Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0136-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Инвестиции в оборудване за намаляване на енергоемкостта и повишаване ефективността на производството на "Теда-ММ"ООД- гр.Ботевград"
Бенефициент: "Теда-ММ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 13.11.2013
Начална дата: 16.12.2013
Дата на приключване: 16.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Ботевград
Описание
Описание на проекта: "Инвестиции в оборудване за намаляване на енергоемкостта и повишаване ефективността на производството на "Теда-ММ" ООД-гр.Ботевград"
Дейности: Извършване на енергиен одит
Изпълнение на договорите за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на: Термоформовъчнa машина, Винтов компресор и Изграждане на система за охлаждане на производствените помещения
Визуализация на проекта
Управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 357 726 BGN
Общ бюджет: 715 452 BGN
БФП: 357 726 BGN
Общо изплатени средства: 357 726 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 357 726 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 357 726 BGN
2015 0 BGN
357 726 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 304 067 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 304 067 BGN
2015 0 BGN
304 067 BGN
В т.ч. Национално финансиране 53 659 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 53 659 BGN
2015 0 BGN
53 659 BGN
Финансиране от бенефициента 357 726 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 5 (Д) Проведена процедура за избор на енергиен одитор
Индикатор 6 (Д) Проведени процедури за избор на доставчици/изпълнители на услуги и оборудване
Индикатор 7 (Д) Закупени информационни материали –стикери и табели
Индикатор 8 (Д) Енергийни спестявания в следствие на закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Машина за термоформоване- годишно
Индикатор 9 (Д) Енергийни спестявания в следствие на закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на Винтов маслен компресор с честотно управление-годишно
Индикатор 10 (Д) Енергийни спестявания в следствие на закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на Инсталация от 12 бр. таванни адиабатни охладители за цех 1 и цех-годишно
Индикатор 11 (Д) Закупени по проекта и въведени в експлоатация ДМА
Индикатор 12 (Д) Реализирани проекти
Индикатор 13 (Д) Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 14 (Д) Сформиран екип за управление на проекта
Индикатор 15 (Д) Създадени нови работни места
Индикатор 16 (Д) Среден дял на предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз