Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0346-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на световния пазар на Паралел ЕООД чрез внедряване на иновативен продукт в производството
Бенефициент: Паралел ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Севлиево
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността на световния пазар на Паралел ЕООД чрез внедряване на иновативен продукт в производството
Дейности: Дейност 3: Осигуряване на визуализация и публичност
Дейност 2: Доставка, монтаж и тестване на оборудването и специализирания софтуер
Одит на проекта
Дейност 1: Избор на доставчици на планираните ДМА/ДНА
Текущи дейности по управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 887 289 BGN
Общ бюджет: 5 721 536 BGN
БФП: 2 862 286 BGN
Общо изплатени средства: 1 876 738 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 862 286 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 876 738 BGN
1 876 738 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 432 943 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 595 227 BGN
1 595 227 BGN
В т.ч. Национално финансиране 429 343 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 281 511 BGN
281 511 BGN
Финансиране от бенефициента 2 883 721 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 8 (Д) Закупени и въведени в експлоатация хардуерно оборудване и специализиран софтуер
Индикатор 9 (Д) Внедрен иновативен продукт
Индикатор 10 (Д) Популяризиран проект и спазени изискванията за визуализация
Индикатор 11 (Д) Увеличаване на пазарния дял в ЕС
Индикатор 12 (Д) Ръст на печалбата
Индикатор 13 (Д) Увеличаване приходите от продажба


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз