Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0078-C0001
Номер на проект: 13-22-79
Наименование: Повишаване на квалификацията на служителите в община Мадан
Бенефициент: Община Мадан
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 06.01.2014
Дата на приключване: 06.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на капацитета на служителите на администрацията и кметствата в община Мадан
Дейности: Дейност 1: Провеждане на обучения в Института по публична администрация В рамките на Дейност 1 ще бъдат реализирани обучения на служители на община Мадан в Института по публична администрация. На база на идентифицираните потребности от обучения и съобразно типовете обучения, които се предлагат в Каталога на Института 2013 г., ще бъдат командировани 28 служители за провеждане на следните обучения, разделени в поддейности: Поддейност 1.1 - "Публичен имидж – елемент на доброто управление" ( УА-6) – 3 човека Поддейност 1.2 - "Административна стилистика" (ПР-4) – 6 човека Поддейност 1.3 – "Делова етика" ( УА-7) – 3 човека Поддейност 1.4 - "Основни производства по АПК" (за неюристи)- (ПР-6) - 6 човека Поддейност 1.5 - "Политиката на Европейския съюз за защита на личните данни, правната регулация и практика в България (за експерти) – (ПР-10) – 3 човека Поддейност 1.6 - "Политиката на Европейския съюз за защита на личните данни, правната регулация и практика в България" ( за ръководители) – (ПР-11) – 3 човека Поддейност 1.7 - "Практически умения за деклариране и управление на конфликта на интереси" (ПР-18) – 4 човека Обучението се извършва по предварително разработени от Института по публична администрация учебни материали и завършва с получаването на сертификат за завършено обучение.
Дейност 2: Чуждоезиково обучение по разговорен английски език, различно от предоставяното от ИПА В рамките на Дейност 2, въз основа на идентифицираната необходимост от обучение на разговорен английски език, ще бъде организиран езиков курс с продължителност 100 учебни часа за 13 представители на целевата група. Занятията ще се провеждат в общината. Обученията ще бъдат насочени към придобиване на практически знания и умения за провеждане на междуличностна комуникация на английски език за нуждите на ежедневната работа.
Дейност 3: Обучение за ефективно взаимодействие на служителите от местната администрацията с хора от уязвимите групи Обучението е тридневно (2 нощувки), с откъсване от работното място за по-голяма ефективност на обучителния процес, за 35 човека и има няколко основни цели, разпределени като отделни модули. Обучаемите ще получат знания за обществените процеси, водещи до маргинализиране на определени групи в обществото. Обучаемите ще бъдат запознати със спецификата и принципите на функциониране на уязвимите групи. В рамките на обучението ще бъдат развити умения за идентифициране и преодоляване на лични пречки за ефективно взаимодействие с представителите на уязвимите и рискови групи, т.е с лица като рискови групи лица като: деца и възрастни с увреждания, възрастни хора, социално слаби, самотни родители, деца сираци, многодетни майки, безработни лица на социално подпомагане, дългосрочно безработни лица. Обучението ще съдържа висока степен на интерактивност – работа в малки групи, ролеви игри, решаване на казуси, дискусии и др., които гарантират пълноценното участие на всеки един от обучаемите. В резултат на горното обучаемите ще повишат личната ефективност на работното си място, ще придобият умения за справяне с лични негативни нагласи, ще идентифицират личните си предразсъдъци и стереотипи, които препятстват ефективната работа с представители от уязвимите групи и не на последно място ще осъзнаят предимствата от зачитане и приемане на ценността на различията. Предвидените модули са, както следва: • Модул 1: Обществените процеси, водещи до маргинализиране на определени групи • Модул 2: Специфика и принципи на функциониране на уязвимите групи • Модул 3: Идентифициране и преодоляване на личните пречки за ефективно взаимодействие с представители от уязвимите групи.
Дейност 4: Обучение по привличане на инвестиции за устойчиво развитие и подобряване на ключовите компетентности В рамките на дейността се предвижда провеждането на тридневно обучение на всички представители на целевата група за 35 човека по привличане на инвестиции за устойчиво развитие и подобряване на ключовите компетентности, свързани с качественото и в срок изпълнение на функциите им. Общата цел на обучението е създаване и/или усъвършенстване на ключови управленски, оперативни и организационни умения. Обучаемите ще получат практически знания и умения за учене през целия живот, развитие на личния потенциал и професионалните умения. Обучението е разделено на отделни модули. За постигане на ефективни резултати формираните участниците ще се разделят на групи с оптимален брой обучаеми. Ще бъдат използвани интерактивни методи и техники, изцяло с практическа насоченост – отворени въпроси, презентации, дискусии, казуси и творчески решения, ролеви и ситуационни игри. За постигане на максимална ефективност, обучителите ще поддържат постоянна обратна връзка с обучаемите. Обучението ще бъде реализирано в рамките на 3 дни (2 нощувки), с откъсване от работното място за по-голяма ефективност на обучителния процес В рамките на обучението ще бъдат обхванати въпроси, свързани с новата нормативна уредба, въведена с Постановление на Министерския съвет № 129 от 29.06.2012 г. за приемане на Класификатор на длъжностите в администрацията, на Наредба за прилага¬нето на Класификатора на длъжностите в администрацията, на Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация, на Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация и на Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители, свързани с новата рамка на компетентностите, със засилен акцент върху екипна ефективност (за всички представители на целевата група), лична ефективност (за служителите на експертно ниво), ефективно лидерство (за служителите на ръководно ниво). Обучението включва следните модули: • Модул 1 - Привличане на инвестиции за устойчиво развитие и Ефективно лидерство. Модулът е предназначен за ръководители. • Модул 2 - Справяне с конфликти и разрешаване на проблеми. Модулът е предназначен за всички представители от целевата група. • Модул 3 - Лична ефективност, включително ориентация към резултати и практически упражнения за подготовка на документи. Модулът е предназначен за всички представители от целевата група без тези на ръководни позиции. • Модул 4 - Екипна ефективност. Модулът е предназначен за всички представители на целевата група. • Модул 5 - Нова рамка на компетентностите. Модулът е предназначен за всички представители на целевата група
Дейност 5: Информация и публичност на проекта Съгласно изискванията на приложимите актове, дейностите по информация и публичност следва да осигурят информиране на широката общественост за финансовото подпомагане и резултатите от реализирането на проекта. При изпълнение на дейността стриктно ще бъдат спазвани изискванията на Приложение 13 „Задължение на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност” към Насоките за кандидатстване. Предвидените дейности не дублират дейности по обществено консултиране или обсъждания, популяризиране и др., а са свързани с проекта като инициатива, финансирана на база договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Дейностите за информация и публичност, които съответстват напълно като обем и разпределение на основната дейност на проекта, са, както следва: 1. Провеждане на 2 пресконференции – в началото и края на проекта. Основната цел на въвеждащата пресконференция е да запознае широката общественост посредством местни и регионални медии с общата и специфичните цели на проекта, планираните дейности, резултати, график за изпълнение на дейностите и източника на финансиране. Въвеждащата пресконференция ще бъде организирана непосредствено след сключване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с оглед необходимото технологично време на избор на изпълнител за дейността „Информация и публичност”Основната цел на Заключителната пресконференция е да обобщи постигнатото в рамките на проекта, да сподели „научени уроци” и „добри практики”; 2. 2 публикации в медии/регионални печатни и/или електронни медии. Първата публикация ще информира за целите на проекта и източниците на финансиране. Втората публикация ще представи резултатите от реализирането на проекта. Публикациите са необходимо допълнение към провеждането на пресконференции, тъй като в рамките на публикациите общинската администрация ще може да контролира съдържанието на публикациите, включително с оглед на коректното представяне на източника на финансовата помощ и съответната визуализация, което е основно изискване за информация и публичност на проекта съгласно Приложение 13 към Насоките за кандидатстване. От друга страна публикациите дават възможност за насочване на конкретно съобщение към конкретна аудитория, дори и ако по независещи от Кандидата причини определена медия не отрази съществената информация в необходимия обем. 3. Предвидено е изработването на 1 банер за популяризиране на проекта, който ще бъде използван както в сградата на общината, така и по време на обучения или други публични мероприятия; 4. Временна информационна табела ще бъде поставена на видно място в сградата на общината, с необходимата визуализация. 5. Информационни брошури за проекта – 300 броя, предназначени за всички заинтересовани страни, с по-важна информация за реализирането на проекта, с индикативен график за изпълнение на всяка поддейност – за допълнително мобилизиране на вниманието на широката общественост. 6. Информация за проекта ще бъде публикувана на интернет страницата на общината при изпълнение на дейност, поддейност или етап от поддейност, като същата ще бъде изпращана и до местни/регионални медии под формата на прессъобщения. Като минимум ще бъдат публикувани 5 текущи новини/разпратени 5 прессъобщения за изпълнението на проекта, индикативно по една новина/едно прессъобщение в рамките на всеки месец от продължителността на проекта. Стриктното спазване на изискванията за информация и публичност включва информиране на широката общественост и всички участници в проекта, че същият се изпълнява по Оперативна програма „Административен капацитет” и се съфинансира от ЕСФ. По-конкретно, Кандидатът ще информира обществеността и участниците в проекта за предоставената безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове чрез поставяне върху всички информационни и рекламни материали, свързани с проекта, на флага на ЕС в съответствие с графичните стандарти и думите „Европейски съюз”, логото и слогана на ОПАК – „ОПАК. Експерти в действие”, и логото и слогана на ЕСФ – „Европейски социален фонд. Инвестиции в хората”. Във всички подходящи документи по проекта ще бъде включено изречението: „Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.” Ще бъде осигурена максимална публичност на съответните проекти в медиите, с оглед спецификата на проекта и интереса на медиите и широката общественост.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Стик" ЕООД
"Конкредо" ООД
Интерлинк ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 725 BGN
Общ бюджет: 79 125 BGN
БФП: 79 125 BGN
Общо изплатени средства: 79 125 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 79 125 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 76 056 BGN
2015 3 069 BGN
79 125 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 67 257 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 64 648 BGN
2015 2 609 BGN
67 257 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 869 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 408 BGN
2015 460 BGN
11 869 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 (Д) Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 7 (Д) Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 8 (Д) Дейност 1: Брой обучени служители
Индикатор 9 (Д) Дейност 1: Брой проведени обучения
Индикатор 10 (Д) Дейност 1: Брой служители, получили сертификат (индикатор за резултат)
Индикатор 11 (Д) Дейност 2: Брой обучени служители
Индикатор 12 (Д) Дейност 2: Брой учебни часове
Индикатор 13 (Д) Дейност 2: Брой служители, получили сертификат (индикатор за резултат)
Индикатор 14 (Д) Дейност 3: Общ брой обучени служители
Индикатор 15 (Д) Дейност 3: Брой преминати обучителни модули
Индикатор 16 (Д) Дейност 3: Брой служители, получили сертификат за преминат модул (индикатор за резултат)
Индикатор 17 (Д) Дейност 4: Общ брой обучени служители
Индикатор 18 (Д) Дейност 4: Брой обучителни модули
Индикатор 19 (Д) Дейност 4: Брой служители, получили сертификат за преминат модул (индикатор за резултат)
Индикатор 20 (Д) Дейност 5: Брой проведени пресконференции
Индикатор 21 (Д) Дейност 5: Брой публикации
Индикатор 22 (Д) Дейност 5: Брой изработени банери
Индикатор 23 (Д) Дейност 5: Брой временни табели
Индикатор 24 (Д) Дейност 5: Брой отпечатани информационни брошури
Индикатор 25 (Д) Дейност 5: Брой публикувани новини на сайта на общината
Индикатор 26 (Д) Дейност 5: Брой разпратени прессъобщения


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз