Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0088-C0001
Номер на проект: ESF-2102-06-03003
Наименование: Обучение на заети лица и повишаване квалификацията на персонала на Девин АД
Бенефициент: Девин АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 29.12.2008
Начална дата: 03.02.2009
Дата на приключване: 03.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: "Обучение по ключови компетенции на 78 лица: 1. Дигитална компетентност – MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint 2. „Социални стилове – комуникация” 3. „Управление на времето” 4. „Управление на проекти - подобряване на уменията за планиране, анализиране, контролиране и управление на проекти” 5. „Решаване на проблеми и аналитично мислене” 6. „Лидерство в предизвикателни времена” 7. „Мениджърът – лидер” 8. „Търговско обучение на търговски представители на компания Девин АД”"
Дейности: Дейност 1: Координационна среща с партньорите Информационна дейност по проекта подготовка на изпълнението на проекта - сформиране на екипа и запознаване на членовете му със задълженията и отговорностите; информиране на лицата, предвидени за обучение относно графика на обученията и постигането на заложените индикатори за реализиране на проекта; поръчване на учебни материали, утвърждаване на график на пътуванията – и провеждане на информационна дейност, свързана с публичност и визуализация на проекта.
Дейност 2: Обучение „Социални стилове – комуникация” Обучението е предвидено за 12 обучаеми /част от ръководен персонал/ в рамките на 8 учебни часа.
Дейност 3: Обучение „Управление на времето” Обучението е предвидено за 8 обучаеми /част от ръководния персонал/ в рамките на 16 учебни часа.
Дейност 4: Обучение „Решаване на проблеми и аналитично мислене” Обучението е предвидено за 12 обучаеми /част от ръководния персонал/ в рамките на 8 учебни часа.
Дейност 5: Обучение „Управление на проекти - подобряване на уменията за планиране, анализиране, контролиране и управление на проекти” за 5 обучаеми /висш ръководен персонал/ в рамките на 16 обучителни часа
Дейност 6: Обучение „Лидерство в предизвикателни времена” ” за членове на висшия ръководен персонал /9 обучаеми/
Дейност 7: Обучение „Мениджърът лидер” за членове на висшия ръководен персонал /9 обучаеми/
Дейност 8: Обучение MS Excel MS Excel, което ще се проведе на две групи с 22 лица
Дейност 9: Обучение MS Outlook MS Outlook за 11 обучаеми от административния и търговски персонал на компанията в 1 група
Дейност 10: Обучение MS PowerPoint за 21 обучаеми, разпределни в две групи /съответно 11 човека и 10 човека/.
Дейност 11: Обучение „Търговско обучение на търговски представители на компания Девин АД” за 32 лица в 2 групи
Дейност 12: Изготвяне на финален технически и финансов отчет Всяко обучение приключва с попълване на анкетна карта за оценка на обучението, целяща:  анализ на проведеното обучение;  успеваемост на проведеното обучение;  ползи от проведеното обучение;  придобити знания и умения от проведеното обучение;  затвърдени знания и умения;  пригодност на придобитите знания и умения по време на обучението. Анкетите се попълват едновременно от двете страни – обучител и обучаем.
Дейност 13: Постоянен процес на комуникация с ДО и МЗ, управление и отчитане на проекта
Партньори
Партньори:
"Ню Харайзънс България" ЕООД
РИСПОНС Интернешънъл ЕООД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 22 589 BGN
Общ бюджет: 53 233 BGN
БФП: 12 691 BGN
Общо изплатени средства: 12 691 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 12 691 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 12 691 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 691 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 10 787 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 10 787 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 787 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 904 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 904 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 904 BGN
Финансиране от бенефициента 71 313 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз