Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0797-C0001
Номер на проект: ESF-2303-01-01021
Наименование: "Безопасен труд - здраве и устойчиво развитие"
Бенефициент: "УЕБТЕХ ШАРКС" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 24.03.2014
Дата на приключване: 01.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд във фирмата и реализиране на съвкупност от действия за интегриране на системата по безопасност и здраве при работа в цялостната система за управление на „УЕБТЕХ ШАРКС“ ООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.
Дейности: Дейност 7. Провеждане на комплексно модулно обучение по нововъведения стандарт и процеси по управление на безопасността; Дейността надгражда утвърдената добра практика за регулярно провеждане на обучения на фирмения персонал.
Стартиране на проекта Сформиране на екип от експерти
Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнитеи съгласно ПМС69/2013 Избор на изпълнители
Дейност 5. Консултантски услуги за разработване и внедряване на Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно стандарт OHSAS 18001 OHSAS 18001 представлява международно признат стандарт, който съдържа изисквания към Системи за безопасни условия на труд. Въвеждането на Системи за безопасни условия на труд в организацията цели свеждането до минимум на трудовите злополуки и инциденти
Дейност 9. Дейности по популяризиране на резултатите на проекта Дейностите за информация и публичност ще популяризират резултатите от проекта не само сред неговaтa целевa групa, а и сред широката общественост
Дейност 6. Сертификация на Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно стандарт OHSAS 18001 Реализирането на настоящата дейност ще спомогне за минимизиране на рисковете за персонала на дружеството по отношение на рискове за здравето и безопасността, ще утвърди прилагането на добри практики и ще осигури по-качествена работна среда.
Дейност 3. Провеждане на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Дейността включва следните етапи: Въведение – анализ на сегашното състояние на дружеството и организацията на работния процес, включващо: 1. Оценка на риска и всички свързани с нея документи; 2. Проблемите за здравето и безопасността, и предприетите мерки в тази връзка; 3. Характеристиките на работещите във фирмата – общ брой и разпределение по възраст, пол, трудов стаж, професия, етническа принадлежност, данни за здравни проблеми във връзка с работата; 4. Данните за професионалните заболявания, трудов травматизъм и отсъствията поради болест; 5. нивото на знанията на работещите за възможните проблеми за здравето и безопасността;
Дейност 8. Закупуване на работно облекло и ЛПС Обект на процедурата за избор на изпълнител ще бъдат дейностите по проекта, свързани с доставката на ЛПС, отговарящи на основните изисквания за безопасност, залегнали в & 10 и 11 на Европейската директива 89/686 ЕЕС, с минимално негативно въздействие върху хората, работната и околната среда.
Дейност 4. Доставка на климатична техника Ще бъде доставена и инсталирана климатична техника. Техническите изисквания са описани в Приложение Б4. Липсата на климатична техника в работните помещения на „УЕБТЕХ ШАРКС“ ООД води до опасност от прегряващ микроклимат на работните места. Офисът на фирмата е изцяло южно изложение и през летните месеци (юли – август) дневните температури често са над 35 градуса. Професионалният риск от тази опасност е с възможна вреда върху здравето и безопасността на работещите, увеличава вероятността за настъпване на трудова злополука и нарушаване на организацията на трудовата дейност. Изграждането на климатична техника ще доведе до оптимален микроклимат в работната зона през топлия период на годината. Това от своя страна подобрява условията на труд на работното място и създава предпоставка за повишаване на производителността и ефективността на труда, стимулира служителите за полагане на отговорен и качествен труд, възпрепрятства появата на човешки грешки
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 181 368 BGN
Общ бюджет: 154 303 BGN
БФП: 154 303 BGN
Общо изплатени средства: 154 303 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 154 303 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 36 274 BGN
2015 118 029 BGN
154 303 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 131 158 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 30 833 BGN
2015 100 325 BGN
131 158 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 146 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 441 BGN
2015 17 704 BGN
23 145 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз