Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0045-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12/D01-9/06.03.2014
Наименование: Шанс за деца и младежи от дома
Бенефициент: Община Враца
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.02.2014
Начална дата: 06.03.2014
Дата на приключване: 01.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Враца
Описание
Описание на проекта: Разкриване на социални услуги в общността - ЦНСТ - 3 бр., Защитено жилище - 1 бр.
Дейности: 7. Подготовка за преминаване към държавно делегирана дейност Ще бъде изпратено предложение до АСП за включване на услугите ЦНСТ и ЗЖ като делегирана държавна дейност. При необходимост общината ще планира в бюджета за 2015 г. средства за поддържане дейността на новоразкритите социални услуги. Ще се използва всяка възможност за кандидатстване с нови проектни предложения, свързани с предоставяне на социални услуги в среда близка до семейната. Дейностите на трите броя ЦНСТ и ЗЖ след приключване на проекта ще бъдат финансирани или със средства от общинския бюджет, като общинска дейност, или със средства от държавния бюджет, като делегирана държавна дейност. Едната от двете възможности ще бъде избрана преди да приключи изпълнението на проекта в зависимост от ситуацията в България и по-конкретно възможността предоставяните от ЦНСТ и ЗЖ услуги да бъдат допустими за финансиране като делегирана държавна дейност.
2. Информиране и публичност на проекта Дейността е планирана, съобразно изискванията на Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност на ЕСФ и Комуникационната стратегия на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013. При визуалната идентификация ще се прилагат правилата за информиране и публичност, предвидени в чл.8 от Регламент на Комисията № 1828/ 2006 и приложение 1 към него. В началото проектът ще бъде представен официално пред местните медии на пресконференция с участието на екипа на проекта, представители на социалните институции, кмета на общината, представители на НПО-та, работещи с деца и младежи в неравностойно положение. Ще бъдат разяснени целите, задачите и дейностите, включени в проекта, както и очакваните резултати. Ще бъде поставен акцент на големия социален и обществен ефект от реализацията му. В рамките на проекта се предвижда изготвянето и отпечатването на следните информационни материали: Брошури - 200 бр.; Банер - 1 бр.; Информационни табели - 4 бр. ще бъдат поставени на сградите на 3-те ЦНСТ и ЗЖ; хартиени папки - 150 бр.; хартиен пад А4 - 150 бр.;социални услуги. При приключване на дейностите по проекта ще се организира заключителна пресконференция за заинтересованите страни. Тази дейност ще се извършва текущо през цялото изпълнение на проекта и ще бъде отразявана и на сайта на Община Враца.хартиен пад А5 - 150 бр.; настолни календари - 100 бр.; химикал - 200 бр.; тефтер - 100 бр.; торбички хартиени - 100 бр.; чадъри - 100 бр.; ключодържатели - 200 бр. За по-широко информиране на обществеността и популяризиране на услугите се предвиждат и други информационни подходи като: ще бъдат публикувани 3 статии в местната преса - една преди настаняването на децата, една след настаняването и една статия за финала на проекта; ще бъдат заснети и излъчени два телевизионни репортажа, имащи за цел да запознаят широката общественост с целите и дейностите на проекта и новите социални услуги; При приключване на дейностите по проекта ще се организира заключителна пресконференция за заинтересованите страни. Тази дейност ще се извършва текущо през цялото изпълнение на проекта и ще бъде отразявана и на сайта на Община Враца.
1. Организация, управление и мониторинг на проекта Дейността предвижда сформиране на екип за реализация на проекта. Екипът ще бъде сформиран през първия месец от изпълнение на проекта и ще осъществява дейност през целия проектен период. Той ще планира, организира, координира, контролира и отчита изпълнението на отделните проектни дейности. В екипа ще бъдат включени следните позиции: Ръководител на проекта; Технически сътрудник - 2 позиции и Счетоводител; В изпълнението на проекта ще бъдат включени и други експерти за оценка на подадените тръжни предложения. Екипът по проекта ще провежда ежемесечни работни срещи, на които ще бъдат отчитани извършените дейности и ще бъдат планирани предстоящите задачи. Ръководителят на проекта ще бъде отговорен за ясното разпределение на отговорностите и задачите на отделните членове на екипа и възприемането на ефективна система за комуникация между тях. Той ще определи отговорник за изпълнението на всяка от заложените в проекта дейности. Техническите сътрудници ще извършват текущ вътрешен мониторинг на проектните дейности с цел навременното установяване на потенциални рискове за изпълнението. Счетоводителят ще следи отчетността на дейностите и ще завежда и съхранява всички разходооправдателни документи. Екипът по проекта ще изготвя и предоставя на Управляващия орган по програмата междинни и финални доклади за техническо и финансово изпълнение, ще бъде направен избор на одитор. За целите на изпълнението на проекта и провеждането на срещите на екипа, ще бъдат използвани помещения в община Враца. Реализацията на дейността ще обхване целия период на изпълнение на проекта.
3. Подбор и назначаване на персонал и лица за подкрепящи дейности 3.1 Персоналът ще бъде избран, чрез провеждане на конкурс, съгласно КТ и Методиката за определяне численосттта на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, утвърдена със Заповед №РД01-864/2012 г. на министъра на труда и социалната политика. Предвид възрастта на децата и необходимостта от 24 часова грижа, ЦНСТ ще работи с численост на персонала 11,5 щатни бройки, а ЗЖ с 4,5 щатни бройки. 3.1.1. Разработване на "Критерии за подбор на персонала в ЦНСТ и ЗЖ". 3.1.2. Новите работни места ще бъдат обявени в Дирекция "Бюро по труда" гр. Враца и ще търсим тяхното съдействие за насочване на безработни лица, които да кандидатсват за заемане на обявените позиции. Същите ще се публикуват в местни медии и в jobs.bg. В офиса на проекта ще постъпват Заявления за назначаване на работа, придружени с професионално CV, мотивационно писмо и копие от диплома за завършено образование. 3.1.3. Сформираната със Заповед на Кмета на Община Враца, комисия прави подбора, съгласно "Критерии за подбор на персонала в ЦНСТ и ЗЖ". Комисията взима своите решенияза одобрените кандидати като дава равни възможности на всички, без ограничение на пол, вероизповедание, етническа принадлежност, семейно положение, възраст и др. Подборът на кандидатите ще се извърши в две фази: по документи и с провеждане на интервю. 3.1.4. С одобрените кандидати ще бъде сключен трудов договор. Ще бъде проведено въвеждащо обучение, на което те ще бъдат запознати с основните документи в областта на социалните услуги и със своите конкретни трудови задължения. Задължително въвеждащо обучение на персонала ще бъде проведено от ДАЗД в рамките на проект "Детство за всички". Преди стартирането на услугите по проекта ще се организира двудневно посещение на екипа на проекта и персонала на социалните услуги за обмяна на добри практи с община Пловдив. 3.2. Подбор на лица за подкрепящи дейности - необходими и произтичащи от подготовката, преместването и настаняването на децата и младежите от целевата група в новоразкритите услуги. 3.2.1. Приложни специалисти - медицинско лице и специален педагог. 3.2.2. Консултант. Те ще са на разположение и в четирите социални услуги, като ще предоставят актуална информация и споделят опит, знания и умения, спрямо конкретните потребности на персонала на социалните услуги. Ще взаимодействат с целевата група, спрямо конкретните нужди. Ще подпомагат персонала при разработване на документацията нужна за предоставянето на социалните услуги. Придружава персонала при посещенията на място и присъства по време на посещенията на децата и младежите в специализираните институции. При нужда подпомага преодоляването на кризисни ситуации и съдейства за безболезненото преместване на децата и младежите, спрямо конкретните нужди на всяко дете/младеж и на всеки член на персонала. 3.2.3. Помощен персонал - 1 бр. той ще отговаря за техническо/физическо/практическо и др. подпомагане за изпълнение на дейности по проекта, чрез прилагане на някаква форма на физически труд. Ще отговаря за създаването, приспособяването и осъществяването на техническа/физическа поддръжка при изпълнение на проекта.
6. Предоставяне на социалната услуга Защитено жилище При изпълнение на дейността ще бъде разкрито 1 бр. Защитено жилище за младежи с увреждания с капацитет 8 души. В ЗЖ ще работят ръководител 0,5 бр., 1,5 бр. социални работници, 1бр. трудотерапевт, 0,5 бр. психолог и 1 бр. възпитател. Услугата ще бъде основана социална работа, при прилагане на индивидуален подход и ще бъде съобразена с конкретните потребности на всеки от настанените младежи. Новосъздаденото ЗЖ ще осигури среда, в която потребителите ще водят пълноценен начин на живот съобразно възможностите си. С помощта на професионалистите ще бъде създадена и поддържана среда, близка до семейната и максимално подкрепяща самоорганизацията на ежедневието. ЗЖ ще гарантира задоволяването на базисните потребности на настанените - храна, топлина, подслон, трудотерапия, взаимоотношение, зачитане на достойнството и приемане на позитивното и различното в тях. В рамките на услугата, младежите ще получат възможност за водене на нормален ритъм на живот, в който ще се редуват различни дейности /домакински, обучение, труд, свободно време, пътувания и др./, които ще се случват в различни пространства. Наред с това младежите ще получават медицински, стоматологични, психологични услуги и грижи извън мястото на живот; активен достъп до обществените ресурси /здравни, социални, културни институции, бизнес организации и др./. Обезпечено ще бъде и предоставянето на индивидуализирани услуги, съобразно нуждите и възможностите на младежите, които ще са насочени към развитие на потенциала им, справяне с проблеми и трудности.
4. Подготовка, преместване и настаняване на децата и младежите в ЦНСТ и ЗЖ 4.1. Подготовка на документация за функциониране на четирите социални услуги – вътрешни процедури и писмени методики. Задължителната документация ще бъде разработена от Ръководителите на ЦНСТ-та и ЗЖ , с помощта на консултанта и приложните специалисти, за всяка от четирите услуги на базата на индивидуалните планове на настанените деца и младежи. Разписват се детайлни работни процедури в съответствие с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца, действащата нормативна уредба на социалните услуги, вкл. вътрешни правила и писменни методики за предоставянето на услугите. 4.2. Взаимно опознаване на персонала и децата/младежите. Подготвителна работа по преместването на децата и младежите. Преместването им ще бъде напълно съобразено със степента на увреждане и конкретната специфика на съответния потребител. След извършен преглед и анализ на оценките на потребностите на всички деца и младежи, като част от дейностите, изпълнявани от ДАЗД в рамките на Компонент 1 са определени децата/младежите, които ще бъдат настанени в трите ЦНСТ (38 бр.) и Защитеното жилище (5 бр.). Следваща стъпка е разработване на план за адаптация и преместване на ползвателите на новите социални услуги. Плана за адаптация ще бъде изготвен от консултанта, медицинското лице и специалния педагог на база на констатациите, направени в оценките за всяко дете/младеж и ще бъде напълно съобразен със степента на увреждане и конкретната специфика на съответния потребител на новите социални услуги. Като част от плана за адаптация ще бъдат включени посещения на съответните лица наети за подкрепящи дейности и специалистите, които ще работят в социалните услуги в институциите, в които живеят децата/младежите. Срещите на специалистите с децата, по възможност, ще бъдат провеждани извън институциите, в които са настанени. При осъществяване на срещите ще се търси подкрепата и съдействието на специалистите, работещи в конкретната специализирана институция. Консултанта ще участва в срещите между децата/ младежите и новоназначените специалисти в социалните услуги. Консултантът ще ги подпомага с практически съвети за подобряване на комуникацията. Ще се проведат и консултации с всяко дете/младеж, в зависимост от индивидуалния случай с наетото медицинско лице и специалния педагог, с цел по добра подготовка за бъдещото преместване. За преместването на всяко дете и младеж предвиждаме посещения на място в съответната институция за взаимно опознаване между персонала и детето/младеж. 4.2.1. по 3 посещения на място на част от персонала – общо 176 пътувания и съответно толкова връщания: - първо посещение: 3 лица (управител, детегледач и социален работник) + медицинско лице и специален педагог (при първо посещение за запознаване с детето/младежа); - второ посещение: 3 лица (управител, детегледачи - 2 бр.) - при необходимост ще присъстват и лицата наети за подкрепящи дейности; - трето посещение: 3 лица от персонала на социалната услуга; 4.2.2. при възможност, ще бъде планирано децата/младежите да посетят новите социални услуги преди реалното им настаняване в тях, с цел по добра подготовка за бъдещото преместване; 4.2.3. по 1 пътуване за преместване на детето/младежа в ЦНСТ/ЗЖ - общо 43 пътувания на 2 лица от персонала. Преживяното и наблюденията се обсъжда на екипна среща, води се протокол, анализира се ситуацията, правят се изводи, отчитат се грешки, набелязват се нови стъпки в общуването с цел безпроблемна адаптация към новите услуги. При подготовка на преминаването на децата и младежите в дейността ще бъдат включени и семействата им (когато е възможно). Ще бъдат закупени подаръци (плюшена играчка за всяко дете и младеж - 50 бр., комплект за рисуване за децата - 21 бр. и пъзел за младежите - 29 бр.), които персоналът да подари на децата и младежите и които да бъдат първите лични вещи, които те притежават и които свързват с новия си дом. 4.3. Наемане на транспортни средства – провеждане на процедура по ЗОП. 4.4. Закупуване работно облекло и лични предпазни средства за персонала - провеждане на процедура по ЗОП.
5. Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип - 3 бр. При изпълнение на дейността ще бъдат разкрити 3 центъра за настаняване от семеен тип, всеки от които е с капацитет 14 деца /12 деца от специализирани институции и допълнителни 2 места за настаняване на деца от общността по спешност/ - общ капацитет 36 места + 6 места по спешност. Във всяко едно от ЦНСТ-та ще работят: 0,5 ръководител, 0,5 социален работник, 0,5 психолог, 0,5 хигиенист, 9 детегледачи и 0,5 медицинска сестра. Длъжността ръководител, психолог, социален работник, медицинска сестра и хигиенист ще е 0,5 бр., но ще съвместяват работа в два центъра или център и защитено жилище, по график. Избраният метод на управление в центровете е съгласно Методиката за предоставяне на услугата ЦНСТ. ЦНСТ преставлява услуга, която дава възможност за постоянно живеене на група деца и младежи в среда близка до семейната. В тази връзка не се предвижда да се предоставят специализирани /психологически, социални, рехабилитационни, образователни, здравни и т.н./ услуги в пространството за живеене.Всички необходими специализирани услуги ще бъдат предоставяни от подходящите специалисти или услуги, извън мястото за живеене. Постоянната грижа за настанените деца се заключва до подкрепата, която родителите в едно семейство дават на децата си. Осигуряването на ежедневните грижи изисква работа на смени на постоянен екип, обгрижващ децата: ŸОсигуряване на постоянни грижи за 12 деца/14 деца: организиране на хранене, посещение на детска градина и училище /ако здравословното състояние позволява/; Ÿ Осигуряване на достъп до външни услуги, в зависимост от потребностите на децата и плана за грижи; Ÿ Организиране на занимания за свободното време, съобразени с индивидуалните потребности на децата настанение в ЦНСТ; Ÿ Осигуряване на бельо, дрехи и обувки и всички аксесоари и индивидуални средства, включително козметични средства и лекарства, необходими за децата в услугата; Ÿ Отпразнуване на лични и национални празници /именни и рожденни дни, Коледа, Великден и др./ в ЦНСТ; Ÿ Осигуряване на подкрепа за възстановяване на контакти с биологичните родители;Ÿ Осигуряване на взаимодействие със съседи, съученици, приятели на децата и младежите настанени в ЦНСТ.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 772 039 BGN
Общ бюджет: 691 499 BGN
БФП: 691 499 BGN
Общо изплатени средства: 690 939 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 691 499 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 198 776 BGN
2015 492 164 BGN
690 939 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 587 774 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 168 960 BGN
2015 418 339 BGN
587 299 BGN
В т.ч. Национално финансиране 103 725 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 29 816 BGN
2015 73 825 BGN
103 641 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги
Индикатор 3 (Д) Разкрити резидентни и съпътстващи услуги в общността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз