Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0060-C0001
Номер на проект: 58-131-60-60
Наименование: Подготовка на интегриран инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на гр. Тетевен
Бенефициент: Община Тетевен
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 02.09.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Тетевен
Описание
Описание на проекта: Обща цел: Подобряване и развитие на техническата инфраструктура за водоснабдяване и пречистване на питейните води, както и инфраструктурата за отвеждане и пречистване на отпадъчните води на територията на гр. Тетевен чрез осигуряване на техническата проектна готовност.
Дейности: Дейност 1: Избор на Консултант за пред-проектни проучвания, финансови анализи, анализ ползи- разходи, работно проектиране, ОВОС, изготвяне на тръжни документи за строителство и надзор и форма за кандидатстване за финансиране на инвестицията Подготовка на тръжни документи на база на изготвените вече от екипа Технически спецификации; Пукане на обявление, пояснения по процедурата – въпроси и отговори, разглеждане на офертите, приключване на открита тръжна процедура; Сключване на договор за консултантски услуги при пълна прозрачност и ясно обявени условия
Дейност 2: Изпълнение на договора за Техническа помощ за пред-проектни проучвания, финансови анализи, анализ ползи-разходи, работно проектиране, ОВОС, изготвяне на тръжни документи за строителство и надзор и форма за кандидатстване за финансиран 1.Изготвяне на пред-проектни проучвания, Експертни анализи и оценки, хидроложки и геоложки проучвания; Експертни анализи на необходимите инвестиции, Оценка на поносимостта и план за финансиране. 2. Изготвяне на идеен проект за изграждане на градска ПСОВ в град Тетевен. 3. Изготвяне на работен проект за реконструкция на канализационната мрежа. 4. Изготвяне на работен проект за реконструкция на канализационната мрежа. 5. Дейности свързани с процедурите за оценка на въздействието върху околната среда, оценка на съвместимостта; 6. Изготвяне на пълни финансови и икономически анализи за инвестиционния проект, анализ за разходите и ползите, съгласно методическите указания на МФ, финансов анализ, социално- икономически анализ и анализ на чувствителността и риска. 7. Изготвяне на технически задания за строителство и строителен надзор на инвестиционен проект “Интегриран инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Тетевен. 8. Изготвяне на формуляр за кандидатстване на инвестиционния проект за финансиране по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма
Дейност 3: Дейности, свързани с процедурите за издаване на разрешителни по Закона за водите Изпълнение на всички дейности и процедури за издаване на разрешителни по Закона за водите
Дейност 4: Провеждане на обществени обсъждания във връзка с издаване на разрешителни по законодателството Провеждане на обществени обсъждания във връзка с издаване на разрешителни по законодателството в областта на околната среда (ЗООС, ЗБР, ЗВ) или при поемане на общински дълг
Дейност 5: Дейности, свързани с процедурите за издаване на разрешителни за строеж Юридически и други дейности, свързани с издаване на разрешителни по Закона за водите, ЗУТ и ЗОП, свързани с процедурите за издаване на разрешителни за строеж за инвестиционното намерение
Дейност 6: Дейности, свързани с популяризиране на проекта Дейности за популяризиране на целите и резултатите от проекта, осигуряване на прозрачност и публичност. Тази дейност ще се извършва от екипа по проекта, който ще организира дейностите и ще изпълнява изискванията за информация и популяризиране на дейностите и финансирането със средства по ОПОС. Дейността ще включва мобилизиране на местната обществена подкрепа; осъществяване на 3 публикации за проекта в местни и национални медии; провеждане на встъпителна пресконференция с минимум 30 участници; изготвяне на 500 броя информационни брошури по проекта; провеждане на заключителна пресконференция за оповестяване на постигнатите резултати по проекта с минимум 30
Дейност 7: Дейности, свързани с оценка на съответствието на проектната документация Оценка на съответствието на работните проекти и другата техническата документация от лицензиран изпълнител
Дейност 8: Финансов одит лицензиран одитор за извършване на финансов одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"СУПЕРВАЙЗЕР" ЕООД
"ОБЕДИНЕНИЕ ЕКОПРОЕКТ"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 177 000 BGN
Общ бюджет: 2 346 789 BGN
БФП: 2 346 789 BGN
Общо изплатени средства: 2 346 789 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 346 789 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 635 400 BGN
2010 457 506 BGN
2011 352 879 BGN
2012 901 005 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 346 789 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 877 432 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 508 320 BGN
2010 366 005 BGN
2011 282 303 BGN
2012 720 804 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 877 432 BGN
В т.ч. Национално финансиране 469 358 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 127 080 BGN
2010 91 501 BGN
2011 70 576 BGN
2012 180 201 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
469 358 BGN
Финансиране от бенефициента 24 600 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз