Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0124-C0001
Номер на проект: 13-22-128
Наименование: Обучението – гаранция за професионализъм и развитие
Бенефициент: АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 27.01.2014
Дата на приключване: 27.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на квалификацията и професионалните знания и умения на служителите
Дейности: Д 1 - Провеждане на обучения в ИПА за служители на АДФИ, съобразно техните професионални задължения и потребности от обучения В тази дейност се включват 27 обучения, които ще преминат 102 служители на АДФИ по Каталога на ИПА за 2013 г.: - "Стратегически мениджмънт в държавната администрация" (УА-1) - "Управление на промяната времето и стреса"(ЧР-5) - "Връзки с обществеността" (ЕФ-3) - "Държавен протокол и церемониал" (ЕФ-7) - "Оценка за въздействие на законодателството и политики(предварителна и последваща)" (ПР-1) - "Основни производства по АПК за юристи" (ПР-5) - "Основни производства по АПК за неюристи" (ПР-6) - "Прилагане на правото на ЕС в държавите членки" (ПР-12) - "Участие на България в процеса на вземане на решения от институциите на ЕС и нарушение на задължението за прилагане на правото на ЕС" (ПР-15) - "Конфликт на интереси-правна рамка и практики" (ПР-17) - "Професионална етика и етично регулиране в държавната администрация" (ПР-25) - "Професионална етика и етично регулиране"(ПР-26) - "Одитна дейност на публичните финанси" (ФС-1) - "Актуални въпроси при изготвяне на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия"(ФС-2) - "Новите моменти при извършването на одити за съответствие при финансовото управление и одитите за заверка на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия" (ФС-3) - "Външен и вътрешен одит"(ФС-4) - "Управление на собствеността" (ФС-6) - "Практически умения за ефективни комуникации" (ФС-8) - "Работа с електронно подписани документи" (ИТО-5) - "Електронни таблици с MS Exsel (базов курс)"(ИТО-8) - "Електронни таблици с MS Exsel (напреднали)" (ИТО-9) - "Обмен на данни между MS Excel и MS Word" (ИТО-11) - "Функции в MS Exsel" (ИТО-12) - "Основни познания за VISUAL BASIK и прилагането им за автоматизиране на задачите в MS Excel" /сигнатура (ИТО-19) - "Бази данни в MS ACCESS (начинаещи)"(ИТО-20) - "Презентационни умения. MS POWER POINT"(базов курс) (ИТО-23) - Разговорен немски език (базов курс)
Д 2 – Провеждане на обучение на тема „Международни счетоводни стандарти” Предвижда се обучението да бъде с теоритико –приложен характер с продължителност 60 учебни часа (7 дни по 8,5 уч. часа средно). Обучението се предвижда да се организира за 40 служители – служители на ръководна длъжност и ключови финансови инспектори имащи функции на ръководство, координация, подпомагане и контрол на дейността на финансовите инспектори, както и за служители от отдел ФСДУС. Поради тази причина то ще бъде организирано на две групи по 20 служители в различен времеви период, така че да не се нарушава работния цикъл. Целта е по време на обучението служителите да получат задълбочени знания за международните счетоводни стандарти и приложението им. Освен лекционен материал по време на обучението ще се разглеждат и обсъждат конкретни примери от практиката и ще се решават казуси.
Д 3 - Дейности за информация и публичност За осигуряване на информация на широката общественост и публичност на проекта се предвижда: - организиране на пресконференция за оповестяване на началото на проекта и пресконференция за приключване на проекта с оповестяване на резултатите от него; - отпечатване и разпространение на информационни и рекламни материали; - публикуване на информационни материали на Интернет страницата на АДФИ.
Д 4 - Дейности за организация и управление на проекта Организацията и управлението на проекта ще обхване – организацията и управлението на отделните дейности, управлението на човешките ресурси, управление на времето за изпълнение на проекта и управление на финансовите средства по проекта. Дейностите по организация, управление, отчетност, мониторинг и контрол продължават през целия период на изпълнение на проекта и ще се изпълняват съобразно изискванията на проекта. Дейностите за организация и управление ще се осъществяват от екипа по проекта – ръководител, координатор и счетоводител.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Меркурий – 97” ЕООД
"ПДС Бранд" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 60 597 BGN
Общ бюджет: 43 998 BGN
БФП: 43 998 BGN
Общо изплатени средства: 43 998 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 43 998 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 22 164 BGN
2015 21 834 BGN
43 998 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 37 398 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 18 839 BGN
2015 18 559 BGN
37 398 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 600 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 325 BGN
2015 3 275 BGN
6 600 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) Oбучени жени
Индикатор 5 (Д) Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 6 (Д) Процент от обучените, които дават положителна оценка на обучението
Индикатор 7 (Д) Дейност 1: Проведени обучения
Индикатор 8 (Д) Дейност 1: Обучени служители
Индикатор 9 (Д) Дейност 1: Обучени служители – жени
Индикатор 10 (Д) Дейност 1: Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 11 (Д) Дейност 1: Процент от обучените, които дават положителна оценка на обучението
Индикатор 12 (Д) Дейност 2: Проведени обучения
Индикатор 13 (Д) Дейност 2: Обучени служители
Индикатор 14 (Д) Дейност 2: Обучени служители – жени
Индикатор 15 (Д) Дейност 2: Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 16 (Д) Дейност 2: Процент от обучените, които дават положителна оценка на обучението
Индикатор 17 (Д) Дейност 3: Проведени пресконференции
Индикатор 18 (Д) Дейност 3: Разработени и разпространени информационни и рекламни материали: - брошури (100) - банери със стойка (2)
Индикатор 19 (Д) Дейност 3: Публикуване на информация за проекта на Интернет страницата на АДФИ
Индикатор 20 (Д) Дейност 4: Изготвени списъци на служители по видове обучения
Индикатор 21 (Д) Дейност 4: Изготвени графици за провеждане по видове обучения
Индикатор 22 (Д) Дейност 4: Попълнени присъствени списъци на служителите, участващи в обученията по видове обучения
Индикатор 23 (Д) Дейност 4: Анкетни карти попълнени от служителите от проведените обучения по видове обучения
Индикатор 24 (Д) Дейност 4: Изготвени анализи по видове обученията на база информация от анкетните карти
Индикатор 25 (Д) Дейност 4: Изготвени отчети за изпълнени дейности по проекта
Индикатор 26 (Д) Дейност 4: Изготвени финансови отчети за извършени разходи по проекта
Индикатор 27 (Д) Дейност 4: Изготвени отчети за извършени дейности от членовете на екипа на проекта
Индикатор 28 (Д) Дейност 4: Протоколи от проведени срещи на екипа


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз