Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0068-C0001
Номер на проект: 13-22-69
Наименование: Със знания нови - за успехи сме готови
Бенефициент: Областна администрация област Смолян
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 18.02.2014
Дата на приключване: 18.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта Дейността включва следните поддейности: 1. Събиране на екипа за управление на проекта За гарантиране на изпълнението на целите на проекта е създаден екип за управление преди неговото стартиране. Към проектното предложение са приложени автобиографиите на членовете на екипа. На първото събиране на членовете на екипа се приемат правила за работа и комуникация. 2. Разработване на длъжностни характеристики на членовете на екипа в съответствие с правилата за работа, вътрешен мониторинг, отчетност и контрол на екипа Разпределението по длъжности е определено в приложените автобиографии. Длъжностните характеристики ще опишат подробно персоналните отговорности. 3. Изготвяне на междинни и окончателни технически доклади и финансови отчети. Отчетността е в съответствие с правилата за управление на проекти, финансирани от оперативните програми.
Дейност 2: Повишаване на административния капацитет чрез организиране на специализирани обучения за целевите групи Извършено е предварително проучване на нуждите от обучение на членовете на администрацията. Предвидени са няколко вида обучния: 1. Професионални курсове за обучение, които са представени в каталога на ИПА. 2. Надграждащо Чуждоезиково специализирано обучение. 3. Административна етика и протокол.
Дейност 3: информация и публичност Ще бъдат използвани формите: комуникация с медиите и обществеността – съобщения в медиите и информация на Интернет страницата на Областна администрация. Предвижда се организиране и провеждане на една встъпителна и една заключителна пресконференции по проекта. Ще бъдат поканени представители на местните и националните медии, включително електронните. На пресконференциите ще бъдат представени целите на проекта, основните дейности, както и постигнатите резултати от проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 42 810 BGN
Общ бюджет: 38 483 BGN
БФП: 38 483 BGN
Общо изплатени средства: 38 483 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 38 483 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 562 BGN
2015 29 921 BGN
38 483 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 32 710 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 278 BGN
2015 25 433 BGN
32 710 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 772 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 284 BGN
2015 4 488 BGN
5 772 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) Общ брой на обучените служители в администрацията- обучени жени
Индикатор 5 (Д) Общ брой на проведените обучения за служители в администрацията
Индикатор 6 (Д) Дейност 1: Изпълнени всички заложени дейности по проекта
Индикатор 7 (Д) Дейност 1: Верифицирани всички извършени разходи
Индикатор 8 (Д) Дейност 2: Проведени 30 курса от каталога на ИПА
Индикатор 9 (Д) Дейност 2: специализирано чуждоезиково обучение
Индикатор 10 (Д) Дейност 2: обучени 30 души в Административна култура и Административна етика
Индикатор 11 (Д) Дейност 3: Проведени пресконференции
Индикатор 12 (Д) Дейност 3: Публикувани прессъобщения
Индикатор 13 (Д) Дейност 3: Брой платени публикации


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз