Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0290-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Конкурентоспособност чрез инвестиции в енергоефективно оборудване и съоръжения"
Бенефициент: "ИСА ТСИ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.02.2014
Начална дата: 28.02.2014
Дата на приключване: 06.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Дупница
Описание
Описание на проекта: Конкурентоспособност чрез инвестиции в енергоефективно оборудване и съоръжения"
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1.1: Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на Трошачно-пресевна инсталация
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”)
Подготовка и изпълнение на Дейност 1.2: Доставка инсталиране и въвеждане в експлоатация на соларна инсталация за загряване на топла вода за битови нужди
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 434 671 BGN
Общ бюджет: 2 861 750 BGN
БФП: 1 430 875 BGN
Общо изплатени средства: 1 430 873 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 430 875 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 932 536 BGN
2015 498 337 BGN
1 430 873 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 216 244 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 792 656 BGN
2015 423 586 BGN
1 216 242 BGN
В т.ч. Национално финансиране 214 631 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 139 880 BGN
2015 74 751 BGN
214 631 BGN
Финансиране от бенефициента 1 434 671 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 7 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 8 (Д) Намаляване себестойността на продуктите като резултат от внедряване на високотехнологично е енергоефективно оборудване
Индикатор 9 (Д) Откриване на нови работни места
Индикатор 10 (Д) Диверсификация на продуктите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз