Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.08-0016-C0001
Номер на проект: 13-31-19
Наименование: Разработване на инструменти за осигуряване на възможност за онлайн дефиниране и изпълнение на заявки за статистическа информация през сайта на Националния статистически институт от гражданите, бизнеса и администрацията, чрез обработка на информация от наблюдения на Националния статистически институт, генериране на таблици и проверка на конфиденциалността на данните.
Бенефициент: Национален статистически институт
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 02.04.2014
Дата на приключване: 30.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на обслужването на гражданите, бизнеса и администрацията.
Дейности: Дейност 5: Управление на проекта Дейностите по одит на извършената работа включват: • Осъществяване на консултации по време на реализацията на проекта; • Извършване на цялостен одит след приключване на основните дейности по проекта; • Изготвяне на одитен доклад.
Дейност 4: Извършване на независим финансов одит на дейностите по проекта Дейностите по одит на извършената работа включват: • Осъществяване на консултации по време на реализацията на проекта; • Извършване на цялостен одит след приключване на основните дейности по проекта; • Изготвяне на одитен доклад.
Дейност 3: Дейности за информация и публичност 1. Публикуване на 2 броя прессъобщения в национални медии - в началото и в края на проекта. 2. Публикуване на Интернет и Интранет страниците на Националния статистически институт на електронни материали за презентиране на проекта. 3. Организиране на 2 броя пресконференции по проекта с цел популяризиране на целите и резултатите от дейностите по проекта.
Дейност 1: Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка за проектните дейности с цел избор на изпълнител, при спазване на принципите, условията и реда за възлагането й, съгласно изискванията на нормативната уредба. 1. Разработване на техническо задание. 2. Ще бъде проведена открита процедура за възлагане на услуга при спазване изискванията на Закона за обществените поръчки и най-добрите практики. 3. Ще бъде избран изпълнител за изпълнение на възложената обществена поръчка. 4. Ще бъде подписан договор с изпълнителя.
Дейност 2: Технологични разработки Дейността „Технологични разработки“ е ключова за целия проект и включва подготовката на техническа документация и разработване на софтуер, съгласно изискванията на тази документация. Тази дейност включва следните под-дейности: 1. Изготвяне на системен проект. 2. Разработване на модул за регистрация на потребителите. 3. Разработка на модул за дефиниране на таблични форми и справки върху тях, за извеждане и агрегиране на данни за предприятията в обхвата на наблюдения в Националния статистически институт. 4. Подготовка на файловете с данни за зареждане. 5. Разработка на модул за зареждане на файлове с данни, върху които се дефинират таблиците и попълват справките, включително на масиви с нова структура на данните. 6. Дефиниране на правила за конфиденциалност на данните. 7. Разработка на модул за прилагане на предварително дефинираните правила за конфиденциалност на данните при изпълнението на справките за попълване на генерираните таблици с данни. 8. Разработка на модул - външните потребители – граждани, бизнес субекти, държавна администрация и други да изпълняват тези дейности онлайн през сайта на Националния статистически институт. 9. Инсталиране на инструментите. 10. Тестване на изградения софтуер (функционални, интеграционни и тестове за производителност). 11. Обучение на служители на Националния статистически институт от квалифицирани специалисти на изпълнителя.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 791 220 BGN
Общ бюджет: 645 901 BGN
БФП: 645 901 BGN
Общо изплатени средства: 579 216 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 645 901 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 158 244 BGN
2015 420 972 BGN
579 216 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 549 016 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 134 507 BGN
2015 357 826 BGN
492 333 BGN
В т.ч. Национално финансиране 96 885 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 23 737 BGN
2015 63 146 BGN
86 882 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 2 (Д) Дейност 1 - Разработени 1 брой пълно описание на предмета на обществената поръчка и 1 брой техническа спецификация
Индикатор 3 (Д) Дейност 1 - Изготвен 1 брой списък с определени критерии за оценка на офертите
Индикатор 4 (Д) Дейност 1 - Проведена 1 брой процедурата за възлагане на обществената поръчка
Индикатор 5 (Д) Дейност 1 - Сключен 1 брой договор за изпълнение с избрания изпълнител
Индикатор 6 (Д) Дейност 2 - Реализирана електронна услуга за онлайн дефиниране и изпълнение на заявки за статистическа информация през сайта на НСИ от гражданите, бизнеса и администрацията
Индикатор 7 (Д) Дейност 2 - Разработени инструменти за обработка на информация от наблюдения на НСИ, генериране на таблици и проверка на конфиденциалността на данните
Индикатор 8 (Д) Дейност 2 - Обучени служители от квалифицирани специалисти на изпълнителя, притежаващи опит в провеждането на обучения от такъв вид
Индикатор 9 (Д) Дейност 3 - 2 броя пресконференции
Индикатор 10 (Д) Дейност 3 - 2 броя прес-съобщения
Индикатор 11 (Д) Дейност 4 - Проведен одит
Индикатор 12 (Д) Дейност 4 - Изготвен одитен доклад
Индикатор 13 (Д) Дейност 5 - Междинни и окончателен доклади


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз