Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.2.04-0009-C0001
Номер на проект: 13-32-9
Наименование: Въвеждане на стандартна информационнo- комуникационнa система със защитен Интернет портал за електронно обслужване на държавната администрация, бизнеса и гражданите при прилагане на мерките за превенция на изпиране на пари и финансиране на тероризъм.
Бенефициент: Държавна агенция „Национална сигурност”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 15.11.2013
Начална дата: 05.02.2014
Дата на приключване: 05.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на стандартна и съвместима информационно-комуникационна система със защитен Интернет портал за модерно и качествено електронно административно обслужване на държавната администрация (Държавна агенция „Национална сигурност”), бизнеса и гражданите в областите на компетентност на Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване” на ДАНС (САД ФР – ДАНС) в качетвото й на българското финансово разузнавателно звено (по смисъла на чл. 2, § 1 и 3 от Решението на Съвета на Европейския съюз от 17 октомври 2000 г. относно условията за сътрудничество и обмен на информация между звената за финансово разузнаване на държавите членки).
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта. Включва административното и логистично осигуряване на изпълнението на дейностите по проекта. Екипът за управление на проекта ще осъществява комуникация с външни изпълнители и с дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” в Министерството на финансите. Екипът ще осъществява последваща отчетност и контрол на изпълнението, ще подготовя и представя междинни и окончателен технически доклади пред УО на ОПАК. Осъществяване на наблюдение и контрол за правилното изпълнение на дейностите по проекта. Подготовка на междинни и окончателни доклади и финансови отчети. Създаване на досие на проекта за съхраняване на оригиналите на документите по него, което да улеснява проверката му от УО на ОПАК и други проверяващи и одитиращи органи.
Дейност 2: Проектиране, разработка и внедряване на информационно-комуникационна система със защитен Интернет портал за предоставяне на електронни административни услуги по ЗМИП и ЗМФТ на държавните институции, бизнеса и гражданите. Дейността се състои от следните поддейности: 1. Провеждане на процедури по ЗОП. 2. Проектиране на информационно-комуникационната система и защитения Интернет портал. 3. Реализация и тестване на функциите на информационно-комуникационната система. Обучение за работа с нея. Системна интеграция и въвеждане в реална експлоатация. 4. След успешното преминаване на тестовете и след приключване на обучението на експертите – оператори в нея, системата ще бъде пусната в експлоатация.
Дейност 3: Дейност за информация и публичност Дейността включва: Организиране и провеждане на откриваща конференция, представяща целите и дейностите на проекта; Организиране и провеждане на закриваща конференция, представяща и популяризираща резултатите от проекта; Изготвяве и публикуване на информационни съобщения за целите и реализацията на проекта на електронната страница на ДАНС в Интернет; Разработване, отпечатване и разпространение на информационни материали.
Дейност 4: Одит на проекта 1. Извършване на 05.08.2015одит, съгласно нормативните изисквания:  Извършване на цялостен одит след приключване на основните дейности по проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Контракс” АД
Грант Торнтон ООД -
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 391 890 BGN
Общ бюджет: 255 501 BGN
БФП: 255 501 BGN
Общо изплатени средства: 255 501 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 255 501 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 78 377 BGN
2015 177 124 BGN
255 501 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 217 176 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 66 620 BGN
2015 150 555 BGN
217 176 BGN
В т.ч. Национално финансиране 38 325 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 757 BGN
2015 26 569 BGN
38 325 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 2 (Д) По Дейност 1 - Успешно приключил проект
Индикатор 3 (Д) По Дейност 2 - Сключен договор по ЗОП
Индикатор 4 (Д) По Дейност 2 - Разработена и внедрена информационно-комуникационна система със защитен Интернет портал
Индикатор 5 (Д) По Дейност 2 - Брой обучени служители
Индикатор 6 (Д) По Дейност 2 - Разработени и внедрени онлайн услуги
Индикатор 7 (Д) По Дейност 3 - Пресконференции
Индикатор 8 (Д) По Дейност 3 - Публикации на интернет страницата на ДАНС
Индикатор 9 (Д) По дейност 3 - Изработени и разпространени информационни материали
Индикатор 10 (Д) По дейност 4 - Одиторски доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз