Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.03-0031-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-03/2013/031-01
Наименование: "Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развите на гр. Малко Търново"
Бенефициент: Община Малко Търново
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 09.07.2013
Начална дата: 19.12.2013
Дата на приключване: 19.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Малко Търново
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е свързана с разработването на ефективен инструмент за планирането и развитието на територията на град Малко Търново чрез прилагането на единен подход за пространствена, времева и функционална координация и интеграция на политически и управленски действия и ресурси и специфични инструменти за подобряване на икономическото, социално и екологично състояние на гр. Малко Търново, чрез интеграция на всички дейности, че взаимовръзката между отделните елементи да има синергичен ефект.
Дейности: дейност 2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки дейност 2: Подготовка и провеждане на обществени поръчки
Дейност 5: Мерки за осигуряване на информация и публичност Дейност 5: Мерки за осигуряване на информация и публичност
Дейност 6: Одит на проекта Дейност 6: Одит на проекта
дейност 1: Организация и управление на проекта дейност 1: Организация и управление на проекта
Дейност 4:Провеждане на процедури по екологичното законодателство Дейност 4:Провеждане на процедури по екологичното законодателство
Дейност 3: Изпълнение на договор за техническа помощ за изготвяне на ИПГВР Дейност 3: Изпълнение на договор за техническа помощ за изготвяне на ИПГВР
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 199 403 BGN
Общ бюджет: 153 375 BGN
БФП: 153 375 BGN
Общо изплатени средства: 115 766 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 153 375 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 66 302 BGN
2015 49 464 BGN
115 766 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 130 369 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 59 322 BGN
2015 44 257 BGN
103 580 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 006 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 6 979 BGN
2015 5 207 BGN
12 186 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени интегрирани планове за градско развитие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз