Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0010-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-01002
Наименование: Мтел за МТЕЛ: Мобилност и трудова ефективност на заети лица
Бенефициент: МОБИЛТЕЛ ЕАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.11.2008
Начална дата: 15.12.2008
Дата на приключване: 15.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване производителността в Мобилтел ЕАД повишаване на конкурентно способността му и подобряване на системата за развитие на човешките ресурси в компанията
Дейности: Дейност 1: Изграждане на система за управление на проекта и изготвяне програма на дейностите. Добро управление. Сформиране на екипа по проекта. Изготвяне на подробен план за реализиране на дейностите. Одобряване на индикатори за напредъка.
Дейност 2: Подготовка и провеждане на 4 процедури по ПМС 55 за предоставяне на услуги. Сключване на договори. Подготовка и провеждане на процедурите. Спазване на всички изисквания към бенефициентите по отношение на документацията, съгласуване с МЗ и подписване на договори с избраните подизпълнители.
Дейност 3:Провеждане на теоретични и практически обучения по ИКТ за 164 служитили Дейността има следните поддейности: Обучения-80 специалисти по мрежови технологии CISCO,10 служители - администрация на Unix,12 програмисти на уеб приложения Microsoft,12 лица - администрация на Microsoft Windows сървъри,10 лица по управление на проекти,20 специалисти по управление на услугите с ITIL,20 лица в програмиране на Oracle бази данни - Ниво 2 в професиите "Техник на компютърни системи", "Програмист" и "Офис-мениджър"
Дейност 4: Провеждане на обучение на 213 служители в "Умения за успешни продажби" 213 служители са включени в обучение по ключови компетенции за инициативност и предприемачество - "Умения за успешни продажби"
Дейност 5: Провеждане на обучение за 225 служители по ключови компетенции за подобряване уменията за учене - "Увеличаване на екипната ефективност" 225 управители на магазини на Мтел и мениджъри участват в обучението.
Дейност 6: Провеждане на езиков одит. Езиковият одит има за цел да очертае рамката на комуникационните потребности, стратегии и практики в Мтел и включва анализ на комуникационните ситуации, каналите и средствата за комуникация на английски език. Изготвяне на финален доклад като резултат от изпълнението на дейността.
Дейност 7: Провеждане на обучение за 251 служители по ключови компетенции за общуване на чужди езици - "Обучение по английски език" 251 лица са включени в обучението.
Дейност 8: Доклад за нуждите от по-нататъшни обучения и квалификации. Попълване на анкети за удовлетвореността от участие в курса от страна на обучаемите. Анализ и качествена оценка на постигнатите резултати от самите бенефициенти. Разработване на средносрочна програма за нуждите от професионална квалификация на служителите в компанията.
Дейност 9: Дейности за информация и публичност. Текуща информация на електронния адрес на ВО - www.mtel.bg. Изготвяне на една информационна табела, отпечатване на 5000 бр. листовки, една пресконференция, най-малко 8 публикации в медии, които да са свързани с проекта.
Дейност 10: Финансово и техническо отчитане. Одит Подготвяне на окончателни технически и финансов отчет, които са последвани от одит на цялата проектна документация от KPMG България ООД.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 356 925 BGN
Общ бюджет: 508 567 BGN
БФП: 355 997 BGN
Общо изплатени средства: 355 997 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 355 997 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 133 438 BGN
2011 222 559 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
355 997 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 302 597 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 113 422 BGN
2011 189 175 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
302 597 BGN
В т.ч. Национално финансиране 53 400 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 20 016 BGN
2011 33 384 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
53 400 BGN
Финансиране от бенефициента 152 968 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз