на съществуващите административни и статистически процеси за изпълнение на предлаганите услуги от Националния статистически институт; 2. Разработката на процесите и документите от Система за управление на качеството, които ги описват; 3. Разработка на алгоритми за всеки от включените в Система за управление на качеството процеси; 4. Съгласуване на разработените алгоритми; 5. Общ преглед и проверка за изпълнимост на разработените документи от Система за управление на качеството, които описват процесите от Система за управление на качеството, съобразени с ISO 9001:2008; 6. Изпълнение на „Одит за адекватност“ на разработената документация от обучените вътрешни одитори от Националния статистически институт в съответствие с ISO 9001:2008; 7. Разпространение и инструктиране (обучение) на подчинения състав от съответните структурни звена в съответствие с ISO 9001:2008; 8. Изпълнение на допълнителни анализи за определяне на констатирани реални и потенциални проблеми при изпълнението – основа за предприемане на адекватни коригиращи и превантивни дейности по силата на ISO 9001:2008; 9. Планиране на вътрешен одит; 10. Подготовка за провеждане на вътрешен одит „за съответствие“ в определените звена в изпълнение на изискванията на ISO 9001:2008 и утвърдената процедура от Система за управление на качеството; 11. Подготовка на личния отчет за резултатите от одита и съдействие на Водещия одитор за подготовка на доклада (отчета) от вътрешния одит; 12. Планиране и изпълнение на адекватни коригиращи дейности във връзка с констатирани несъответствия от вътрешния одит в изпълняваните процеси от Система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2008; 13. Планиране и изпълнение на анализи и общ Преглед на Системата за управление на качеството от ръководството в съответствие с ISO 9001:2008 14. Сертифициране на Система за управление на качеството по ISO 9001:2008
Дейност 3: Дейности за информация и публичност Дейностите по информация и публичност включват: - Публикуване на прессъобщения в национални медии в началото и края на проекта; - Публикуване на електронни материали за презентиране на проекта на Интернет и Интранет страниците на Националния статистически институт; - Изготвяне и разпространение на брошури във връзка с проекта; - Организиране на пресконференции по проекта.
Дейност 4: Независим финансов одит Дейностите по одита включват: - Консултации по време на реализирането на проекта; - Извършване на цялостен одит след приключване на основните дейности по проекта; - Изготвяне на одитен доклад.
Дейност 5: Управление на проекта Тази дейност включва: - Провеждане на процедури, съобразно предвидените по проекта дейности; - Подготовка и анализ на дейностите по проекта; - Осъществяване на текущ контрол върху изпълнението на дейностите по проекта в рамките на предвидения график; - Адекватно и навременно управление на рискове, проблеми и промени; - Изготвяне на вътрешни правила за управление на проекта; - Провеждане минимум 2 броя срещи на екипа месечно; - Осъществяване на текущ контрол върху всички изпълнители на дейности по проекта – проверка на качеството и съответствията с техническите описания и документи, верифициране на направените разходи, мониторинг и оценка на ефективността и ефикасността на изпълнените дейности по проекта; - Подготовка на финансови и технически отчети, съгласно изискванията на ОПАК; - Изготвяне на междинни доклади и окончателен доклад по изпълнение на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 350 000 BGN
Общ бюджет: 289 343 BGN
БФП: 289 343 BGN
Общо изплатени средства: 270 448 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 289 343 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 165 620 BGN
2015 104 828 BGN
270 448 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 245 941 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 140 777 BGN
2015 89 104 BGN
229 881 BGN
В т.ч. Национално финансиране 43 401 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 24 843 BGN
2015 15 724 BGN
40 567 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели системи за управление на качеството
Индикатор 2 (Д) По Дейност 1 - Изготвени технически задания.
Индикатор 3 (Д) По Дейност 1 - Изготвени списъци с определени критерии за оценка на офертите
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1 - Проведени процедури за възлагане на обществените поръчки
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Сключени договор за изпълнение с избранитите изпълнители
Индикатор 6 (Д) По Дейност 2 - Изготвен и приет Доклад (анализ)
Индикатор 7 (Д) По Дейност 2 - Нови и актуализирани политики
Индикатор 8 (Д) По Дейност 2 - Внедрена Система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008
Индикатор 9 (Д) По Дейност 2 - 3 броя проведени обучения
Индикатор 10 (Д) По Дейност 2 - Брой обучени служители на НСИ за стандарта ISO 9001:2008
Индикатор 11 (Д) По Дейност 2 - Брой проведено обучение
Индикатор 12 (Д) По Дейност 2 - Бр. обучени служители на НСИ за вътрешни одитори по стандарта ISO 9001:2008
Индикатор 13 (Д) По Дейност 2 - Сертифицирана СУК по ISO 9001:2008
Индикатор 14 (Д) По Дейност 3 - Публикувани прессъобщения в национални медии
Индикатор 15 (Д) По Дейност 3 - Публикувани електронни материали
Индикатор 16 (Д) По Дейност 3 - Брой изработени и разпространени брошури
Индикатор 17 (Д) По Дейност 3 - Организирана 1 пресконференция в началото на проекта; Организирана 1 пресконференция в края на проекта
Индикатор 18 (Д) По Дейност 4 - Одитен доклад
Индикатор 19 (Д) По Дейност 5 - Сключени договори
Индикатор 20 (Д) По Дейност 5 - Междинни и окончателен доклади


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз