Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0277-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Подобряване на енергийната ефективност в "Еврофорест ММО" ООД"
Бенефициент: "ЕВРОФОРЕСТ ММО" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.02.2014
Начална дата: 28.02.2014
Дата на приключване: 28.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Павел баня
Описание
Описание на проекта: Подобряване на енергийната ефективност в "Еврофорест ММО" ООД"
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на линия за развиване и разкрояване на фурнир;
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на котел;
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на компресор;
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на енергоефективен мотокар повдигач
Подготовка и изпълнение на Дейност 5:Саниране на халето за изсушаване на фурнир чрез изолация на покрива и подмяна на дограмата на прозорците;
Подготовка и изпълнение на Дейност 6:Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи за затопляне на битова гореща вода за собствени нужди от възобновяеми енергийни източници – соларни панели.
Подготовка и изпълнение на Дейност 7: Визуализация на проекта
Дейност 8: Разходи за извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 204 560 BGN
Общ бюджет: 405 835 BGN
БФП: 202 918 BGN
Общо изплатени средства: 202 918 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 202 918 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 202 918 BGN
2015 0 BGN
202 918 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 172 480 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 172 480 BGN
2015 0 BGN
172 480 BGN
В т.ч. Национално финансиране 30 438 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 30 438 BGN
2015 0 BGN
30 438 BGN
Финансиране от бенефициента 204 560 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия (%)
Индикатор 7 (Д) Очаквана средна стойност на икономия на електроенергия
Индикатор 8 (Д) Създадени нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз