Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0098-C0001
Номер на проект: 13-22-101
Наименование: „Модерна и компетентна администрация за реализиране правото на гражданите на Община Раднево за добро управление"
Бенефициент: Община Раднево
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 12.03.2014
Дата на приключване: 12.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на работата на общинската администрация чрез повишаване на професионалната компетентност на служителите в Община Раднево.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта С оглед успешното изпълнение на настоящата проектна идея непосредствено след подписването на договора с Управляващия орган и влизането му в сила ще бъде назначен екип за изпълнение на проекта, който ще включва следните членове:  Ръководител на проекта;  Координатор на проекта;  Финансист на проекта Екипът на проекта ще е отговорен за успешната реализация на дейностите по проекта в договорените срокове, постигане на заложените цели и отчитането му. Екипът ще е отговорен за отчитане на проекта в различни етапи от реализирането му, както и да поддържа и съхранява необходимата документация съгласно изискванията. В тази връзка ясно ще бъдат разпределени отговорностите между членовете и конкретните задачи на всеки един от членовете. За гарантиране постигането на така поставените цели ще бъдат провеждани регулярни срещи във връзка с реализирането на дейностите по проекта, обсъждане и уточняване на механизми за наблюдение и контрол върху изпълнението на задачите и отчитане на резултатите
Дейност 2. Обучение на тема: Планиране и управление на дейността на общината в условия на криза. Обучението ще даде основни знания на кметовете на населени места за подходите, методите и моделите за управление, същността и видовете кризи, както и етапите при управлението на кризата. Участниците ще придобият умения за измерване на потенциалните въздействия и установяване на границите на кризата, ще се научат да разпознават факторите, които биха могли да задълбочат влиянието на кризата. Полученият опит по време на обучението ще подпомогне кметовете на населени места да овладеят различни техники за извличане на опит за управление в условията на криза, както и основните фактори, които влияят върху управлението в такъв етап. Обучението е предвидено за провеждане от външен изпълнител. То цели участниците да придобият познания относно нормативната регламентация на техните права и задължения, да дискутират определени въпроси от практиката и да споделят опита, който имат при решаването при възникването на кризисни ситуации.  Ще обърне внимание на проблемите, които се изправят пред общините по време на криза  Ще ги запознае с разнообразните рискове, които изискват гъвкаво планиране и предполагаема висока степен на надеждност.  Ще ги запознае с управлението по време на кризи, как да се постигнат целите, чрез организирането и изпълнението на поставените задачи. Ще ги запознае с Европейските тенденции в развитието на управлението при кризи, като практическо и научно направление.
Дейност 3. Обучение на тема: Изграждане на умения за работа с нормативни документи. Обучението по „Изграждане на умения за работа с нормативни документи” ще бъде възложено на външен изпълнител и ще обхване общо 15 служителя от общинска администрация, от тях:  От Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване” - 3 служителя;  От Дирекция „Обществени поръчки” – 2 служителя;  От Дирекция „Социална политика” – 2 служителя  Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността” – 3 служителя;  Дирекция „Териториално и селищно устройство, стопанска политика и общинска собственост” – 3 служителя;  Дирекция „Евроинтеграция и стратегическо планиране” - 2 служителя. Темата на обучението е продиктувана от необходимостта от подобряване умението на служителите от администрацията за работа с нормативните актове., с цел успешното прилагане на законодателството в разнообразната дейност на общината.
Дейност 4. Обучение на тема: Изграждане на умения за организиране и планиране на работното време, екипна работа и взаимодействие. Обучението по „Изграждане на умения на организиране и планиране на работното време, екипна работа и взаимодействие” ще бъде възложено на външен изпълнител ще бъде възложено на външен изпълнител, ще бъдат обучени общо 10 служителя от общината както следва:  От дирекция „Административно-правно и информационно обслужване” -2 служители,  От дирекция „Социална политика” – 1 служител  От дирекция „Финансово - стопански дейности и управление на собствеността” – 2 служители  От дирекция „Евроинтеграция и стратегическо планиране” – 2 служители  От дирекция „Териториално и селищно устройство, стопанска политика и общинска собственост” – 2 служителя;  От дирекция „Обществени поръчки” – 1 служител Обучението ще приложи методи и ще покаже добри практики за изграждане на умения за ефективно ръководство и добра организация на работния процес. Ще се изграждат умения за ефективно усвояване на работния процес, установяване на бърз контакт за ефективно изслушване. Запознаване добри практики чрез ролеви игри за изграждане на ефективен и добре работещ екип.
Дейност 5. Обучение на тема: Ефективна координация и комуникиране при реализацията на местни политики и програми. Обучението по „Ефективна координация и комуникиране при реализацията на местни политики и програми” ще бъде посетено от 15 обучаващи се и ще бъде възложено на външен изпълнител.  Кмет на общината и зам. Кметове – 3 служителя;  Секретар на общината – 1 служител.;  От дирекция „Финансово - стопански дейности и управление на собствеността” – 3 служители;  От дирекция „Евроинтеграция и стратегическо планиране” – 2 служители;  От отдел „Вътрешен одит” - 1 служител;  От дирекция „Териториално и селищно устройство, стопанска политика и общинска собственост” – 2 служителя;  От дирекция „Обществени поръчки” – 1 служител;  От дирекция „Социална политика” – 2 служител. Обучението съдържа основна информация за същността и развитието на публичната администрация, ролята и взаимодействието й с другите сектори. Основни умения, които ще придобият служителите са разбирането на същността на инструментите за управление, познаването на видовете комуникативни канали и тяхното влияние върху преките задължения на служителите, което ще доведе до подобряването взаимодействието между звената и отработването на по-ефективни структури на комуникация
Дейност 6. Обучение на тема: Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентичност Обучението по „Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентичност” ще бъде възложено на външен изпълнител и ще бъдат обучени 10 служители.  От дирекция „Финансово - стопански дейности и управление на собствеността” – 2 служители;  От дирекция „Евроинтеграция и стратегическо планиране” – 2 служители;  От дирекция „Териториално и селищно устройство, стопанска политика и общинска собственост” – 2 служители;  От дирекция „Обществени поръчки” – 1 служител;  От дирекция „Социална политика” – 1 служител;  От дирекция „Административно правно и информационно обслужване” – 2-ма служители. Хората като най-важен ресурс в една организация независимо от предмета на дейност и размера трябва да бъдат мотивирани и да се развиват. Така ще дадат най-доброто от себе си за организацията, което ще доведе до пълно и ефективно изпълнение на целите Обучаващите ще се запознаят с начините и създаването на система за мотивиране на персонала, което е изключително сложен процес, свързан с особеностите на организацията
Дейност 7. Обучение на тема: Инвестиционен маркетинг на дестинациите Обучението на тема „Инвестиционен маркетинг на дестинациите” ще бъде възложено на външен изпълнител и ще бъдат обучени 10 служители.  От дирекция „Финансово - стопански дейности и управление на собствеността” – 2 служители;  От дирекция „Евроинтеграция и стратегическо планиране” – 2 служители;  От дирекция „Териториално и селищно устройство, стопанска политика и общинска собственост” – 2 служители;  От дирекция „Обществени поръчки” – 1 служител;  От дирекция „Социална политика” – 1 служител;  От дирекция „Административно правно и информационно обслужване” – 2-ма служители. Обучението ще запознае обучаващите се с тънкостите на „инвестиционния маркетинг”, провеждането на информационни кампании и привличането на чуждестранни инвеститори.
Дейност 8. Обучения, организирани от Института по публична администрация Обученията организирани от Института по публична администрация са 13 на брой, ще бъдат обучени общо 21служители на общината, както следва: 1. Функции в MS Excel – за разширяване познанията на служителите за вградените в програмата функции. Ще се обучават 3-ма служители; 2. Обмен на данни между MS Excel и MS Word – получаване на знания за техниките на интегриране на двата продукта , ще се обучава 1 служител; 3. Работа с дълги документи с MS Word – да се запознаят служителите с техники за работа за да се намали времето, необходимо за завършване и оформяне на документа, ще се обучава 1 служител; 4. MS Excel за икономисти- за се запознаят с обработката на икономическа информация за да се използват инструментите на програмата за решаване на задачи, възникващи в икономическата сфера- 1 служител; 5. Връзки с обществеността – да се формират и развият практически умения за ефективна работа с медиите, да се запознаят с особеностите на изграждането на публични образи и да се обсъдят техниките за лансирането им в публичното пространство.- 1 служител; 6. Основни производства по АПК за неюристи) – да предостави по достъпен начин същността и функционирането на основните институти в административното право и процес.- 2-ма служители; 7. Разговорен английски език (базов курс) –да развие комуникативни умения по английски език в административна среда – 1 служител; 8. Управление и оценка на изпълнението – запознаване с новата нормативна уредба в областта на оценката на изпълнение на длъжността- 2 –ма служители; 9. Политиката на Европейския съюз за защита на личните данни, правната регулация и практика в България – да се изградят умения за ефективна организация и административна култура на работата с лични данни – 2 бр. служители; 10. Изграждане на среда за практическо прилагане на Закона за електронното управление –да се изградят професионални знания в областта на информационните технологии, необходими за успешното прилагане на Закона за електронното управление – 1 служител; 11. Актуални въпроси при изготвянето на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия – повишаване уменията за спазване на принципите на доброто управление и правилата на финансовата и счетоводната дисциплина - 2-ма служители; 12. Вътрешен и външен одит – да систематизира знанията за принципите и изискванията за отчетност , като част от системата на финансовия контрол – 2-ма участника; 13. Делова комуникация и етикет – за подпомагане успешното делово общуване да запознае служителите с правилата и механизмите на въздействие в деловия етикет и деловото облекло – 2-ма служители.
Дейност 9. Осигуряване на информация и публичност на проекта В началото проектът ще бъде представен официално пред местните медии на пресконференция с участието на екипа по проекта, представители на общинска администрация и кмета на общината. Ще бъдат разяснени целите, задачите и дейностите, включени в проекта, както и очакваните резултати. В рамките на проекта се предвижда изготвянето и отпечатването на следните информационни материали:  Банер – 2 бр.;  Брошури – общо 500 бр., представящи проекта;  информационни табели по проекта- 2 бр., които ще се поставят на видно място в сградата на общината;  блок-листи – 130 бр.  семинарни папки – 130 бр. За по-широко информиране на обществеността се предвиждат и други информационни подходи като:  публикации в местни вестници;  периодично публикуване на материали на Интернет страницата на общината за представяне на проекта и напредъка по него. При приключването на дейностите по проекта ще се организира заключителна пресконференция, на която ще бъдат поканени всички участници в него, общинска администрация, медии. Ръководителят на проекта ще представи резултатите от проекта с мултимедийна презентация.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ТЕВА-ТМ"ООД
ДЗЗД "Ефективност и компетентност"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 65 923 BGN
Общ бюджет: 57 408 BGN
БФП: 57 408 BGN
Общо изплатени средства: 57 408 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 57 408 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 13 185 BGN
2015 44 224 BGN
57 408 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 48 797 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 207 BGN
2015 37 590 BGN
48 797 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 611 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 978 BGN
2015 6 634 BGN
8 611 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По Д1: Проведени обучения
Индикатор 5 (Д) По Д1: Обучени служители на община Раднево
Индикатор 6 (Д) По Д2: Обучени служители
Индикатор 7 (Д) По Д2: Проведени обучения
Индикатор 8 (Д) По Д2: Получени сертификати
Индикатор 9 (Д) По Д3: Обучени служители
Индикатор 10 (Д) По Д3: Проведени обучения
Индикатор 11 (Д) По Д3: Получени сертификати
Индикатор 12 (Д) По Д4: Обучени служители
Индикатор 13 (Д) По Д4: Проведени обучения
Индикатор 14 (Д) По Д4: Получени сертификати
Индикатор 15 (Д) По Д5: Обучени служители
Индикатор 16 (Д) По Д5: Проведени обучения
Индикатор 17 (Д) По Д5: Получени сертификати
Индикатор 18 (Д) По Д6: Обучени служители
Индикатор 19 (Д) По Д6: Проведени обучения
Индикатор 20 (Д) По Д6: Получени сертификати
Индикатор 21 (Д) По Д7: Обучени служители
Индикатор 22 (Д) По Д7: Проведени обучения
Индикатор 23 (Д) По Д7: Получени сертификати
Индикатор 24 (Д) По Д8: Обучени служители
Индикатор 25 (Д) По Д8: Проведени обучения
Индикатор 26 (Д) По Д8: Получени сертификати
Индикатор 27 (Д) По Д9: Организирани и проведени пресконференции
Индикатор 28 (Д) По Д9: Отпечатани брошури;
Индикатор 29 (Д) По Д9: Публикувани материали и представяне на проекта на Интернет страницата на община Раднево


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз