Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.2.03-0292-C0001
Номер на проект: ESF-2203-09-08002
Наименование: Териториална мобилност на работната сила във Викинг - Т ООД
Бенефициент: Викинг - Т
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2013
Начална дата: 18.12.2013
Дата на приключване: 18.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Кирково
Описание
Описание на проекта: • Насърчаване на териториалната мобилност на заетите лица в дружеството
Дейности: Дейност 2: Информация и публичност Дейностите по осигуряване на публичност са съпътстващи на основните дейности и се осъществяват през целия период на изпълнение на Проекта. Особен акцент ще се постави на обявяване на стартирането на Проекта в началото, с цел да се информира широката общественост за целите на Проекта, както и на популяризиране на резултатите в края на Проекта. Ще бъдат използвани различни средства за информация – интернет страницата на „Викинг-Т” ООД, брошури, печатни медии и др. При изготвянето на всички материали по Проекта ще бъдат използвани съответните символи и текстове за информиране на обществеността за ролята на ЕС и българското правителство за предоставяне на финансиране по ОП “ Развитие на човешките ресурси” при стриктно спазване на изискванията заложени в „Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР. В изпълнение на дейностите за визуализация на проекта е предвидено изработването и разпространението на 100 брошури, поставяне на информационна табела в предприятието в Кирково; поставяне на рекламни табели в превозните средства; публикуване на 2 прес-съобщения и информация на интернет страницата на фирмата.
Дейност 1: Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място от работодателя за заетите в предприятието лица за период до 12 месеца. Фирмата ще осигури 5 автобуса за превоз на персонала - 103 човека от и до работното място – два пъти дневно – сутрин и вечер. Настоящата дейност цели насърчаване на географската мобилност на работната сила. Реализацията й ще спомогне да бъдат обхванати заетите лица, които пътуват ежедневно от и до работното си място, но нямат възможност да ползват за целта обществен транспорт. Чрез предоставяне на организиран транспорт за заетите лица от и до работното място ще бъдат осигурени предпоставки за запазване на заетостта на лицата в предприятието. За извършването на превоза на пътници от и до работното място фирмата ще се съобразява с разпоредбите на Наредба № Н- 8/2008 г. за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка и Наредба № 12/05.01.2007 г., издадена от Министерство на транспорта и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, за изискванията за задължителна употреба на контролните уреди за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите, както и функционалните и техническите изисквания към тях.
Дейност 3: Организация и управление на проекта експерти с подходяща квалификация и опит. Основните задължения и отговорности на екипа по Проекта, в съответствие със спецификата на дейностите, могат да се групират в няколко направления: Осигуряване на организационни и технически предпоставки за изпълнение на проекта: • Приемане на общи правила за работа и отчетност; • Осъществяване на комуникация с Управляващия орган; • Изготвяне и прилагане на подробен вътрешен график на дейностите и контрола по изпълнението; • Документиране и поддържане на архив по проекта; Възлагане и управление на договорите за предоставяне на услуги: • Координиране на работата по изготвяне на тръжната документация, техническите задания, поканите за оферти и др.; • Контрол на изпълнение на договорите. Финансов контрол и осчетоводяване: • Управление, организиране и координиране на дейностите, свързани с цялостното финансово управление и плащания по проекта; • Поддържане на отделна счетоводна система за отчетност по Проекта. Мониторинг на изпълнението на дейностите и докладване на напредъка: • Изготвяне на отчети в съответствие с договора за предоставяне на финансова помощ и изискванията на Управляващия орган;
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ДЕКСА ПЕТРОЛ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 42 117 BGN
Общ бюджет: 34 827 BGN
БФП: 34 827 BGN
Общо изплатени средства: 34 794 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 34 827 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 423 BGN
2015 26 371 BGN
34 794 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 29 603 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 160 BGN
2015 22 415 BGN
29 575 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 224 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 264 BGN
2015 3 956 BGN
5 219 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място
Индикатор 2 Дял на лицата, запазили работното място след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз