Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0256-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Осъществяване на мерки за подобряване на енергийната ефективност на "ДЕНИТО" ООД"
Бенефициент: "ДЕНИТО" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 20.01.2014
Начална дата: 04.02.2014
Дата на приключване: 04.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
Описание
Описание на проекта: "Осъществяване на мерки за подобряване на енергийната ефективност на "ДЕНИТО" ООД"
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на ново оборудване за подобряване на производствения процес
Дейност 2: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на соларна система за БГВ, включваща инсталация за оползотворяване на отпадна топлина от производството
Дейност 3: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система за енергиен мониторинг, включително и софтуер за енергиен мониторинг
Дейност 4: Визуализация на проекта
Дейност 5: Разходи за извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”
Дейност 6: Финализиране на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 468 176 BGN
Общ бюджет: 936 353 BGN
БФП: 468 176 BGN
Общо изплатени средства: 468 176 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 468 176 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 468 176 BGN
2015 0 BGN
468 176 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 397 950 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 397 950 BGN
2015 0 BGN
397 950 BGN
В т.ч. Национално финансиране 70 226 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 70 226 BGN
2015 0 BGN
70 226 BGN
Финансиране от бенефициента 468 176 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 (Д) Доставено, монтирано и въведено в експлоатация ново оборудване за подобряване на производството
Индикатор 7 (Д) Доставена, монтирана и пусната в експлоатация соларна система за БГВ, включваща инсталация за оползотворяване на отпадна топлина от производството
Индикатор 8 (Д) Доставена, монтирана и пусната в експлоатация система за енергиен мониторинг
Индикатор 9 (Д) Доставен и инсталиран софтуер за енергиен мониторинг
Индикатор 10 (Д) Изработени и поставени стикери за визуализация на проекта
Индикатор 11 (Д) Изработена и поставена обозначителна табела
Индикатор 12 (Д) Направени публикации на сайта на „Денито“ ООД за проекта
Индикатор 13 (Д) Изготвен финален технически и финансов отчет за изпълнението на проекта
Индикатор 14 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия (%)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз