Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.02-0016-C0001
Номер на проект: К-26-Х-15/16.09.2014
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността и подобряване на пазарното позициониране на "ХЕПИ КЛЪСТЕР" и на неговите членове"
Бенефициент: ДЗЗД "ХЕПИ КЛЪСТЕР"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 16.08.2013
Начална дата: 10.03.2014
Дата на приключване: 10.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността и подобряване на пазарното позициониране на "ХЕПИ КЛЪСТЕР" и на неговите членове"
Дейности: Компонент 2 Дейност 2 Насърчаване на клъстерния маркетинг 2.2. популяризиране името на клъстера -разработване и отпечатване на брошури; -разработване и отпечатване на информационен бюлетин (тип списание) -разработване и отпечатване на информац
Компонент 1 Дейност 2 Повишаване на капацитета на административното тяло на клъстера
Компонент 1 Дейност 1 Създаване и ресурсно обезпечаване на дейността на административното тяло на клъстера
Компонент 2 Дейност 2 Насърчаване на клъстерния маркетинг 2.1. -изработване на обща стратегия -изработване на цялостен анализ
Компонент 2 Дейност 1 Подпомагане развитието на клъстера и привличане на нови членове
Компонент 2 Дейност 2 Насърчаване на клъстерния маркетинг 2.3. Свързване в мрежа на членовете на клъстера, изграждане на транснационални клъстерни връзки -провеждане на бизнес среща с чуждестранен клъстер извън страната.
Компонент 1 Дейност 3 Визуализация на проекта
Разходи за възнаграждения
Разходи за консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 300 004 BGN
Общ бюджет: 350 474 BGN
БФП: 247 072 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 247 072 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 210 011 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 37 061 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 122 329 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 (Д) Подкрепени клъстери
Индикатор 4 (Д) Създадени клъстери
Индикатор 5 (Д) Участие в семинар и обучение на членовете на административното тяло на клъстера
Индикатор 6 (Д) Организиран семинар за представяне на клъстера
Индикатор 7 (Д) Извършен цялостен анализ на пазара в сектора на услугите
Индикатор 8 (Д) Създадена обща стратегия за развитие на Клъстера
Индикатор 9 (Д) Изготвенa и отпечатанa брошура на Клъстера
Индикатор 10 (Д) Създаден интернет сайт
Индикатор 11 (Д) Изготвени и отпечатан информационен бюлетин (тип списание) на Клъстера
Индикатор 12 (Д) Изготвен и отпечатан информационен материал с приложен характер
Индикатор 13 (Д) Организации, проявили интерес към Клъстера
Индикатор 14 (Д) Изработена обозначителна табела
Индикатор 15 (Д) Създадени транснационални клъстерни връзки
Индикатор 16 (Д) Организации, заявили интерес за присъединяване към Клъстера
Индикатор 17 (Д) Организации, присъединили се към Клъстера в резултат на изпълнението на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз