Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0072-C0001
Номер на проект: 13-22-73
Наименование: Ефективна и модерна общинска администрация Смядово чрез обучение на служителите
Бенефициент: ОБЩИНА СМЯДОВО
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 06.01.2014
Дата на приключване: 06.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на капацитета и подобряване на компетентността на общинските служители от община Смядово за постигане на лична и екипна ефективност при изпълнение на професионалните задължения
Дейности: Дейност 1 Управление на проекта Изпълнението на дейността ще се извършва от Екип за управление на проекта на община Смядово, в чийто състав са включени ръководител на проекта, координатор и счетоводител. Моля вижте приложените автобиографии на екипа. Дейността се изразява в навременно организиране на публичните покани за избор на изпълнители по проекта, координиране и организиране на оценката на избор на изпълнители, сключване на договори с тях и управление на договорите, навременно подаване на заявки за обученията, уведомяване, координиране и организиране на служителите на общината за предвидените обучения, контрол, мониторинг и отчитане на дейностите по проекта, публикуване на материали по проекта на Интернет страницата на общината, комуникация с Управляващия орган на ОПАК, изготвяне на документация по проекта, вкл. междинни и финален доклади, финансово управление на проекта, вкл. авансово, междинни и окончателно искане за плащане към УО на ОПАК, разплащане към избраните изпълнители и др.
Дейност 2 Провеждане на обучения в Института по публична администрация 2.1 Делова етика – Обучение по сигнатура УА-7 за 2 участници. Обучението е предназначено служители на община Смядово. 2.2 Практически умения за ефективни комуникации – Обучение по сигнатура ЕФ-8 за 4 участника – В обучението ще бъдат включени четирима служители от Община Смядово с ръководни или експертни функции 2.3 Е-правителство:успешни практики и предпоставки за развитие - Обучение по сигнатура ИТО-1 за 2 участника – в обучението ще се включат служители, чиято дейност е свързана с прилагане на Закона за електронно управление и онлайн услуги 2.4 Изграждане на среда за практическо прилагане на Закона за електронно управление - Обучение по сигнатура ИТО-2 за 1 участник – в обучението ще се включи служител, чиято дейност е свързана с информационното обслужване в Общинската администрация
Дейност 3 Обучение за придобиване на презентационни умения. Работа с MS POWER POINT Провеждане на обучение за придобиване на презентационни умения. Работа с MS POWER POINT. В обучението ще бъдат включени 15 служители на общинска администрация Смядово, които представят пред клиенти услуги, възможности и дейности
Дейност 4 Обучения за придобиване на ключови компетенции 4.1 „Лидерски умения и екипна ефективност.Методи за повишаване на личната продуктивност и ефективността на екипите в организацията”- В обучението ще бъдат включени 15 участници от общинска администрация Смядово. 4.2 „ Организационното развитие и устойчивост като резултат от способностите, компетентността и възможностите за успех на служителите”- 44 участници Обучението е насочено към всички служители в общината . То надгражда знанията и уменията, които ще бъдат придобити от служителите при участие в обучение „Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация” от изпълняваният в момента от Община Смядово проект по ОПАК бюджетна линия BG051РО002/12/2.2.-07 „Повишаване на квалификацията на служителите от общинска администрация Смядово”. 4.3 ”Ефективни модели на взаимодействие при прилагане на политики за подобряване на състоянието на хората от уязвимите групи”- В обучението ще бъдат включени 30 участници. То надгражда знанията и уменията, които ще бъдат придобити от служителите при участие в обучение „Интеграция на уязвими групи и ролята на служителите за реализиране на интеграционните процеси” от изпълняваният в момента от Община Смядово проект по ОПАК бюджетна линия BG051РО002/12/2.2.-07 „Повишаване на квалификацията на служителите от общинска администрация Смядово”.
Дейност 5: Информация и публичност Провеждане на две пресконференции: начална за представяне пред обществеността на целите, дейностите и очакваните резултати, заключителна, целяща представяне на постигнатите резултати. Изработване на брошури с темите на обученията. Брошурите ще бъдат насочени към общинските служители с цел информиране за предстоящите обученията и начина за включване в тях.Изработка на банер - ще бъде поставен при провеждане на обученията и пресконференциите за популяризиране на проекта и приноса на европейските структурни фондове. Изработка на семинарни папки /с името на проекта, задължителните реквизити за публичност/, които ще се използват за поставяне на материали от обучението, при провеждане на пресконференциите. Изработка на химикали с логото на програмата - ще бъдат разпространявани на пресконференциите и обученията. Блок листи за писане с логото на програмата ще се предоставят на участниците в обученията. Регистрационни форми за заявяване участие в обучение от общинските служители.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Стик" ЕООД
"АРТПРИНТ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 369 BGN
Общ бюджет: 75 848 BGN
БФП: 75 848 BGN
Общо изплатени средства: 75 848 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 75 848 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 75 848 BGN
2015 0 BGN
75 848 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 64 471 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 64 471 BGN
2015 0 BGN
64 471 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 377 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 377 BGN
2015 0 BGN
11 377 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 6 (Д) Д1: тръжна процедура
Индикатор 7 (Д) Д1: екипни срещи
Индикатор 8 (Д) Д2: обучени служители
Индикатор 9 (Д) Д3: обучени служители
Индикатор 10 (Д) Д4: обучени служители
Индикатор 11 (Д) Д5: пресконференции
Индикатор 12 (Д) Д5: БРОШУРИ
Индикатор 13 (Д) Д5: банер
Индикатор 14 (Д) Д5: папки
Индикатор 15 (Д) Д5: химикалки
Индикатор 16 (Д) Д5: блок-листи
Индикатор 17 (Д) Д5: регистрационни форми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз