Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.03-0022-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-03/2013/022-01
Наименование: Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Крумовград
Бенефициент: Община Крумовград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 09.07.2013
Начална дата: 20.12.2013
Дата на приключване: 20.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Крумовград
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е свързана с разработването на ефективен инструмент за планирането и развитието на територията на град Крумовград чрез прилагането на единен подход за пространствена, времева и функциоанална координация и интеграция на политически и управленски действия и ресурси и специфични инструменти за решаване на проблемите на градската среда,подобряване на условията за живот и бизнес, усвояване на нейните сравнителни географски предимства и адекватно и устойчиво използване на наличните териториални ресурси.
Дейности: дейност 5: Мерки по информация и Публичност дейност 5: Мерки по информация и Публичност
дейност 4: Преценка за необходимостта от екологична оценка съгласно ЗООС и оценка за съвместимост съгласно ЗБР или извършване на екологична оценка и оценка за съвместимост на ИПГВР дейност 4: Преценка за необходимостта от екологична оценка съгласно ЗООС и оценка за съвместимост съгласно ЗБР или извършване на екологична оценка и оценка за съвместимост на ИПГВР
Дейност 1: Дейности за организация и управление на проекта Дейност 1: Дейности за организация и управление на проекта
Дейност 2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки Дейност 2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки
Дейност 6: Извършване на одит Дейност 6: Извършване на одит
Дейност 3: Изпълнение на договор за техническа помощ за изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Крумовград Дейност 3: Изпълнение на договор за техническа помощ за изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Крумовград
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 199 662 BGN
Общ бюджет: 137 880 BGN
БФП: 137 880 BGN
Общо изплатени средства: 137 276 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 137 880 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 66 387 BGN
2015 70 889 BGN
137 276 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 117 198 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 59 399 BGN
2015 63 427 BGN
122 826 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 682 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 6 988 BGN
2015 7 462 BGN
14 450 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени интегрирани планове за градско развитие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз