Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0092-C0001
Номер на проект: 13-22-95
Наименование: Повишаване квалификацията и мотивацията на служителите в Община Бойчиновци
Бенефициент: Община Бойчиновци
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 09.01.2014
Дата на приключване: 09.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване капацитета на общинските служители за ефективно и качествено изпълнение на служебните задължения
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта В рамките на дейността ще бъде сформиран екип от трима членове – ръководител, координатор и счетоводител. Всеки член на екипа ще има конкретни разписани ангажименти. На срещите на екипа ежемесечно ще се отчита напредъка по изпълнение на проекта, ще се обсъждат евентуалните пропуски и възможностите за избягването им.
Дейност 2. Обучения по ключови компетентности 2.1 Етика в администрацията, социални отношения, ефективни преговори и справяне с конфликти В обучението ще се включат 50 служителя. Обучението ще е с продължителност 20 учебни часа. Обучението е предназначено за експертните длъжности в общинска администрация. 2.2 Лидерски умения и екипна ефективност В обучението ще се включат 16 служителя. Обучението ще е с продължителност 20 учебни часа. Обучението е предвидено за всички ръководни длъжности в администрацията, кметовете и кметските наместници по населени места. 2.3 Обучение за работа с хора със специфични потребности. В обучението ще се включат 10 служителя. Обучението ще е с продължителност 20 учебни часа. Обучението е предвидено за служителите от центъра за услуги и информация на гражданите, кметовете и кметските наместници по населени места, които осъществяват административното обслужване на населението по места, други служителите имащи отношение към административното обслужване на гражданите /гражданска регистрация, устройство на територията и др./ Всички служители успешно преминали курса на обучение ще получат сертификати за участие.
3. Обучение по информационни технологии 3.1 Ефективна работа, чрез използване възможностите на информационните технологии. Обучението ще включи теми свързани с усъвършенстване уменията за работа с текстообработващи програми, електронни таблици, ще бъдат отделени часове за запознаване с възможностите на специализираният софтуер в общината /деловодна информационна система, наеми, каса и др. /. Обучението ще включва запознаване с възможностите на MS Word, MS Excel. Работа в интернет среда. Продължителността на обучението ще е 60 уч. часа. Общите модули на обучението ще се провеждат в подходящи за целта компютърни зали. В обучението ще бъдат включени 20 служителя. Всички служители успешно завършили курса на обучение ще получат сертификати за участие.
Дейност 4. Обучение, проведено в Института по публична администрация Практически умения за разпознаване и докладване на признаци за корупционен риск и прояви на корупция /сигнатура по Каталога за 2013 - ПР–27/. В обучението ще бъдат включени 10 общински служители. То е с продължителност 1 ден, 8 учебни часа. За участниците в обучението са предвидени командировъчни съгласно НКС. Преминалите курса успешно, ще получат сертификат
Дейност 5. Дейности по информация и публичност Провеждане на две пресконференции: начална (за запознаване с проекта) и заключителна (за представяне на постигнатите резултати). Изработване на информационна табела с наименованието на проекта. Изработване на брошури с темите на обученията. Изработка на банер, който ще бъде поставян при провеждане на обученията и пресконференциите за популяризиране на проекта. Изработка на регистрационни форми за формиране желанията на участниците за включване в обученията. Изработка на семинарни папки, които ще се използват за поставяне на материали от обучението, при провеждане на пресконференциите. На участниците в обученията ще се раздават блок-листи за писане и химикали.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Стик" ЕООД
Офис консумативи ООД
"СИП 2000" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 88 208 BGN
Общ бюджет: 83 471 BGN
БФП: 83 471 BGN
Общо изплатени средства: 83 471 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 83 471 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 83 471 BGN
2015 0 BGN
83 471 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 70 950 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 70 950 BGN
2015 0 BGN
70 950 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 521 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 521 BGN
2015 0 BGN
12 521 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1: Сключени договори с членовете на екипа
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1: Проведени работни срещи
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1: Изготвени междинни технически доклада
Индикатор 8 (Д) По Дейност 2: Обучени служители
Индикатор 9 (Д) По Дейност 2: Получени сертификати
Индикатор 10 (Д) По Дейност 3: Проведени обучения
Индикатор 11 (Д) По Дейност 3: Обучени служители
Индикатор 12 (Д) По Дейност 3: Получени сертификати
Индикатор 13 (Д) По Дейност 4: Обучени служители
Индикатор 14 (Д) По Дейност 4: Получени сертификати
Индикатор 15 (Д) По Дейност 5: Организиране на пресконференции
Индикатор 16 (Д) По Дейност 5: Изработване на банер
Индикатор 17 (Д) По Дейност 5: Изработване на брошури
Индикатор 18 (Д) По Дейност 5:Изработване на регистрационни форми
Индикатор 19 (Д) По Дейност 5: Изработване на семинарни папки
Индикатор 20 (Д) По Дейност 5: Изработване на блок-листи
Индикатор 21 (Д) По Дейност 5: Изработка на брандирани флаш памети
Индикатор 22 (Д) По Дейност 5: Изработване на химикали


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз