Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.2.03-0425-C0001
Номер на проект: ESF-2203-01-07012
Наименование: До работното място и обратно
Бенефициент: АЛС България EOOД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2013
Начална дата: 10.01.2014
Дата на приключване: 01.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Елин Пелин
Описание
Описание на проекта: Да се разшири комплекса от мерки, насочени към насърчаване на географската мобилност на работната сила в „АЛС България“ ЕООД
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Сформирането на квалифициран екип от експерти, изцяло отговарящ на спецификата на проектното предложение, е ключов момент за успешното управление на проекта. Работата в екип, която се изразява в много точно разпределение на задачите и отговорностите между всеки един от членовете на екипа, в пълно съответствие с изготвения план-график и определените сроковете за постигане на всяка една от дейностите, е важен фактор за успех. С оглед обезпечаване изпълнението на настоящия проект и с цел създаване на необходимите предпоставки за ефективно проектно управление, „АЛС България“ ЕООД сформира екип за управление на проекта, съставен от специалисти с адекватно на предложените им по проекта длъжности образование и с дългогодишен специфичен професионален опит. Екипът за управление ще се състои от Ръководител на проекта, Координатор и Счетоводител. Като неразделна част от системата за вътрешен мониторинг и контрол на изпълнението на проекта, експертите от екипа ще се събират на работни срещи не по-малко от веднъж месечно. Работните срещи ще се организират с цел проследяване напредъка по отношение изпълнението на проектните дейности, постигането на дефинираните цели и заложени резултати, както и с оглед навременно идентифициране и успешно отстраняване на потенциални рискове и проблеми в процеса на реализация на проекта. В случай на необходимост, ръководителят на екипа или всеки друг негов член ще има възможността да свиква извънредни срещи. Основни функционални характеристики на екипа ще обхващат: да ръководи цялостното изпълнение на проекта; да ръководи и контролира изготвянето на документация за избор на подизпълнители от страна на бенефициента и провеждането на тръжните процедури; да координира изготвянето на отчети по проекта и да следи за изпълнението на дейностите съгласно план-графика; да координира отношенията с подизпълнителите и да осъществява официалната комуникация с представителите на Управляващия и Договарящия орган; да ръководи срещите на екипа за вътрешен контрол и мониторинг; да отговаря за наблюдението и вътрешната оценка при изпълнението на дейностите; да осъществява оперативната комуникация с Управляващия и Договарящия орган на ОПРЧР; да отговаря за изпълнение на задълженията на бенефициента по визуализацията и публичността на проекта; да отговаря за изработването на техническите отчети по проекта; да координира работата на екипа във връзка с вътрешното наблюдение на проекта и при необходимост предлага корективни действия на ръководителя; да отговаря за всички логистични, организационни дейности, свързани с подготовката за всяка една основна дейност по проекта; да организира и съхранява документацията по проекта; организирането на счетоводната отчетност по проекта; изготвянето своевременно финансовите отчети и отчетите за потвърждение на разходите и др., съгласно изискванията на Управляващия орган и Договарящия орган; целесъобразното използване на финансовите ресурси, извършването на плащания към изпълнители и изготвянето на съответните документи съобразно българското законодателство; координацията на финансовите дейности по реализацията на проекта и сроковете за плащанията на всеки етап; организиране на съхранението на финансовата документация по проекта. За обезпечаване на административния процес по организация и управление на проекта ще бъдат закупени следните материали и консумативи: копирна хартия (20 бр.), тонери (15 бр.), дребни канцеларски материали, в т.ч гумички, моливи, кламери, телбоди и др. (100 бр.). По време на изпълнението на проекта, в рамките 15 месеца се предвиждат 4 работни пътувания на екипа по организация и управление на проекта до София, с цел извършване на междинни отчети и сключване на договор с УО.
Дейност 2: Информиране и публичност на проекта За успешната реализация на настоящото проектно предложение се предвижда да се изпълнят дейности за информиране и публичност на проекта. „АЛС България“ ЕООД се ангажира да предприеме необходимите действия за разгласяване на факта, че настоящото проектно предложение се финансира от Европейски Социален фонд. Предприетите за тази цел мерки ще бъдат в пълно съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията № 1828/2006 и приложение 1 към него, и Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Основната цел на предвидените в рамките на визуализацията дейности е осигуряване информираността и публичността на предвидените за изпълнение дейности, резултати и дефинирани цели, както и промотиране на програмата, приоритетната ос и приноса на Европейския Съюз: Визуализацията и публичността на проекта, дейностите и заложените цели ще бъде осигурена посредством: - Информационни брошури – предвижда се отпечатването на 1000 броя информационни брошури от рециклирана хартия при стриктно спазване изискванията за визуализация. Брошурите ще съдържат информация за проектните обща и специфични цели, за проектните дейности и очаквани резултати. Те ще бъдат разпространени по време на двете прес-конференции, с оглед популяризиране на финансовия принос на Европейския социален фонд чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“. Те ще послужат и като допълнително средство за популяризиране на приноса по проекта, както и с цел повишаване информираността и мотивираността на служителите „АЛС България“ ЕООД, както и сред клиенти и партньори. - Информационни табели – 4 броя- дружеството предвижда поставяне на 4 броя информационни табели – 2 бр. Ще бъдат поставени на видно място в работнатния цех в с. Мусачево и 2 в административната сграда на предприятието. Информационните табели ще спомогнат за допълнително мултиплициране и популяризиране на проекта и финансовия принос на Европейския социален фонд чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“ за реализацията му. - Информационни банери – 1 броя – информационните банери се предвиждат с оглед осигуряване на визуализация по време на предвидените за провеждане 2 прес-конференции в рамките на изпълнението на проекта. - Публикации, съдържащи информация за проекта и напредъка по отношение на неговото изпълнение в пресата – при старта на проекта, както и по време на неговото изпълнение и след успешната му реализация, предпрятието ще публикува 6 публикации в пресата, както и ще публикува информация за проекта на официалната си страница в Интернет. Информацията ще обхваща целите и очакваните проектни резултати, планираните дейности, в т.ч. и информация за напредъка на изпълнението и степента на постигане на заложените цели и резултати. Всички публикации в местната преса, ще бъдат изготвяни при стриктно придържане към изискванията за визуализация. - Папки- в дейността по информиране и публичност се предвижда и изработването на 100 бр. папки, изработени според поставените стандарти за изработка на материалите за информиране и публичност, които ще се разпространяват по време на двете информационни събития за начало и край на проекта. - Тефтери- по време на двете пресконференции ще бъдат раздадени 50 бр. тефтери, съдържащи всички инициали на програмата и проекта.
Дейност 3: Одит на проекта След реализацията на всички заложени за изпълнение проектни дейности, ще бъде извършен задължителен финален одит на проекта от независим сертифициран одитор, в съответствие с изискванията на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. и Насоките за кандидатстване, като изготвеният от него Доклад ще бъде приложен към финалния отчет на проекта. Основната цел на одита е да провери, дали декларираните по проекта разходи са действително извършени и платени, точни и допустими в съответствие със сключения договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Чрез осъществения одит ще се удостовери непрекъснатостта на финансовия и счетоводен контрол, извършван в хода на проекта, както и достоверността на всички разходно-оправдателни документи, изготвени в съответствие с българското и международно счетоводно законодателство, свързани с извършваните плащания. „АЛС България” ЕООД ще осигури и достъп на всички органи на УО да извършват одит въз основа на разходно-оправдателните документи, приложени към счетоводните отчети, счетоводната документация и други документи, свързани с финансирането на проекта.
Дейност 4: Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място от работодателя за заетите лица в „АЛС България“ ЕООД за период от 12 месеца. За целите на настоящото проектно предложение ще бъде осигурен организиран транспорт до и от работното място на общо 445 служители, които са регистрирани по настоящ адрес в населено място, различно от местоработата им. Разпределение по смени: За да се задоволят нуждите и за да се предоставят необходимите условия на труд и териториална мобилност, „АЛС България” ЕООД ще осигури организиран транспорт за своите работници на 2 смени, според работното им време, както следва: - 1-ва смяна- от 05.45 до 14.00 ч.; - 2-ра смяна – от 14.00 до 22.15 ч. „АЛС България“ ЕООД прилага и следния допълнителен подход за разпределение на служителите си, с цел постигане на по- голяма степен на информираност сред тях и равнопоставеност. Този подход се основава на следното разделение на служителите на групи: - Група А - Група Б - Група А/Б- като работното време на служителите, които са начислени в Група А/Б, е винаги 1-ва Група, т.е. от 05:45 до 14:00 ч. Извод: Разпределението на работниците в отделни групи, цели до голяма степен осигуряване на равни възможности от гл.т. на работното време. Работното време на работниците се сменя ежеседмично на ротационен принцип. Тоест, ако Група А тази седмица е 1-ва смяна на работа, следователно следващата седмица е 2-ра смяна на работа. Разпределение по маршрути: Организираният транспорт изцяло ще съответства на нуждите на работниците като са определени следните маршрути, които да осигуряват най-добър достъп до организирания превоз: 1. Маршрут No. 1 Столник – Горна Малина –Априлово – Долна Малина –Петково – Елин Пелин – Мусачево; Общото разстояние по този маршрут е 30 км. в едната посока, съответно 60 км. в двете посоки. Следователно, общото разстояние което ще се изминава месечно по този маршрут е 2520 км. По този маршрут, ще бъдат обслужвани общо 101 служители на ден в рамките на 12 месеца. 2. Маршрут No. 2 - Доганово - Лесново - Мусачево; Общото разстояние по този маршрут е 15 км. в едната посока, съответно 30 км. в двете посоки. Следователно, общото разстояние което ще се изминава месечно по тоз маршрут е 1260 км. По този маршрут, ще бъдат обслужвани общо 43 служители на ден в рамките на 12 месеца. 3. Маршрут No. 3 Перник По Маршрут 3 ще бъдат извозвани общо 130 служители дневно, в рамките на 12 месеца. Поради големият брой служители, са обосбени три отделни маршрута, които да извозват хората с постоянна адресна регистрация – гр. Перник до работното им място (с. Мусачево) и обратно всеки ден в рамките на 12 месеца. По отношение на превозните средства, всеки ден за период от 12 месеца ще бъде използвано по едно превозно средство по всеки един от трите обособени маршрути. Т.е ще бъдат използвани общо 3 транспортни средства по тези 3 маршрута. Трите обособени марврута са както следва: 3.1. Маршрут 3а - Пашов (ъгъла на ул. Козлодуй и ул. Юрий Гагарин) – Тева (ъгъла на ул. Освобождение и ул. Юрий Гагарин) - Мошино (ъгъла на ул. Младен Стоянов и ул. Юрий Гагарин) - СБА (ул. Юрий Гагарин, бл. 36) – Шел Бояна (ъгъла на Околовръстен път и ул. Голяма могила) - Симеоновско шосе (ъгъла на Околовръстен път и Симеоновско шосе)- с. Мусачево; Общото разстояние по този маршрут е 61 км. в едната посока, съответно 122 км. в двете посоки. Следователно, общото разстояние което ще се изминава месечно по този маршрут е 2562 км. 3.2 Маршрут 3b - Автогара (ул. Софийско шосе) - Шахтьор (ъгъла на ул. Освобождение и ул. Юрий Гагарин) - Билла (кв. Бели брег) - Бучински път( ул. Юрий Гагарин, бл. 46)- с. Мусачево; Общото разстояние по този маршрут е 71 км. в едната посока, съответно 142 км. в двете посоки. Следователно, общото разстояние което ще се изминава месечно по този маршрут е 2982 км. 3.3. Маршрут 3с - Бела вода (ъгъла на ул. Клокотница и ул. Олимпи Панов) - спирка 2 (ул. Средец и магистралата) - Автогара ( ул. Софийско шосе) - с. Филиповци (ъгъла на ул. Филиповско шосе и ул. Трети март)- с. Мусачево. Общото разстояние по този маршрут е 74 км. в едната посока, съответно 148 км. в двете посоки. Следователно, общото разстояние което ще се изминава месечно по този маршрут е 3108 км. 4. Маршрут No. 4 Литаково - Новачене - Ботевград - Трудовец - Разлив - Правец – Мусачево, ще бъдат извозвани общо 65 души на 2 курса. Общото разстояние по този маршрут е 94 км. в едната посока, съответно 188 км. в двете посоки. Следователно, общото разстояние което ще се изминава месечно по този маршрут е 7896 км. 5. По Маршрут No. 5 - Мирово - Ихтиман - Нови Хан - гара Елин Пелин – Равно Поле – Мусачево, ще бъдат извозвани общо 60 души на 2 курса. Общото разстояние по този маршрут е 63 км. в едната посока, съответно 126 км. в двете посоки. Следователно, общото разстояние което ще се изминава месечно по този маршрут е 5292 км. 5. Маршрут No. 6 - София 1: ъгъла на Мими Балканска и Източна тангента – ълъла Владимир Минков-Лотко /жп/ - ъгъла на Иван Димитров-Куклата и Гео Милев - бул. Мадрид и бул. Ситняково - ъгъла на Тодорини кукли и Стефан Чомаков - ъгъла на Тодорини кукли и Сава Цонев - ъгъла на Витиня и Ботьо Петков - ъгъла на Витиня и Ботевградско шосе - ъгъла на Летоструй и Селимица - ул. Борис Илиев- с. Мусачево, ще бъдат извозвани общо 23 служители на 1 курс. Общото разстояние по този маршрут е 32 км. в едната посока, съответно 64 км. в двете посоки. Следователно, общото разстояние което ще се изминава месечно по тоз маршрут е 1344 км. 7.По Маршрут No. 7 - София 3: бул. Ал. Стамболийски/бул. Вардар - ъгъла на Добротич и Никола Мушанов - ъгъла на Президент Линкълн и Овча купел – ъгъла на Цар Борис III и Овча купел - ъгъла на Боянски възход и Тодор Каблешков - ъгъла на Костенски водопад и Тодор Каблешков - ъгъла на Тодор Кожухаров и Чавдар Мутафов - ъгъла на Д-р Г. М. Димитров и Драган Цанков - ъгъла на Филип Аврамов и Свето преображение - през Лидл Младост по ул. 406 към Околовръстното- с. Мусачево, ще бъдат извозвани общо 6 човека на ден на 1 курс. Общото разстояние по този маршрут е 47 км. в едната посока, съответно 94 км. в двете посоки. Следователно, общото разстояние което ще се изминава месечно по тоз маршрут е 1974 км. 8. По Маршрут No. 8 - София 2: ъгъла на Сливница и бул. Мария Луиза - ъгъла на Сливница и Опълченска - ъгъла на бул. Сливница и ул. Габрово - ъгъла на ген. Владимир Динчев и ул. Тома Давидов - ъгъла на Търново и ул. Николов - Джавархалал Hеру и ул. Индира Ганди - ъгъла на Джавархалал Неру и Панчо Владигеров - Панчо Владигеров и ул. Търново - ъгъла на ул. 115 и ул. 102 - ъгъла на ул. 115 и ул. 8 - бул. Ломско шосе и Обелски път - бул. Ломско шосе и Бакърено шосе - бул. Ломско шосе и Днепър - ген. Никола Жеков и Рожен - ъгъла на ул. Каменоделска и 1-ва Българска Армия- с. Мусачево, ще бъдат извозвани всекидневно общо 17 служители на 1 курс. Общото разстояние по този маршрут е 50 км. в едната посока, съответно 100 км. в двете посоки. Следователно, общото разстояние което ще се изминава месечно по тоз маршрут е 2100 км.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 275 531 BGN
Общ бюджет: 151 871 BGN
БФП: 151 871 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 151 871 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 129 091 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 781 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място
Индикатор 2 Дял на лицата, запазили работното място след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз