Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0208-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на иновативна услуга за многоезиков семантичен анализ на информация - MediaTalk
Бенефициент: "ТЕТРАКОМ ИНТЕРАКТИВНИ РЕШЕНИЯ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 02.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Внедряване на иновативна услуга за многоезиков семантичен анализ на информация - MediaTalk
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 5: „Консултантски услуги, свързани с изготвяне на интернет маркетинг стратегия“
Консултантска услуга по изготвяне на проектното предложение
Подготовка и изпълнение на Дейност 6: „Извършване на дейности за визуализация“
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: „Провеждане на процедура за избор на доставчик, съгласно изискванията на ПМС № 69 от 11.03.2013 г и сключване на договор с класираните на първо място кандидати“
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: „Консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на внедряване на иновативната услуга (SEO оптимизации и дизайн)”
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: „Доставка на активите и въвеждането им в експлоатация”
Подготовка и изпълнение на Дейност 7: „Подготовка на Финален технически и финансов отчет за изпълнението на проекта”
Подготовка и изпълнение на Дейност 1: „Подготовка за избор на доставчик”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 390 487 BGN
Общ бюджет: 411 117 BGN
БФП: 370 005 BGN
Общо изплатени средства: 370 005 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 370 005 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 370 005 BGN
2015 0 BGN
370 005 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 314 505 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 314 505 BGN
2015 0 BGN
314 505 BGN
В т.ч. Национално финансиране 55 501 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 55 501 BGN
2015 0 BGN
55 501 BGN
Финансиране от бенефициента 43 387 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 8 (Д) Одобрена тръжна документация
Индикатор 9 (Д) Издадена заповед за назначаване на оценителна комисия
Индикатор 10 (Д) Одобрен доклад на оценителната комисия
Индикатор 11 (Д) Одобрен и сключен договор за доставка
Индикатор 12 (Д) Одобрен и сключен договор за услуга
Индикатор 13 (Д) 1. Приемо-предавателен протокол за доставка
Индикатор 14 (Д) 2. Финален приемо-предавателен протокол
Индикатор 15 (Д) Приемо-предавателен протокол за услуга
Индикатор 16 (Д) Табела за визуализация
Индикатор 17 (Д) Поставени стикери на закупеното оборудване
Индикатор 18 (Д) Подготвен и подаден Финален Технически и Финансов отчет


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз