Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.07-0066-C0001
Номер на проект: 13-11-66
Наименование: „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията на Община Свищов”
Бенефициент: Община Свищов
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2013
Начална дата: 27.01.2014
Дата на приключване: 27.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Свищов
Описание
Описание на проекта: Общи цели на проекта: Оптимизиране структурата на общинска администрация Свищов за постигане на по-ефективното й функциониране и избягване на дублиращи се функции;
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип по проекта Сформиране на екип за организация и управление на проекта, който да отговаря за качественото и в срок изпълнение на дейностите и постигане на очакваните резултати. Екипът ще бъде съставен от ръководител, координатор, счетоводител и юрист по проекта. Етапи на изпълнение: 1. Сформиране на екипа за управление на проекта; 2. Разпределяне на задачите и отговорностите на членовете на екипа за управление на проекта 3. Сключване на договори между Община Свищов и членовете на екипа. 4. Първа работна среща на екипа 5. Изготвяне на план – график за реализиране на дейностите
Дейност 2: Провеждане на тръжни процедури Изпълнението на дейността ще се изпълни на следните стъпки: 1. Разработване на документациите за провеждане на тръжните процедури за дейностите по проекта. 3. Съгласуване на разработените документации със съответните инстанции. 4. Провеждане на обществените поръчки за избор на изпълнители на дейностите по проекта. 5. Набиране на оферти на фирми кандидати за изпълнители и оценяване на подадени оферти от специално назначена комисия. 6. Сключване на договори за изпълнение на дадените услуги между община Свищов и спечелилите фирми.
Дейност 3: Планиране и подготовка на функционалния анализ Етап 1: Планиране и подготовка на функционалния анализ Изпълнението на дейността ще включи: 1. Определяне от кмета на Община Свищов на нейни представители за членове на експертната група за осъществяване на функционалния анализ 2. Сформиране на експертната група за осъществяване на функционалния анализ Ръководител на експертната група ще бъде ръководителят на проекта, а нейни членове 3-ма представители на общината и експертите на избрания външен изпълнител за осъществяването на дейностите по осъществяване на функционалния анализ. 3. Дефиниране на заинтересованите страни - външни и вътрешни 4. Уточняване на акцента/ите на анализа - с оглед на неговите конкретни цели и очаквани резултати 5. Изготвяне времеви график и разпределяне на отговорностите 6. Комуникация и комуникационен план, в т.ч.писма до ръководителите на вътрешните звена, информационна среща със служителите и публикуване на текуща информация на страницата на общината 7. Информация и документи, които трябва да бъдат изготвени и предоставени от административната структура.
Дейност 4 : Провеждане на функционален анализ Етап 2: Провеждане на функционалния анализ Чрез функционалния анализ ще се анализира текущото състояние на общинската административна структура по отношение на състоянието на общинската администрация. Ще бъдат направени и следните анализи: • анализ на релевантноста на функциите в общинската администрация Свищов • анализ на ефиктивността от дейността на администрацията; • анализ на ефикасността от дейността на администрацията. Анализът ще започне с проучване на документи и информация за изясняване на текущото състояние на функциониране на администрацията. Ще бъде проведено и анкетно проучване, за да бъдат дефинирани ключови въпроси и области. За тяхното доизясняване ще се проведат интервюта и фокус група с представители на администрацията. Чрез експертна оценка ще бъдат изведени основните констатации и изводи за силните и слаби страни от дейността и функционирането на администрацията. Ще бъдат идентифицирани области и формулирани предложения за подобрение. В рамките на дейността ще бъдат изготвени : • препоръки и план за оптимизиране на функциите и организационното структуриране; • препоръки и план за подобряване на ефективността от дейността; • препоръки и план за подобряване на ефикасността и икономичността.
Дейност 5 : Приключване на функционалния анализ Етап 3: Приключване на функционалния анализ На този етап ще бъде направено приоритизиране на областите и предложения за подобрение. Ще бъде изготвен план за действие. Проектът на доклада за извършения функционален анализ ще бъде предоставен на община Свищов за обсъждане от ръководния екип на общината. На него екипът провел анализа ще представи основните моменти. След преглед и оценка на резултатите от обсъждането ще бъде изготвен окончателния вариант на доклада за проведения функционален анализ на административната структура, вкл. и на плана за действие. За резултатите от проведения анализ ще бъдат информирани идентифицираните заинтересовани страни на нарочна информационна среща. Ще бъде потърсена и обратна връзка.
Дейност 6 : Мониторинг, преглед и публичност на изпълнението Етап 4: Мониторинг, преглед и публичност на изпълнението На този етап основните препоръки за подобряване на дейността резултат от проведения функционален анализ ще бъдат включени в оперативния план на административната структура. Ще бъде разработен План за управление на промяната от екипа на външния изпълнител, който ще бъде приложен между всички административни структури на Община Свищов. След разработването му ще бъде организирана и проведена информационна среща с всички заинтересовани страни за комуникиране на плановете за действие и за управление на промяната. Експерти от екипа на общината ще осъществяват периодичен преглед на изпълнението на препоръките и ще изготвят доклади за статуса на изпълнение на плана за действие. Докладите за изпълнение ще бъдат публикувани на страницата на общината, за да бъдат информирани всички заинтересовани страни. Предвид краткия срок за изпълнение на проектните дейност – 12 месеца, се очаква мониторинга и прегледа на изпълнението на препоръките от функционалния анализ да се осъществят след неговото приключване.
Дейност 7: Обучение на общинската администрацията за провеждане на функционален анализ и мониторинг на резултатите от него След приключване на дейностите по извършването на функционалния анализ ще бъде проведено обучение на общинските служители в Община Свищов със следната насоченост : • провеждане на функционален анализ – етапи, методи, дейности, резултати • мониторинг и преглед на изпълнението Обучението ще осигури необходимата подготовка на определените от община Свищов служители за провеждане на функционален анализ и мониторинг на резултатите от него.
Дейност 8: Информация и публичност Тази дейност ще включва: 1. Пресконференция за откриване и приключване на проекта и за запознаване на медиите и обществеността с проектните цели, дейности и резултати; 2. Изработване на 200 брошури за популяризиране на проекта и информационна табела; 4. Изработване и публикуване на статии (2 бр. в местни вестници), информиращи за изпълнението на проекта и популяризиращи приноса на ЕС за осъществяването му; 5. Разработване на отделна информационна секция на интернет страницата на община Свищов. На секцията ще се публикува текуща информация и съобщения за етапите на изпълнение на проекта, постигнатите резултати на отделните етапи.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Кредо -3М ООД
"Юнайт консултинг" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 700 BGN
Общ бюджет: 77 306 BGN
БФП: 77 306 BGN
Общо изплатени средства: 76 964 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 77 306 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 28 290 BGN
2015 48 674 BGN
76 964 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 65 710 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 24 047 BGN
2015 41 373 BGN
65 419 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 596 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 244 BGN
2015 7 301 BGN
11 545 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 3 (Д) Проведени информационни срещи
Индикатор 4 (Д) Дейност 1: Длъжностни характеристики
Индикатор 5 (Д) Дейност 1: Договори
Индикатор 6 (Д) Дейност 1: План-график
Индикатор 7 (Д) Дейност 2: проведени процедури
Индикатор 8 (Д) Дейност 2: Избрани изпълнители
Индикатор 9 (Д) Дейност 2: Сключени договори
Индикатор 10 (Д) Дейност 3: Брой експерти в експертна група
Индикатор 11 (Д) Дейност 3: дефинирани заинтересовани страни
Индикатор 12 (Д) Дейност 3: уточнени акценти на анализа
Индикатор 13 (Д) Дейност 3: Изготвен времеви график
Индикатор 14 (Д) Дейност 3: Комуникационен план
Индикатор 15 (Д) Дейност 3: Писма до ръководителите на вътрешните звена, информационна среща със служителите,публикувана текуща информация на страницата на общината
Индикатор 16 (Д) Дейност 4: Извършен анализ на релевантноста на функциите в общинската администрация Свищов
Индикатор 17 (Д) Дейност 4: Извършен анализ на ефиктивността от дейността на администрацията;
Индикатор 18 (Д) Дейност 4: Извършен анализ на ефикасността от дейността на администрацията.
Индикатор 19 (Д) Дейност 4: Изготвени препоръки и план за оптимизиране на функциите и организационното структуриране;
Индикатор 20 (Д) Дейност 4: Изготвени препоръки и план за подобряване на ефективността от дейността;
Индикатор 21 (Д) Дейност 4: Изготвени препоръки и план за подобряване на ефикасността и икономичността.
Индикатор 22 (Д) Дейност 4: Проведена фокус група
Индикатор 23 (Д) Дейност 4: Проведено анкетно проучване
Индикатор 24 (Д) Дейност 4: Проведени интервюта
Индикатор 25 (Д) Дейност 5: Приоритизирани области и предложения за подобрение
Индикатор 26 (Д) Дейност 5: План за действие
Индикатор 27 (Д) Дейност 5: Проект на доклад
Индикатор 28 (Д) Дейност 5: Проведено обсъждане
Индикатор 29 (Д) Дейност 5: Окончателен вариант на доклада
Индикатор 30 (Д) Дейност 6: Разработен план за управление на промяната
Индикатор 31 (Д) Дейност 6: Проведена информационна среща
Индикатор 32 (Д) Дейност 7: Проведено обучение
Индикатор 33 (Д) Дейност 7: Обучени служители Поканени служители на общинска администрация Свищов на провежданото обучение
Индикатор 34 (Д) Дейност 8: Брошури
Индикатор 35 (Д) Дейност 8: Информационна табела
Индикатор 36 (Д) Дейност 8: Пресконференции
Индикатор 37 (Д) Дейност 8: Публикации в местни медии
Индикатор 38 (Д) Дейност 8: Информационна секция на интернет страницата на общината


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз