Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0188-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване на конкурентоспособността на "ДЛВ" ЕООД чрез инвестиции за намаляване на потреблението на енергия и оптимизиране на енергоемкостта на производството"
Бенефициент: ДЛВ ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.12.2013
Начална дата: 16.01.2014
Дата на приключване: 16.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
Описание
Описание на проекта: "Повишаване на конкурентоспособността на "ДЛВ" ЕООД чрез инвестиции за намаляване на потреблението на енергия и оптимизиране на енергоемкостта на производството"
Дейности: Разходи за извършване на енергиен одит
Дейност 3: Доставка на ДМА – производствено оборудване
Дейност 4: Отчитане на проекта
Дейност 2: Доставка на ДМА – енергийно ефективно оборудване
Дейност 1: Визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 322 219 BGN
Общ бюджет: 2 644 168 BGN
БФП: 1 322 084 BGN
Общо изплатени средства: 1 322 084 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 322 084 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 322 084 BGN
1 322 084 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 123 771 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 123 771 BGN
1 123 771 BGN
В т.ч. Национално финансиране 198 313 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 198 313 BGN
198 313 BGN
Финансиране от бенефициента 1 322 219 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 (Д) Енергийни спестявания на ел. енергия вследствие на закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова Асфалтова база
Индикатор 7 (Д) Енергийни спестявания на пром. газьол вследствие на закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова Асфалтова база
Индикатор 8 (Д) Енергийни спестявания вследствие на закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нов багер
Индикатор 9 (Д) Енергийни спестявания вследствие на Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова система, включваща слънчев колектор и ел. бойлер за подгряване на гореща вода за осигуряване на нуждите от битово горещо водоснабдяване в част от админ
Индикатор 10 (Д) Закупени по проекта и въведени в експлоатация ДМА
Индикатор 11 (Д) Реализирани проекти
Индикатор 12 (Д) Създадени инвестиции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз