Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.03-0025-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-03/2013/025-01
Наименование: Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие - гр. Златоград
Бенефициент: Община Златоград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 09.07.2013
Начална дата: 18.12.2013
Дата на приключване: 18.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Златоград
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да се повиши качеството на живот и качеството на физическата и жизнена градска среда в град Златорад, като се разработи и впоследствие приложи, интегриран план за градско развитие с цел трайно преодоляване на икономическите, екологичните и социални проблеми на градските райони и града като цяло и постигане на устойчиво градско развитие чрез прилагане на интегриран подход при решаване на проблемите.
Дейности: дейност 7. Финално отчитане и финален одит на проекта дейност 7. Финално отчитане и финален одит на проекта
дейност 6. Извършване на екологична оценка и оценка за съвместимост дейност 6. Извършване на екологична оценка и оценка за съвместимост
дейност 3: Публичност и информация дейност 3: Публичност и информация
дейност 5. изготвяне на ИПГВР дейност 5. изготвяне на ИПГВР
дейност 4. Сформиране на работна група дейност 4. Сформиране на работна група
дейност 2: Тръжни процедури дейност 2: Тръжни процедури
дейност 1: Управление на проекта дейност 1: Управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 199 005 BGN
Общ бюджет: 181 501 BGN
БФП: 181 501 BGN
Общо изплатени средства: 172 426 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 181 501 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 66 169 BGN
2015 106 257 BGN
172 426 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 154 276 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 59 204 BGN
2015 95 072 BGN
154 276 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 225 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 6 965 BGN
2015 11 185 BGN
18 150 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени интегрирани планове за градско развитие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз