Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.03-0030-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-03/2013/030-01
Наименование: BG161PO001/5-03/2013 "Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II"
Бенефициент: Община Червен бряг
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 09.07.2013
Начална дата: 19.12.2013
Дата на приключване: 19.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Червен бряг
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е свързана с разработването на ефективен инструмент за планирането и развитието на територията на град Червен бряг чрез прилагането на единен подход за пространствена, времева и функциоанлна координация и интеграция на политически и управленски действия и ресурси и специфични инструменти за решаване на проблемите на градската среда,подобряване на условията за живот и бизнес, усвояване на нейните сравнителни географски предимства и адекватно и устойчиво използване на наличните териториални ресурси. За постигането на дефинираната обща цел на проектното предложение, следва да бъдат изпълнени следните специфични цели: - Създаване на подходящи условия за формиране на необходимата организационна среда за ефективно разработване на ИПГВР на гр. Червен бряг; - Адекватна оценка на нуждите и очакванията на местаната общност по отношение развитието на града в периода 2014-2020г. -Постигане на адекватно информационно осигуряване на цялостния процес
Дейности: Дейност 6: Одит на проекта Дейност 6: Одит на проекта
дейност 1: Дейности за организация и управление на проекта дейност 1: Дейности за организация и управление на проекта
дейност 4: Преценка за необходимостта от екологична оценка съгласно ЗООС и оценка за съвместимост съгласно ЗБР или извършване на екологична оценка и оценка за съвместимост на ИПГВР дейност 4: Преценка за необходимостта от екологична оценка съгласно ЗООС и оценка за съвместимост съгласно ЗБР или извършване на екологична оценка и оценка за съвместимост на ИПГВР
дейност 5: Мерки за информация и публичност дейност 5: Мерки за информация и публичност
Дейност 3: Изпълнение на договор за техническа помощ за за изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие Дейност 3: Изпълнение на договор за техническа помощ за за изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие
дейност 2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки дейност 2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 197 200 BGN
Общ бюджет: 166 290 BGN
БФП: 166 290 BGN
Общо изплатени средства: 165 528 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 166 290 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 165 528 BGN
165 528 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 141 347 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 148 104 BGN
148 104 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 944 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 17 424 BGN
17 424 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени интегрирани планове за градско развитие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз