Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.2.03-0135-C0001
Номер на проект: ESF-2203-06-11020
Наименование: Дестинация Шнайдер
Бенефициент: „Шнайдер Електрик България” ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2013
Начална дата: 16.12.2013
Дата на приключване: 01.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
Описание
Описание на проекта: Принос в подкрепа на мобилността на работната ръка, като предпоставка за запазване на заетостта
Дейности: 1.Организация на проекта и провеждане на процедури за избор на изпълнители Ръководителя на проекта ще разпредели задачите в екипа и съвместно ще се уточнят критериите за качество на дейностите и процедурите за вътрешен мониторинг. За реализиране на дейностите по транспорта и информираност и публичност на проекта с пряко договаряне ще бъде наета юридическа кантора да проведе две процедури за изпълнители на основните дейности по проекта – 2 и 3. Така, излъчените фирми-изпълнители ще отговарят на определени критерии и ще бъдат обвързани за спазването на качеството и сроковете на изпълнение. В заданието и в методиката за оценка на кандидатите за организирането на транспортните услуги ще бъдат включени и екологични критерии даващи тежест на кандидатите предоставящи услугите с автобуси отговарящи на екологичния стандарт ЕВРО 4, съгласно Указанията за прилагане на принципа на екологична устойчивост в контекста на ОПРЧР.
2. Организиране на транспорт за работниците и служителите Ще бъдат ангажирани девет автобуса с по 52 места и един микробус за маршрута до Пазарджик (за нощната смяна в неделя вечерта и за втората смяна – петък вечерта) за изпълнение на маршрутите, което е оптимално, като се има в предвид досегашната практика. Маршрутите са десет, но при трисменния режим на работа на предприятието, курсовете на денонощие са 27. По Маршрут 1 – се извършват 3 курса на денонощие, М.2 – 3 курса на денонощие, М.3 – 2 курса, М.4 – 1 курс, М.5 – 3 курса, М.6 – 3 курса, М.7 – 5 курса, М.8 – 5 курса, М.9 – 1 курс и М.10 – 1 курс. Над 730 души използват организирания транспорт, което прави средно около 27 души в автобус по определения маршрут. Предприятието има следната организация на труда: Пет дневна работна седмица – 21 работни дни на месец (ср. годишно) 1-ва смяна – 06:00 – 14:30 2-ра смяна – 14:30 – 23:00 Нощна смяна – 23:00 – 06:00 (от неделя вечер до четвъртък вечер) Редовна смяна – 08:00 – 04.30 (администрация и работници) В отделни периоди при повишени клиентски поръчки се преминава и на шестдневна работна седмица. Дейностите по организирането на транспортни услуги по проекта приключват не по-късно от 31 октомври 2014 г., съгласно т. 3.1.4 от Насоките. След края на проекта, Шнайдер Електрик ще продължи да поддържа установените маршрути в същия обем и качество.
3.Публичност и информираност по проекта За подсигуряване на публичност и информираност за проекта са заложени следните дейности: Ще е проведат две пресконференции за журналисти от регионални и национални медии – едната в началото на проекта, за да представи заложените дейности и целите на проекта, а втората за да обобщи резултатите и да представи постигнатия добър опит. На пресконференциите ще се даде информация и за получената подкрепа от ЕСФ и ОПРЧР. Ще се изпращат редовни прес съобщения за напредъка на проекта до регионални и национални електронни и печатни медии; Участие с презентация на Международния икономически форум “Марица”, който е важно събитие за бизнес в Южен централен район. Така ще може да бъдат представени резултатите от проекта като добра практика пред фирмите в региона. Изработване и монтиране на информационна табела, на входа на производствената база и 10 табели за обозначаване на автобусите по проекта. Представяне на информация на информационните табла на входа на завода, с информация за проекта, маршрутите и екологичните принципи на ОПРЧР. Ще бъдат разпечатани 1000бр. брошури по проекта, пълноцветен печат, тристранно сгънати. с информация за целите и дейностите на проекта, подкрепата получена от ОПРЧР и ЕСФ, както и представяне на принципите на екологична устойчивост на ОП РЧР. Те ще се разпространяват от ръководството на фирмата на форуми и срещи, както и чрез събития за бизнеса, организирани от Община Марица. На всички работници в дружеството – около 900 души, ще бъдат раздадени рекламни флашки с информация за проекта и принципите на екологична устойчивост на ОП РЧР. Допълнително ще бъде публикувана актуална информация за напредъка на проекта на уеб страницата на Шнайдер Електрик България ЕООД, както и ще бъде разпространена информация и по интранет мрежата на всички дружества в консорциума. Всички материали и публикации, ще бъдат съгласно Ръководството за информация и публичност на ОПРЧР.
4.Одит Приключването на счетоводната работа по проекта с одиторски доклад, ще гарантира, че счетоводството е било според счетоводните стандарти и изискванията на финансиращия орган. Одиторът ще бъде избран от списъка със сертифицирани одитори.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"АФА" ООД
"КРИЧИМ ЕКСПРЕС" ООД
ЕКО ОФИС БГ ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 314 866 BGN
Общ бюджет: 565 427 BGN
БФП: 277 059 BGN
Общо изплатени средства: 277 059 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 277 059 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 62 973 BGN
2015 214 086 BGN
277 059 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 235 500 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 53 527 BGN
2015 181 973 BGN
235 500 BGN
В т.ч. Национално финансиране 41 559 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 446 BGN
2015 32 113 BGN
41 559 BGN
Финансиране от бенефициента 327 718 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място
Индикатор 2 Дял на лицата, запазили работното място след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз