Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.2.03-0356-C0001
Номер на проект: ESF-2203-04-11001
Наименование: Насърчаване на географската мобилност на работниците заети в "ДИМИТРОВ" ООД чрез осигуряване на транспорт до и от работното място
Бенефициент: "ДИМИТРОВ" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2013
Начална дата: 11.12.2013
Дата на приключване: 11.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Осъществява мерки, насочени към стимулиране на работниците, които пътуват ежедневно до работното си място във фирма „Димитров” ООД, нямайки възможност за ползване на обществен транспорт, да запазват своята заетост и конкретните си работни места, като им бъде предоставен от страна на работодателя безплатен транспорт. Изпълнението на целта и заложените индикатори в проектното предложение ще доведет до повишаване на качеството на живот на хората в България, чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, засилване на социалното включване и интеграция, отпадане от рискови групи на пазара на труда
Дейности: Дейност № 1 Организация и управление на проекта Ще бъде сформиран екип за управление на проекта, който ще организира, координира, контролира и отчита изпълнението на отделните дейности. Той ще включва длъжностите: Ръководител, Координатор и Финансов мениджър. Регулярно ще се провеждат работни срещи за обсъждане етапа на изпълнение на дейностите, разпределяне на задачите за предстоящия период. С екипа по управление на проекта ще се сключат граждански договори, всеки член на екипа, ще представя месечен график за отработеното време. Ще се изготвят технически и финансови отчети, регистриращи и отразяващи напредъка по изпълнение на проекта. Тези документи ще се представят на УО на Оперативната програма. Екипът по управление на проекта ще бъде в непрекъснат контакт с управителя на фирмата, целивите групи по проекта и експертите осъществяващи превоза на работниците. Ежедневно ще се изготвя оперативна, техническа и финансова документация за ежедневното осъществените курсовте за превоз на работниците. Стриктно ще се спазват изискванията на Ръководството на бенефициента за изпълнение на проекти по ОП РЧР.
Дейност № 2 Избор на външни изпълнители за доставка на гориво и за осъществяване на мерки по визуализация и публичност За осъществяване на дейностите по проекта свързани с превоза на работниците от населените им места до работното място и обратно, по четирите описани маршрута, ще бъде избран външен изпълнител – доставчик на дизелово гориво, за да могат експертите осъществяващи превоза да зареждат гориво в поверените им транспортни средства, за целите на проекта. За обезпечаване на дейността по публичност и визуализация, ще се направи избор на фирма която да реализира мерките свързани с информираността. При избора на външни изпълнители за доставки и услуги ще се спазват разпоредбите на ПМС № 69 от 2013 и ще се съблюдават принципите на икономичност, ефикасност и ефективност.
Дейност № 3 Извършване на организиран за работниците транспорт по Маршрут № 1: гр. Славяново, община Плевен – гр. Плевен, фабрика „Димитров” ООД и обратно; За осъществяване на тази дейност е изготвено подробно описание на Маршрут № 1, които се осъществява в направление гр. Славяново, община Плевен – с. Коиловци, община Плевен - фабрика „Димитров” ООД и обратно. Курсът до работното място и обратно е 52 км., като той се осъществява средно по 21,8 работни дни в месеца, за 12 месеца пробега на МПС ще е 13603 км. МПС-то с което ще се осъществява организирания транспорт по Маршрут № 1 е Лек автомобил „Форд Транзит” ЕН2063ВС, брой на местата 8+1, дизелов двигател. На 21.01.2013 г. е направено замерване за остановяване на разходната норма на горивото на транспортното средство от лицензирана изпитвателна лаборатория „ТЕХНОТЕС”, която установява, че измерения разход на дизелово гориво е 8,9 литра на 100 км. При направените изчисления разхода за гориво за 12 месеца на този маршрут е 1 211 литра. Водачът на МПС е Емил Илиянов Илиев, назначен на трудов договор във фабриката, като гладач съвместяващ длъжноста водач на МПС за превоз на работниците. Превоза в двете посоки се осъществява в рамките на 2 часа. Превоза се осъществява с МПС, собственост на „Димитров” ООД. Дейността ще се осъществява всеки работен ден от месеца, като от организирания транспорт ще се възползват общо 9 души. Ежедневно ще се попълват необходимите отчетни документи от експерта-шофьор на организирания превоз, за нуждите на отчетността и проекта. Зареждането на дизеловото гориво ще се извършва регулярно от избраната за доставчик по проекта фирма изпълнител за доставка на дизелово гориво. За всяко плащане ще се спазват изискванията на ръководството за бенефициенти по ОПРЧР.
Дейност № 4 Извършване на организиран за работниците транспорт по Маршрут № 2 с. Брест, община Гулянци – гр. Плевен, фабрика „Димитров” ООД и обратно; За осъществяване на тази дейност е изготвено подробно описание на Маршрут № 2, които се осъществява в направление с. Брест, община Гулянци - фабрика „Димитров” ООД и обратно. Курсът до работното място и обратно е 94 км., като той се осъществява средно по 21,8 работни дни в месеца, за 12 месеца пробега на МПС ще е 24 588 км. МПС-то, с което ще се осъществява организирания транспорт по Маршрут № 2 е Лек автомобил „Форд транзит” ЕН8854ВС, брой на местата 5+1, дизелов двигател. На 21.01.2013 г. е направено замерване за остановяване на разходната норма на горивото на транспортното средство от лицензирана изпитвателна лаборатория „ТЕХНОТЕС”, която остановява, че измерения разход на дизелово гориво е 11,5 литра на 100 км. При направените изчисления разхода за гориво за 12 месеца на този маршрут ще е 2 828 литра. Водачът на МПС е Тодор Йосифов Паламаров, назначен на трудов договор във фабриката, като гладач съвместяващ длъжноста водач на МПС за превоз на работниците. Превоза в двете посоки се осъществява в рамките на 3 часа. Превоза се осъществява с МПС, собственост на „Димитров” ООД. Дейността ще се осъществява всеки работен ден от месеца, като от организирания транспорт ще се възползват общо 6 души. Ежедневно ще се попълват необходимите отчетни документи от експерта-шофьор на организирания превоз, за нуждите на отчетността и проекта. Зареждането на дизеловото гориво ще се извършва регулярно от избраната за доставчик по проекта фирма изпълнител за доставка на дизелово гориво. За всяко плащане ще се спазват изискванията на ръководството за бенефициенти по ОПРЧР.
Дейност № 5 Извършване на организиран за работниците транспорт по Маршрут № 3: гр. Славяново, община Плевен – гр. Плевен, фабрика „Димитров” ООД и обратно; За осъществяване на тази дейност е изготвено подробно описание на Маршрут № 3, които се осъществява в направление гр. Славяново, община Плевен - фабрика „Димитров” ООД и обратно. Курсът до работното място и обратно е 59 км., като той се осъществява средно по 21,8 работни дни в месеца, за 12 месеца пробега на МПС ще е 15 432 км. МПС-то с което ще се осъществява организирания транспорт по Маршрут № 3 е Лек автомобил „Форд транзит” ЕН1197ВС, брой на местата 8+1, дизелов двигател. На 21.01.2013 г. е направено замерване за остановяване на разходната норма на горивото на транспортното средство от лицензирана изпитвателна лаборатория „ТЕХНОТЕС”, която остановява, че измерения разход на дизелово гориво е 9,9 литра на 100 км. При направените изчисления разхода за гориво за 12 месеца на този маршрут е 1 527 литра. Водачът на МПС е Кирил Петров Анчев, назначен на трудов договор във фабриката, като гладач съвместяващ длъжноста водач на МПС за превоз на работниците. Превоза в двете посоки се осъществява в рамките на 2 часа. Превоза се осъществява с МПС, собственост на „Димитров” ООД. Дейността ще се осъществява всеки работен ден от месеца, като от организирания транспорт ще се възползват общо 9 души. Ежедневно ще се попълват необходимите отчетни документи от експерта-шофьор на организирания превоз, за нуждите на отчетността и проекта. Зареждането на дизеловото гориво ще се извършва регулярно от избраната за доставчик по проекта фирма изпълнител за доставка на дизелово гориво. За всяко плащане ще се спазват изискванията на ръководството за бенефициенти по ОПРЧР.
Дейност № 6 Извършване на организиран за работниците транспорт по Маршрут № 4: с. Горна Митрополия, община Долна Митрополия – гр. Плевен, фабрика „Димитров” ООД и обратно За осъществяване на тази дейност е изготвено подробно описание на Маршрут № 4, които се осъществява в направление с. Горна Митрополия, община Долна Митрополия - фабрика „Димитров” ООД и обратно. Курсът до работното място и обратно е 67 км., като той се осъществява средно по 21,8 работни дни в месеца, за 12 месеца пробега на МПС ще е 17 520 км. МПС-то с което ще се осъществява организирания транспорт по Маршрут № 4 е Лек автомобил „Форд Транзит” ЕН1387ВС, брой на местата 8+1, дизелов двигател. На 21.01.2013 г. е направено замерване за остановяване на разходната норма на горивото на транспортното средство от лицензирана изпитвателна лаборатория „ТЕХНОТЕС”, която остановява, че измерения разход на дизелово гориво е 9,9 литра на 100 км. При направените изчисления разхода за гориво за 12 месеца на този маршрут е 1 734 литра. Водачът на МПС е Лъчезар Тодоров Пантов, назначен на трудов договор във фабриката, като гладач съвместяващ длъжноста водач на МПС за превоз на работниците. Превоза в двете посоки се осъществява в рамките на 2 часа. Превоза се осъществява с МПС, собственост на „Димитров” ООД. Дейността ще се осъществява всеки работен ден от месеца, като от организирания транспорт ще се възползват общо 9 души. Ежедневно ще се попълват необходимите отчетни документи от експерта-шофьор на организирания превоз, за нуждите на отчетността и проекта. Зареждането на дизеловото гориво ще се извършва регулярно от избраната за доставчик по проекта фирма изпълнител за доставка на дизелово гориво. За всяко плащане ще се спазват изискванията на ръководството за бенефициенти по ОПРЧР.
Дейност № 7 Осигуряване на мерки по публичност и визуализация Информираността за развитието на проекта и представянето на извършваните дейности са необходимо условие за запознаване на общността с постиганите резултати и връзката им с поставените цели. В изпълнение на тази цел е планирано да бъде монтирани 1 бр. информационна табела на сградата на „Димитров” ООД; да бъдат поставени 4 бр. информационни табели на 4-те МПС-та; да бъдат организирани и проведени 2 бр. пресконференции в началото и края на проекта, за представяне на дейностите, тяхното изпълнение и постигнатите резултати. За създадените документи по проекта ще се използват бланки с нужната визуализация.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 26 758 BGN
Общ бюджет: 22 847 BGN
БФП: 22 847 BGN
Общо изплатени средства: 22 847 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 22 847 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 22 847 BGN
22 847 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 19 420 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 19 420 BGN
19 420 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 427 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 3 427 BGN
3 427 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място
Индикатор 2 Дял на лицата, запазили работното място след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз