Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.03-0005-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-03/2013/005-01
Наименование: Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сандански
Бенефициент: Община Сандански
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.07.2013
Начална дата: 20.12.2013
Дата на приключване: 20.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Сандански
Описание
Описание на проекта: Основната цел на настоящия проект е да се разработи Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сандански в съответствие с Националната концепция за пространствено развитие до 2025г., който да подпомага решаването на икономически, природни и социални проблеми в града.
Дейности: дейност 2 „Тръжни процедури“ дейност 2 „Тръжни процедури“
дейност 5 „Финален одит на проекта; Финално техническо и финансово отчитане на проекта“ дейност 5 „Финален одит на проекта; Финално техническо и финансово отчитане на проекта“
дейност 4 „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сандански“ дейност 4 „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сандански“
дейност 3 „Информация и публичност“ дейност 3 „Информация и публичност“
дейност 1 „Сформиране на екип по проекта. Вътрешен контрол на изпълнението на проекта. Стартиране на изпълнението на проекта.“ дейност 1 „Сформиране на екип по проекта. Вътрешен контрол на изпълнението на проекта. Стартиране на изпълнението на проекта.“
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 199 900 BGN
Общ бюджет: 167 690 BGN
БФП: 167 690 BGN
Общо изплатени средства: 159 306 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 167 690 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 66 467 BGN
2015 92 839 BGN
159 306 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 142 537 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 59 470 BGN
2015 83 067 BGN
142 537 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 154 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 6 997 BGN
2015 9 773 BGN
16 769 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени интегрирани планове за градско развитие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз