Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.03-0010-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-03/2013/010-02
Наименование: Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Димитровград.
Бенефициент: Община Димитровград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 09.07.2013
Начална дата: 20.12.2013
Дата на приключване: 20.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Димитровград
Описание
Описание на проекта: Основната цел на натроящото предложение е чрез политика на координиране на пространствени, секторни и времеви аспекти на основни области от градското развитие да се постигне икономическото и социално възстановяване на град Димитровград и повишаване качеството на живот. Постигането на общата цел на проекта е обвързано с принципа за устойчиво развитие: осигуряване на основни екологични, социални и икономически услуги за всички жители на Димитровград, без това да застрашава жизнеспособността на природната, жизнената и социална системи, от които зависи предлагането на тези услуги.
Дейности: дейност 6 - Извършване на одит дейност 6 - Извършване на одит
дейност 7 - Управление и отчитане на проекта дейност 7 - Управление и отчитане на проекта
дейност 2 - Подготовка на тръжна документация за избор на изпълнители по дейностите дейност 2 - Подготовка на тръжна документация за избор на изпълнители по дейностите
дейност 5 - Осигуряване на информация и публичност дейност 5 - Осигуряване на информация и публичност
дейност 3 -Провеждане на процедури за избор на изпълнители и сключване на договори дейност 3 -Провеждане на процедури за избор на изпълнители и сключване на договори
дейност 1 - Сформиране на екип за управление на проекта дейност 1 - Сформиране на екип за управление на проекта
дейност 4 - Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие дейност 4 - Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Легал"
"Нюзмедиа груп"ЕООД
ДЗЗД „Сити План 2020”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 497 820 BGN
Общ бюджет: 437 066 BGN
БФП: 437 066 BGN
Общо изплатени средства: 441 385 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 437 066 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 165 525 BGN
2015 275 860 BGN
441 385 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 371 506 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 148 101 BGN
2015 246 822 BGN
394 924 BGN
В т.ч. Национално финансиране 65 560 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 424 BGN
2015 29 038 BGN
46 462 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени интегрирани планове за градско развитие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз