Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0123-C0001
Номер на проект: 13-22-127
Наименование: Повишаване на квалификацията и професионалните умения на служителите от Агенция „Митници” в областта на бизнес анализа, софтуерното тестване и подобряване на комуникативните умения
Бенефициент: АГЕНЦИЯ “МИТНИЦИ”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 28.01.2014
Дата на приключване: 28.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване ефективността и професионализма на служителите на Агенция “Митници” чрез провеждане на специализирани обучения, пряко обвързани със спецификата на служебните им ангажименти и задължения.
Дейности: Дейност 1 - “Обучения от каталога на ИПА” • Поддейност 1 – курс „Делови умения - участие в работни срещи, дискусии и посещения (на английски език) (ЧЕО-4); • Поддейност 2 – курс „Английски език за работа с институциите на ЕС” (ЧЕО-6); Обучение на служители на Агенция „Митници” в предлаганите от Института за публична администрация (ИПА) курсове в областта на деловите умения на английски език при участие в работни срещи, дискусии и посещения в ЕК и другите държави членки (ЧЕО-4) и английски език за работа с институциите на ЕС (ЧЕО-6). В рамките на поддейност 1 ще бъдат обучени 10 служители от целевата група в делови умения на английски език за подготовка и участие в дискусии и работни срещи, изразяване на становища и позиции, представяне на информация пред аудитория, както и обобщаване на изисквания и обмен на практики и опит. В рамките на поддейност 2 ще бъдат обучени 10 служители от целевата група за усвояване на езикови умения за вербална и писмена комуникация и работа с институциите на ЕС. Обученията ще се проведат при съответната координация с Института за публична администрация
Дейност 2 „Обучения по софтуерно тестване - осигуряване на качеството /Software Quality Assurance – SQA/” С реализацията на тази дейност ще се повиши компетентността и уменията на служителите при провеждане на софтуерното тестване на предоставените нови софтуерни решени и модули за нуждите на Агенциия „Митници”. Служителите ще усвоят различни техники за провеждане на тестване и ще придобият практически умения за подготовка на тестови планове, сценарии и скриптове за проверката на качеството и съответствието между софтуерното решение и бизнес изискванията. Ще се придобият и практически умения за събиране и отчитане и анализ на резултатите от изпълнените тестове.
Дейност 3 “Обучения по Togaf 9 Foundation- The Open Group Architecture Framework”. В рамките на дейността, служителите ще получат познания по отношение на методологията за изготвяне и прилагане на корпоративната архитектурната рамка (Enterprise Architecture - EA) и в частност с принципите и терминологията на ТOGAF 9. Методологията е насочена към изграждане на цялостна архитектура на съответната бизнес единица, с цел подпомагане на оптимизацията на дейността и процесите й.
Дейност 4 “Обучения по предпроектно планиране и оценка на разходите на ИТ проекти” В рамките на дейността служителите ще се запознаят с ключовите компоненти на предпроектното планиране, добрите практики при подготовката и планирането на ресурсите и подготовката на техническите документи за стартиране на процедурите по изграждане на специализирани софтуерни решения за нуждите на митническата администрация.
Дейност 5 “Базово обучение по бизнес анализ и усъвършенстване на бизнес процесите /Business Analysis Body of Knowledge - BABOK/” В рамките на дейноста ще се проведе базово обучение по отношение на начина за събиране, анализиране и описание на изискванията към софтуерните решения. Целта е участниците да получат задълбочени познания и практически умения за ролята, задачите и техниките на бизнес анализа, да се запознаят с основните стандарти и подходи за моделиране на бизнес процесите и приложимостта им при изграждането и поддържането на качеството на електронните услуги.
Дейност 6. Дейности за информация и публичност В рамките на тази дейност се провежда популяризиране и представяне на резултатите от проекта до възможно най-широк кръг служители на администрацията на Агенция „Митници”, настоящите партньори и потенциалните бъдещи такива, обществеността и медиите. В рамките на тази дейност ще се извърши следното: • Изработване и отпечатване на брошури – формат А5; цветни, двустранни; хартия хромова гланц; включително знамето на ЕС, логото и слогана на ЕСФ, логото и слогана на ОПАК, логото на Агенция „Митници” и думите „Агенция „Митници” и името на проекта– 100 бр. • Изработване и отпечатване на плакати – формат А1; пълноцветен печат; включително знамето на ЕС, логото и слогана на ЕСФ, логото и слогана на ОПАК, логото на Агенция „Митници” и думите „Агенция „Митници” и името на проекта – 50 бр. • Закупуване и изработване на рекламни химикалки със знамето на ЕС, логото и слогана на ЕСФ, логото и слогана на ОПАК и логото на Агенция „Митници" - 100 бр. • Закупуване и изработване на USB флаш-памет 8 GB със знамето на ЕС, логото и слогана на ЕСФ, логото и слогана на ОПАК и логото на Агенция „Митници". – 100 бр.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 620 BGN
Общ бюджет: 50 887 BGN
БФП: 50 887 BGN
Общо изплатени средства: 50 887 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 50 887 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 900 BGN
2015 32 987 BGN
50 887 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 43 254 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 215 BGN
2015 28 039 BGN
43 254 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 633 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 685 BGN
2015 4 948 BGN
7 633 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1: 1.1.Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1: Общ брой на обучените служители в администрацията – обучени жени
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1: Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 7 (Д) По Дейност 2: 1.2.Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 8 (Д) По Дейност 2: Общ брой на обучените служители в администрацията – обучени жени
Индикатор 9 (Д) По Дейност 2: Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 10 (Д) По Дейност 2: общ брой обучените служители в администрацията, от които жени
Индикатор 11 (Д) По Дейност 2: Служители, успешно преминали обучението си с получаване на сертификат
Индикатор 12 (Д) По Дейност 3: Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 13 (Д) По Дейност 3: Общ брой на обучените служители в администрацията – обучени жени
Индикатор 14 (Д) По Дейност 3: Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 15 (Д) По Дейност 4: Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 16 (Д) По Д4: Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 17 (Д) По Д4: Общ брой на обучените служители в администрацията – обучени жени
Индикатор 18 (Д) По Д5: Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 19 (Д) По Д5: Общ брой на обучените служители в администрацията – обучени жени
Индикатор 20 (Д) По Д5: Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 21 (Д) По Д6: Разработени и разпространени информационни брошури
Индикатор 22 (Д) По Д6: Разработени и разпространени USB флаш памети
Индикатор 23 (Д) По Д6: Разработени и разпространени рекламни химикалки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз