Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0078-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Техническа помощ за подготовка на проект “Строителство и реконструкция на вътрешна ВиК мрежа на с.Мулдава, довеждащ колектор и строителство на ПСОВ” за кандидатстване за финансиране по Оперативна програма “Околна среда”
Бенефициент: Община Асеновград
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 12.07.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Асеновград
Описание
Описание на проекта: Реализацията на проекта има за цел да намали замърсяването на река Мулдавска и впоследствие да подобри качеството на водата чрез събиране и пречистване на битови и промишлени отпадъчни води до степен, позволяваща заустването им в р. Мулдавска.
Дейности: Дейност 1: Диагностика и разработване на Хидравличен модел. Диагностика на съществуващата ВиК мрежа и разработване на хидравличен модел.
Дейност 2: Изготвяне на Генерален план. Изготвяне на генерален план за водоснабдителната мрежа. Изготвяне на генерален план за канализационната мрежа. Изготвяне на дългосрочна инвестиционна програма.
Дейност 3: Изготвяне на необходимите проучвания. Дейността включва изготвяне на: - предпроектни проучвания; - оценка на стойността; - оценка на макро-поносимост; - финансов и икономически анализи.
Дейност 4: Извършване на дейности, свързани с процедурите за ОВОС, оценка на съвместимостта и издаване на необходимите решения и разрешителни съгласно законодателството на Република България. Изготвяне на Оценка за въздействие върху околната среда. Издаване на строителни разрешения и др.
Дейност 5: Подготовка на Апликационни форми за инвестиционни проекти за кандидатстване пред Структурните и Кохезионен фондове на ЕС. Попълване на апликационните форми за настоящия проект за кандидатстване по Оперативна програма “Околна среда”.
Дейност 6: Изготвяне на технически проект за рехабилитация и ново строителство на водоснабдителна и канализационна мрежи. Разработване на проект за ПСОВ и на тръжни досиета за надзор на дейностите по проекта. Разработване на проект за рехабилитация и ново строителство на водоснабдителна и канализационна мрежи. Разработване на проект за ПСОВ. Разработване на тръжни досиета за надзор на дейностите по проекта.
Дейност 7: Разработване на Програма за управление на утайките. Разработване на Програма за управление на утайките.
Дейност 8: Дейности по управление и администриране на проекта. Организация и управление на проекта.
Дейност 9: Дейности по Одит на проекта Извършване на одит от лицензиран експерт-счетоводител или одиторска фирма.
Дейност 10: Дейности по мерки за информация и публичност на проекта. Мерките за информация и публичност на проекта включват подготовка, публикуване и разпространение на материали, популяризиращи приноса на ЕС за реализацията на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 317 000 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 63 400 BGN
2010 0 BGN
2011 - 1 777 BGN
2012 0 BGN
2013 - 61 623 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 50 720 BGN
2010 0 BGN
2011 - 1 422 BGN
2012 0 BGN
2013 - 49 298 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 12 680 BGN
2010 0 BGN
2011 - 355 BGN
2012 0 BGN
2013 - 12 325 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз