Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0015-C0001
Номер на проект: 13-22-16
Наименование: Община Велики Преслав - компетентна и ефективна администрация
Бенефициент: Община Велики Преслав
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 16.12.2013
Дата на приключване: 16.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване квалификацията на общинските служители за ефективно и качествено изпълнение на служебните задължения.
Дейности: Дейност 1. Управление на проекта В рамките на дейността ще бъде сформиран екип от трима членове – ръководител, координатор и счетоводител. Всеки член на екипа ще има конкретни ангажименти. На ежемесечните срещи на екипа ще се отчита напредъка по изпълнение на проекта, ще се обсъждат евентуалните пропуски и възможностите за избягването им.
Дейност 2. Обучения, проведени в Института по публична администрация 2.1 Усъвършенстване на вътрешните комуникации – залог за ефективност на управленския процес и добър имидж в обществото /сигнатура по Каталога на ИПА за 2013 ЕФ-2/. В обучението ще бъдат включени двама служители на общинската администрация. Обучението е с продължителност 2 дни, 16 учебни часа. Целта на обучението е да формира умения за по-добра вътрешна комуникация; да се изградят стратегии за убеждаващо въздействие. 2.2 Противодействие на корупцията в процеса на управление и контрол на средствата от Европейския съюз /сигнатура по Каталога за 2013 - ПР–24/. В обучението ще се включи двама общински служители, работещи в областта на управлението и контрола на средствата от Европейския съюз. Обучението е с продължителност 1,5 дни, 12 учебни часа. Целта на обучението е да представи политиките и процедурите на ЕС по отношение предоставянето на финансови ресурси на България; да се спомогне за премахването на съществуващите или потенциалните мрежи от конфликти на интереси в цялостното управление на средствата от ЕС. За участниците в обучението са предвидени командировъчни съгласно Наредбата за командировките в страната. Успешно преминалите курса на обучение участници ще получат сертификат.
Дейност 3. Обучения по ключови компетентности 3.1 Лидерски умения и екипна ефективност В обучението ще се включат 20 служители, продължителността му ще е 20 учебни часа, 3 дни. В обучението ще бъдат включени служителите на ръководни длъжности, кметовете по населени места. 3.2 Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация В обучението ще се включат 40 служители, а продължителността му ще е 20 учебни часа, 3 дни. Обучението е насочено към всички общински служители предвид важността на тематиката за личностното изграждане на всеки служител и приноса му към организацията. 3.3 Интеграция на малцинствата и ролята на общинските служители за реализирането на интеграционните процеси Продължителността на обучението е 3 дни, 15 учебни часа. В обучението ще бъдат включени 20 служителя, пряко ангажирани с административно обслужване и работещи в областта на интеграция на малцинствата. 3.4 Ефективно взаимодействие на служителите от местната администрация с хора от уязвимите групи Продължителността на обучението е 3 дни, 15 учебни часа. В обучението ще бъдат включени 20 служителя, пряко ангажирани с административното обслужване.
Дейност 4. Информация и публичност Провеждане на две пресконференции: начална (за запознаване с проекта) и заключителна (за представяне на постигнатите резултати). Изработване на брошури с темите на обученията. Изработка на банер, който ще бъде поставян при провеждане на обученията и пресконференциите за популяризиране на проекта. Изработка на регистрационни форми за формиране желанията на участниците за включване в обученията. Изработка на семинарни папки, които ще се използват за поставяне на материали от обучението, при провеждане на пресконференциите. На участниците в обученията ще се раздават блок-листи за писане с логото на програмата, изработени химикали, флаш памети брандирани с логото на програмата, съдържащи обучителни материали.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Стик" ЕООД
Офис консумативи ООД
"СИП 2000" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 84 709 BGN
Общ бюджет: 81 488 BGN
БФП: 81 488 BGN
Общо изплатени средства: 81 488 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 81 488 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 81 488 BGN
2015 0 BGN
81 488 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 69 265 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 69 265 BGN
2015 0 BGN
69 265 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 223 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 223 BGN
2015 0 BGN
12 223 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По Д1: Сключени договори с членовете на екипа; Изготвени междинни технически доклада
Индикатор 6 (Д) По Д1: Проведени работни срещи;
Индикатор 7 (Д) По Д1: Проведени тръжни процедури
Индикатор 8 (Д) По Д2: Обучени служители Получени сертификати
Индикатор 9 (Д) По Д3: Обучени служители Получени сертификати
Индикатор 10 (Д) По Д4: Организирани и проведени пресконференци
Индикатор 11 (Д) По Д4: Изработване на банер
Индикатор 12 (Д) По Д4: Изработване на брошури; Изработване на заявки за регистрация; Изработка на брандирани флаш памети;
Индикатор 13 (Д) По Д4: Изработване на папки; Изработка на химикали; Изработване на блок-листи за писане;


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз