Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0137-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Създаване на висококонкурентна "Вила за гости" в местността Кайлъка, гр.Плевен чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност"
Бенефициент: "ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ-ПЛЕВЕН" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 13.11.2013
Начална дата: 16.12.2013
Дата на приключване: 16.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
Описание
Описание на проекта: "Създаване на висококонкурентна "Вила за гости" в местността Кайлъка, гр. Плевен чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност"
Дейности: 1. Получаване на кредит от банката-партньор
2.1 Изграждане на вентилационна инсталация с утилизация на топлина (енергоспестяващ вентилаионен бокс с ротационен рекуператор), включваща и геотермална въздуховодна система за предварително затопляне /охраждане на свежия въздух от подпочвената земя.
2.2 Изграждане на соларна система, включваща два броя бойлери за БГВ, 2 бр. соларни комплекта и 3 бр. Колектори
2.3 Изграждане на климатична инсталация за отопление/охлаждане, предвиждаща термопомпена инсталация с отоплителни тела.
2.4 Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система от енергоспестяващи осветителни тела
2.5 Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на енергийно ефективно кухненско оборудване
2.6 Придобиване на инвестиционен проект за изменение и допълнение на „Инвестиционен проект за преустройство и реконструкция на „Вила за гости” в парк „Кайлъка”, гр.Плевен, на основание чл.154 от ЗУТ .
3.Визуализация на проекта
Енергиен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"АТАРО КЛИМА" ЕООД
"Проконсулт" ООД
Интервен ООД
Елко ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 134 548 BGN
Общ бюджет: 266 646 BGN
БФП: 133 323 BGN
Общо изплатени средства: 133 323 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 133 323 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 133 323 BGN
2015 0 BGN
133 323 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 113 325 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 113 325 BGN
2015 0 BGN
113 325 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 998 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 19 998 BGN
2015 0 BGN
19 998 BGN
Финансиране от бенефициента 134 548 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 (Д) Потреблението на енергия -Мярка 1 Изграждане на вентилационна инсталация с утилизация на топлина, включваща и геотермална въздуховодна система за предварително затопляне /охраждане на свежия въздух от подпочвената земя
Индикатор 7 (Д) Потреблението на енергия -Мярка 2 Изграждане на соларна система, вклячваща два броя бойлери за БГВ,2 бр. соларни комплекта и 3 бр. колектори.
Индикатор 8 (Д) Потреблението на енергия - Мярка 3 Изграждане на климатична инсталация за отопление/охлаждане, предвиждаща термопомпена инсталация с отоплителни тела.
Индикатор 9 (Д) Потреблението на енергия - Мярка 4 Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система от енергоспестяващи осветителни тела
Индикатор 10 (Д) Потреблението на енергия -Мярка 5 Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на енергийно ефективно кухненско
Индикатор 11 (Д) Закупени по проекта и въведени в експлоатация ДМА
Индикатор 12 (Д) Реализирани проекти
Индикатор 13 (Д) Закупени информационни материали –стикери и табели
Индикатор 14 (Д) Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 15 (Д) Сформиран екип за управление на проекта
Индикатор 16 (Д) Проведени процедури за избор на изпълнители
Индикатор 17 (Д) Създадени нови работни места
Индикатор 18 (Д) Инвестиционен проект за изменение и допълнение на „Инвестиционен проект за преустройство и реконструкция на „Вила за гости” в парк „Кайлъка”, гр.Плевен, на основание чл.154 от ЗУТ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз