Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0691-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Нов модел за вътрешен контрол, базиран на облачни технологии
Бенефициент: "ПроАктив Консулт" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Нов модел за вътрешен контрол, базиран на облачни технологии
Дейности: Подготовка и изпълнение 3.1.Дейност „Визуализиране и осигуряване на публичност“
Подготовка и изпълнение на Стълб ІІ. Изграждане на колаборационна платформа за нуждите на Референтния модел на СФУК Дейност 2. „Реализиране на Референтен модел на СФУК върху колаборационна платформа“
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 „Провеждане на маркетингови проучвания, разработване на бизнес и маркетингови анализи и стратегии за пазарна реализация на внедряваната иновация (Консултантски услуги)“
Подготовка и изпълнение на Стълб ІІ. Изграждане на колаборационна платформа за нуждите на Референтния модел на СФУК Дейност 1. „Закупуване и конфигуриране на софтуер за колаборация“
Подготовка и изпълнение на Стълб І. Изграждане на облачна инфраструктура Дейност 1. „Изграждане облачна инфраструктура за нуждите на колаборационна платформа обслужваща процесите на Референтния модел на СФУК“
Подготовка и изпълнение на Дейност 1 „Специфициране и детайлизиране на настройките на референтния модел към изискванията на конкретни ползватели на внедряваната иновация (Технически консултации)“
консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 325 880 BGN
Общ бюджет: 357 004 BGN
БФП: 317 733 BGN
Общо изплатени средства: 126 594 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 317 733 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 126 594 BGN
126 594 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 270 073 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 107 605 BGN
107 605 BGN
В т.ч. Национално финансиране 47 660 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 18 989 BGN
18 989 BGN
Финансиране от бенефициента 40 278 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 8 (Д) Индикатор 1: Изготвена техническа спецификация с параметри и изисквания за ДМА. Проведена на процедура за избор на изпълнител
Индикатор 9 (Д) Индикатор 2: Доставена и монтирана техника
Индикатор 10 (Д) Индикатор 3: Изградена облачна инфраструктура за нуждите на колаборационна платформа обслужваща процесите на Референтния модел на СФУК
Индикатор 11 (Д) Индикатор 4: Изготвена техническа спецификация с параметри и изисквания за ДНМА. Проведена на процедура за избор на изпълнител
Индикатор 12 (Д) Индикатор 4: Доставени ДНМА и конфигуриран софтуер за колаборация
Индикатор 13 (Д) Индикатор 5: Изградена платформа за колаборация
Индикатор 14 (Д) Индикатор 6: 1.Изготвена техническа спецификация с параметри и изисквания за разработване на специализиран софтуер. Проведена на процедура за избор на изпълнител
Индикатор 15 (Д) Индикатор 7: Разработен специализиран софтуер , необходим за внедряваната иновация
Индикатор 16 (Д) Индикатор 8: Реализиран Референтен модел на СФУК върху колаборационната платформа
Индикатор 17 (Д) Индикатор 9: Получени технически консултации, свързани с внедряване на иновацията
Индикатор 18 (Д) Индикатор 10: Проведени маркетингови проучвания, разработване на бизнес и маркетингови анализи и стратегии за пазарна реализация на внедряваната иновация
Индикатор 19 (Д) Индикатор 11: Визуализация и публичност
Индикатор 20 (Д) Индикатор 12: Внедрена собствена иновация: Референтен модел и автоматизация на протичащите процеси по управление и контрол в публичните администрации, базиран на облачни технологии, предлагащ интелигентни колаборативни портални решения в една унифиц


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз