Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.2.04-0003-C0001
Номер на проект: A08-12-53/30.07.2008
Наименование: " Общинските администрации-достъпни,прозрачни и компетентни"
Бенефициент: Община Варна - Район "Владислав Варненчик"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 09.02.2009
Дата на приключване: 09.02.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Постигане на прозрачност и отчетност в работата на общинските администрации /ОА/ на община Варна,район "Владислав Варненчик',община Пловдив,район "Централен" , община Долни Чифлик и община Белослав и насърчаване на механизмите за контрол.
Дейности: Дейност 1.Анализ /диагностика/ на дейността на ОА в сферите прозрачност, отчетност, контрол, превенция на корупцията във връзка с изпълнение на функциите им.
Дейност 2. Проучване на опита, въвеждане и популяризиране на добри практики от български общини и държави членки на ЕС в сферите прозрачност, отчетност, контрол и превенция на корупцията във връзка с изпълнение на функциите на ОА
Дейност 3 Разработване и реализация на програма за оптимизиране на дейността на ОА за тяхното отваряне, прозрачност, информиране на гражданите и бизнеса и по-добра отчетност и комуникация. Изграждане на звена / длъжности/ с постоянен ангажимент в о
4 Разработване и внедряване на единни стандарти за работа и комуникация на ОА с гражданите и бизнеса.
5 Обновяване и развиване на системата за информация и комуникация на ОА с гражданите и бизнеса. Внедряване на технически средства, които ще се ползват след завършване на проекта.
6 Развиване и обновяване на Интернет страниците на ОА.
7 Провеждане на кръгла маса на тема: „Общинските администрации – достъпни, прозрачни и компетентни” /по една за всяка от партньорските общини/ за по-ефективна комуникация между заинтересованите страни във връзка с прозрачността и отчетността, превенц
8 Организация и управление на проекта
9 Провеждане на одит на проекта
10 Дейности за информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 566 149 BGN
Общ бюджет: 387 157 BGN
БФП: 387 157 BGN
Общо изплатени средства: 387 039 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 387 157 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 115 351 BGN
2010 387 BGN
2011 0 BGN
2012 271 301 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
387 039 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 329 084 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 98 048 BGN
2010 329 BGN
2011 0 BGN
2012 230 606 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
328 983 BGN
В т.ч. Национално финансиране 58 074 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 17 303 BGN
2010 58 BGN
2011 0 BGN
2012 40 695 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
58 056 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д1 - Разработена методика за провеждане на проучването Изготвен анализ ва резултатите от проучването
Индикатор 2 По Д2 - проведено петдневно обучение в страна-членка на ЕС;
Индикатор 3 По Д2 - Обменена информация за добри паркитки в 4 проведени посещения;
Индикатор 4 По Д3- Разработени 4 програми и 4 плана за действие на ОА;
Индикатор 5 По Д4 - 2 проведени съпътстващи обучения; 80 представители на ОА
Индикатор 6 По Д5 - изградените 4 интерактивни автоматизирани точки и канали за достъп до информация и обратна връзка за гражданите и бизнеса.
Индикатор 7 По Д6 - Обновени и мордернизирани 4 сайта на ОА с Изградени 3 нови форума/секции/ на Интернет страниците
Индикатор 8 По Д7 - Проведени 4 кръгли маси за обсъждане на нови механизми и подходи за регулярно взаимодействие между ОА и гражданите и бизнеса ; 100 човека, участвали в работата на кръглите маси; Направени предложения за подобряване на местни политики и законо
Индикатор 9 По Д10 - Отпечатани и разпространени 2500 дипляни ; Публикувани 6 информации в национални и местни средства за масова информация. Проведени начална и заключителна пресконференции.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз