Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.2.03-0265-C0001
Номер на проект: ESF-2203-05-05003
Наименование: Осигуряване на организиран транспорт на работниците на "ЕНЕРГОРЕМОНТ-КОЗЛОДУЙ" ЕООД до и от работното място
Бенефициент: "ЕНЕРГОРЕМОНТ-КОЗЛОДУЙ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2013
Начална дата: 11.12.2013
Дата на приключване: 01.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Козлодуй
Описание
Описание на проекта: Да допринесе за насърчаване на териториалната мобилност на работната сила, както и за запазване на заетостта в Област Враца посредством осигуряването на организиран транспорт до и от работното място на заетите в „ЕНЕРГОРЕМОНТ-КОЗЛОДУЙ” ЕООД лица
Дейности: 1.Организация и управление на проекта. Формиране на Звено за управление и мониторинг на проекта Организацията и управлението на проекта ще бъдат осъществявани от екип, който включва ръководител, координатор и финансист-счетоводител. Всички те притежават необходимия опит и компетенции. Функциите и отговорностите на управленския екип са подробно описани в Раздел ІІ на настоящото предложение. С оглед гарантирането на целесъобразно и прозрачно управление на проекта, още в самото начало на дейностите ще бъде формирано Звено за управление и мониторинг на проекта (ЗУМП). Неговият състав ще бъде 5-членен и ще включва: - 3-мата представители от екипа за управление на проекта: ръководител, координатор и финансист-счетоводител и - 2-ма представители на целевите групи (като наблюдатели). На първоначалното заседание на Звеното за управление и мониторинг на проекта е предвидено планиране на цялостния процес на изпълнение, вътрешен контрол и мониторинг на проекта. От първоначалното заседание ще бъде изготвен учредителен протокол. Регулярно ЗУМП ще провежда тримесечни заседания, на които ще изготвя протоколи с междинна оценка и анализ на извършените дейности за периода и ще планира предстоящите дейности и отговорности за следващото тримесечие.
2.Осигуряване на организиран транспорт до и от работното място на заетите в „ЕНЕРГОРЕМОНТ-КОЗЛОДУЙ” ЕООД лица. Дейност 2 е основната проектна дейност. Тя предвижда осигуряването на организиран транспорт до и от работното място на представителите на целевите групи по проекта – 146 заети в „ЕНЕРГОРЕМОНТ-КОЗЛОДУЙ” ЕООД лица, които ежедневно пътуват до и от работното място и същевременно нямат възможност да ползват за целта обществен транспорт. Работното място на всички заети в предприятието-кандидат лица е Площадката на АЕЦ-Козлодуй, която се намира извън територията на населените места (строителните граници), в които заетите лица са регистрирани по настоящ адрес. Основната проектна дейност допринася за преодоляване на нуждите и проблемите на целевия регион:  изоставане от националната цел 1 по Националната програма за реформи в изпълнение на Стратегия „Европа 2020” за достигане на 76% заетост сред населението на възраст 20-64 г.”;  неоптимизирана транспортна схема на Община Козлодуй, създаваща силна концентрация на азотни окиси и въглероден окис в часовете с интензивен транспортен трафик (при пътуване до и от работа на работещите на Площадката на АЕЦ-Козлодуй лица). Дейността в пълна степен адресира идентифицираните нужди и проблеми на целевата група:  нужда от по-висока гъвкавост на пазара на труда и намаляване на риска от изпадане в бедност на населението в Област Враца;  относително по-високо равнище на бедност в Област Враца (спрямо средното за страната ниво), което допълнително ограничава териториалната мобилност на работната сила в целевия регион;  високо равнище на безработица, чийто по-нататъшен ръст следва да бъде ограничен посредством различни интервенции за запазване и увеличаване на заетостта;  липса на обществен транспорт до Площадката на АЕЦ-Козлодуй – местоработата на заетите в „ЕНЕРГОРЕМОНТ-КОЗЛОДУЙ” ЕООД лица. Не се предвижда специален (нарочен) подбор на представителите на целевите групи. На практика всички заети лица, които попадат в целевата група и имат нужда да ползват организирания по проекта транспорт, ще могат да направят това. За целта ще бъде необходимо лицата да подадат писмена заявка до Ръководителя на проекта, на базата на която ще им бъде издадена „карта за ползване на служебен транспорт” по проекта. Подготовка на дейността Подготовката на дейността включва избора на подизпълнител за нейното изпълнение по реда на ПМС № 69/2013 г. Съгласно праговете, предвидени в Постановлението (услуги с прогнозна стойност без ДДС между 15 000 лв. и 60 000 лв.) се предвижда събирането на не по-малко от 3 съпоставими оферти, съдържащи техническо и финансово предложение от страна на оферентите. При подготовката на документацията за избор на изпълнител (техническото задание) ще бъдат взети под внимание Указанията за прилагане принципа на екологична устойчивост. Документи, свързани с подготовката на дейността: — документи, доказващи проведена тръжна процедура за избор на доставчик на услугата превоз на пътници: входящ регистър на получените оферти; заповед за назначаване на комисия; декларации за безпристрастност и поверителност и пр. Изпълнение на дейността Същинското изпълнение на дейността ще бъде осъществено от избрания изпълнител. Предвижда се продължителността на същинското изпълнение на дейността да бъде 12 месеца, което е в пълно съответствие с изискванията, заложени в Насоките за кандидатстване.
3.Визуализация на проектните дейности Настоящата дейност ще бъде организирана в съответствие с изискванията на Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Дейността ще включва три поддейности: 3.1. Предпечатна подготовка и пълноцветен печат на комуникационни средства по проекта За осигуряване на визуална идентификация по проекта ще бъдат изработени следните комуникационни материали:  Табели за визуализация на проекта – 2 бр.  Флаери „Преференции за транспорт до работното място в „ЕНЕРГОРЕМОНТ-КОЗЛОДУЙ” ЕООД по ОП „РЧР” 2007-2013 г.” (1000 бр.) – необходими за представяне пред широката общественост на целта на проекта, основната проектна дейност, постигнатите резултати. Не на последно място, флаерите имат за цел да промоцират помощта от страна на ЕСФ и ОП РЧР. Индикативни параметри на флаерите: формат А5; двустранни; пълноцветен печат. Документи: екземпляри на изработените флаери; доказателствен материал за начина, по който са разпространени материалите (снимков материал на монтирани табели). 3.2. Публикуване на статии в печатно издание За отразяване на дейностите, събитията и резултатите от проекта ще бъдат изготвени публикации в местно/ регионално печатно издание – 2 бр. Документи: копия от местни/регионални печатни издания. 3.3. Провеждане на встъпителна и заключителна пресконференции За отразяване на изпълнените дейности и представяне на резултатите от проекта ще бъдат организирани и проведени две пресконференции – встъпителна (в началото на проектния цикъл) и заключителна (в края на проектния цикъл). На двете събития ще бъдат поканени представители на медиите, неправителствени организации и представители на местната общественост. Документи: списък на участниците в пресконференциите по проекта и снимков материал.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 64 807 BGN
Общ бюджет: 64 082 BGN
БФП: 64 082 BGN
Общо изплатени средства: 64 081 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 64 082 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 961 BGN
2015 51 120 BGN
64 081 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 54 470 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 017 BGN
2015 43 452 BGN
54 469 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 612 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 944 BGN
2015 7 668 BGN
9 612 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място
Индикатор 2 Дял на лицата, запазили работното място след приключване на насърчителните мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз